ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนหมู่บ้านและชุมชน

สถานพยาบาลสาธารณสุข จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
รพร.ตะพานหิน 16 3,175 9,414
รพ.สต. งิ้วราย 8 1,224 3,175
รพ.สต. ห้วยเกตุ 9 1,081 3,495
รพ.สต. ไทรโรงโขน 3 667 2,116
รพ.สต. หนองพยอม 11 1,508 4,903
รพ.สต. ทุ่งโพธิ์ 7 427 1,226
รพ.สต. ดงตะขบ 10 751 1,974
รพ.สต. คลองคูณ 7 954 3,007
รพ.สต. วังสำโรง 7 1,419 4,590
รพ.สต. วังหว้า 7 1,024 3,064
รพ.สต. บ้านเขารวก 4 669 2,070
รพ.สต. วังหลุม 6 828 2,187
รพ.สต. ทับหมัน 6 1,020 3,225
รพ.สต. ไผ่หลวง 6 711 2,442
รวม 107 15,458 46,888