ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนหน่วยบริการสุขภาพ

ลำดับที่ ประเภทหน่วยบริการสุขภาพ จำนวน
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1
2 โรงพยาบาลชุมชน 1
3 คลินิกเอกชน 24
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1