กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000156874 นายสมชาย โง๊วโจ๊ก 11 ถนนตะพานหิน-พิจิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/19
000099238 นายเชลียม ยาดี 139 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000140070 นางทวี เต็นพิพัฒน์ 15/8 ถ. เทศบาล1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000040148 นายบุ่นเต็ง แซ่ตัน 154/23 ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000105485 นางพีริยา ใจน่าน 180 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/05
000024338 นางประไพ เดชาติวงศ์ ณ. อยุธยา 183 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000090512 นางไพรี วงศ์แสงจันทร์ 2 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000040771 นางพิสมัย แสงเพชร์ 2 ซ.8 ถ.ชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/03
000118599 นางสำรวย ธรรมจักร์จิตร 234 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000074181 นางยุพดี รอดเที่ยง 25 ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000142719 นางเจ็ง ล้อวิลัย 266 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000071300 นางจินตนา สุขดิษฐ์ 28 ถ.ชมฐีระเวช ซ.4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000138692 นางสมคิด ชินาพันธ์ 38 ซ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000015746 นายจรัญ มิคะนุช 38 ถนนริมน่านซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000043010 นางน้อย จันทร์คฤหาสน์ 38/6 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000004792 นางยอด ภู่หริย์วงศ์สุข 425 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/10
000124291 นายเจิมศักดิ์ เจริญผล 43 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000045748 นางเบญญาภา เปี่ยมสุข 44 ถนนรัฎราษฎรรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/29
000137760 นางบุญนาค สมคิด 5 ซอยโกสินทร์200ปี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/02
000081012 นางแป้น บุระพะผล 51/3 ถ.เศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/19
000044470 นายธนกฤษณ์ อินกองงาม 71 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/12
000084280 พระทองแดง มาทันใจ วัดตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000070583 นางสมจิตร เพชรนุช 05/2 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000032341 นางสมสกุล ตั้งเมืองทอง 05/2 ถนนมธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000151934 นางละออง ชาวทอง 07/12 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000081649 น.ส.ละออ มีล้อม 07/13 ถนนอุดมศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000111551 น.ส.วาณี ภูมิธรรมศิตติ์ 07ถนนริมน่าน ซอย 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000093385 นางบุญช่วย วราพันธ์ 08/25 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000125253 นางรวม เสนอิ่ม 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000100345 นายทศพร ฉิมดี 1 ซอยเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000038912 นางประทุม หาสินปี 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000130382 นางนัยนา ลี้สมบัติ 10 ซอย 5 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000124129 นางสมจิตร ปัทมะเสวี 10 ซอย 7ถนนรัฐราฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000148834 นายประสาทพร ไพศาลสุทธิชล 10 ถ.หนุมาน ซ.4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000133801 นางสายทอง ใบรัก 10/11 ถนน ชมฐีรเวช ซอย 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000171541 นางแม้น อนุเวียง 101/1 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000066634 นายสมศักดิ์ จุฬามณีวรรณ 102 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000096058 นายเกษม ยติมงคล 105 ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000115608 นางทองสี รุ่งฉัตร 105 ถนนเศรษฐ์ทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000105631 นางพยอม สังคะสาตร 106 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000189268 นายสมพงษ์ สุขวรรณ์ 106//4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000110299 นางทองสุข อ่อนพล 10ถ.มธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000205405 นางมะยม ศรีภุมมา 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000057483 นายวิสูตร เนียมเอี่ยม 110 ถนนพฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000077384 นายเหา แซ่อิ้ว 111 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000031687 นางชั้น คล้ายแก้ว 116 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000170097 นางหนูทา สุขประเสริฐ 118 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000089049 น.ส.ศรีกัลยา ผูกคล้าย 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000136854 นายสุธน ธรรมโชติ 12 ซ. หนุมาน 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000049117 นางวิราวรรณ แก้วเวชวงศ์ 12 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000193513 นายทรงสิทธิ์ รัตนแสงศรี 12/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000085505 นายสมจิตร ทองเงิน 12/8 ถ หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000039777 นางมลิ แย้มชูติ 120/1 ถ.ริมน่นตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000116660 นายอัมพร บุญตา 122 ถ.ริมทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/25
000138436 นายน้อย ทองประจักร์ 123 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000063732 น.ส.ดาวเรือง รวมเจริญ 124 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000104690 นางสง่า พุ่มพวง 124 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000019277 นายมา พุ่มพวง 124 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000039820 นางเพ็ชร โลหะณี 128 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000007359 นายไล้ ภาคโพธิ์ 128ถนนพฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000151752 นางสำเนียง ทองจั่น 129 ถนนโสินทร์200 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/21
000106010 นายประทด แสงคำ 13 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000047733 นางพีรญา โนนุช 13 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000004067 นายวีระ โนนุช 13 ถ.หนุมาน ซ.16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000051324 นางละมัย จำปา 136 ถ.พฤกษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000026793 น.ส.กนกวรรณ สินจุ้ย 138 ถนนพฤษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000086715 นางเสงี่ยม คำแถลง 139 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000086707 นางกาญจนา เมฆอ่อน 14 ซ12 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000150693 นางสุกัญญา ศรีศุภลักษณ์ 14-16 ถ.ดำรงราษฎร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000108648 นายสมชาย แผ่นสุวรรณ์ 141 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/09
000020824 นายโสพจน์ เขียวโต 144 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000093618 นายณัฐพล แซ่อื้อ 144ซอยรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000055751 นางสำราญ อ่อนจันทร์ 145 ถ. รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000101042 นายมงคล ตุ้มสังข์ 146ซอย 18 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000008418 นางน้อย เทศแท้ 147 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000118426 นายสมนึก เอกพงษ์ 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000113873 นายบุญส่ง รอดทรัพย์ 15 ซอย 1 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000098452 นางทวี นันตาฟอง 15 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000086324 นางเฉลา เหล็กขำ 15 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000007554 นางซ่อนกลิ่น รอดทรัพย์ 15 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000027179 น.ส.ศรีนวล หนูพรหม 15/2 ซ.สันติพลาราม 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000127866 นายสมนึก ศรีทา 15/2 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000109575 นางเย็นจิตต์ สุขคุ้ม 154 ซ 1ถ รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000116324 นายบุญมา ภู่ผะกา 154 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000030787 น.ส.พิชญา ศรีธรรม 155 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000175073 นายบรรจง เข็มขำ 156 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/16
000139554 นางสุวรรณี มณีนาค 158 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000044299 นางนฤมล ตั้งวงศ์ธเนศ 159 5 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000107619 น.ส.ชญานิน เหล็กขำ 15ซ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000184607 นายกชธัญ โพธิ์แก้ว 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/16
000081028 นางวันเพ็ญ แขนทอง 160 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/09
000009368 นายถวิล ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000066911 นายปราโมทย์ บัวยิ้ม 162/4 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000194518 นายบุญธรรม ขันทอง 163/6 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000030185 นายจำรอง กับสุวรรณ์ 164 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000087154 นางบังอร สุวรรณพงษ์ 17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000109395 นายเรืองยศ พลศรีพิมพ์ 17 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000101118 น.ส.สมฤทัย น้อยโสภา 170ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000129779 น.ส.สมคิด รุ่งเรือง 172 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000006523 น.ส.สมคิด วชิรานันท์ 179 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000165239 นายนิรันดร์ ทองเนาวรัตน์ 179/1ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000119955 นางมาลัย แผ่วัฒนากุล 17ซ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000083177 นายวิรัตน์ แสงนาค 18 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000032054 นางสุดใจ เนียมคล้าย 186 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000047557 นางพยุง เพียรดี 19 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000171716 น.ส.มาลาตี อับดุลลาห์ 19/1 ซ.ชมฐีระเวช2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/19
000111362 นางจิตรดา ธิตินรเศรษฐ 19/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000111202 นายชัยวัช ธิตินรเศรษฐ 19/5 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000020483 นางปราณี ลัทธิธรรมวุฒิ 19/7 ถนนมธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000099806 นางธัญรัศน์ จารุพัฒน์กิรตา 193 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/27
000141783 นายพรรณวุฒิ ลัทธิธรรมวุฒิ 197 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000131323 นางพรวษา พ่วงรอด 1ซ.พระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000063145 นายบุญรอด ธรรมนุสสรณ์ 1ซอย 10 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000004780 นายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000201166 นายแก้ว นันทโลหะตระกูล 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000134437 นายสมพงศ์ นันทโลหะตระกูล 2 ถ.เศรษฐทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000163678 นายวรา โพธิ์ดี 2/5 ซ.หนุมาน14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000045484 นายอาบ ทับจีน 202 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000056188 นายอำนวย คุ้มไพรี 204 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000021438 นายเสกสรร สังฆคุณ 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000097525 นางสุกัญญา สังฆคุณ 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000031482 นายสมพงษ์ ทามี 21/2 ถ.มธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000149167 น.ส.ลำเทียน รุ่งเรือง 22 ถ.ตะพานหิน-พิจิตร ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000174512 นางสมพร ล้อมผล 22 รัฐราษฎร์รังสรรค ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000202320 นางจันฉาย บุญภิละ 23/10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000148295 นายวีรนันท์ บุญภิละ 23/10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/09
000124242 นายจรุงศักดิ์ ตันติวงษ์ 231 ถ.แดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/07
000039799 นางละม้าย เกตุทิพย์ 23ถนนสหมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000171958 นายสุทัศน์ แซ่ลิ้ม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000075823 นางขันทอง โพธิ์แก้ว 24-26 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000094707 นางจำนอง โตทุ้ย 243 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000012799 นายสุชาติ ศิริสมบูรณ์ 245/3 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000011635 นายสำราญ อ่อนโฉม 249 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000005168 นางเฉลิม ขำคำหวาน 25/5 ถนนมธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000083736 นางจู คุ้มศรี 252ถ.ชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000141958 น.ส.วารี วัตละยาน 26 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000040218 นางวิภาดา มณีทรัพย์ 264 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000034111 น.ส.สุนันทา ภิญโญพรพาณิชย์ 264 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000030940 นายวงศกร วรนาม 264ซอย1 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000026643 น.ส.พรอุไร ล้อวิลัย 266 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000000011 นายดุสิต สุวรรณพงษ์ 269/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000052802 น.ส.วลีรักษ์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000034686 นางกิมเอ็ง พยัคฆภาพ 273 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000043890 นายธนกฤต กิจการรุ่งโรจน์ 276 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000042913 นายเจตร เพ็ญศรี 27ซอย17 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000189846 น.ส.กิมลี้ ชมบุญตา 28 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000093673 นางถวิล แป้งนุช 28 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000002145 นายนพดล ธาราธร 28 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000116413 นายมานพ ทรงศิริ 285 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000209513 นายณรงค์ ทองสุข 29 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000205460 นายRAVINDRA KUMAR 29 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10