กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000156874 นายสมชาย โง๊วโจ๊ก 11 ถนนตะพานหิน-พิจิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/19
000099238 นายเชลียม ยาดี 139 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000140070 นางทวี เต็นพิพัฒน์ 15/8 ถ. เทศบาล1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000040148 นายบุ่นเต็ง แซ่ตัน 154/23 ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000105485 นางพีริยา ใจน่าน 180 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/05
000024338 นางประไพ เดชาติวงศ์ ณ. อยุธยา 183 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000090512 นางไพรี วงศ์แสงจันทร์ 2 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/30
000040771 นางพิสมัย แสงเพชร์ 2 ซ.8 ถ.ชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/03
000118599 นางสำรวย ธรรมจักร์จิตร 234 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000074181 นางยุพดี รอดเที่ยง 25 ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000142719 นางเจ็ง ล้อวิลัย 266 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000071300 นางจินตนา สุขดิษฐ์ 28 ถ.ชมฐีระเวช ซ.4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000138692 นางสมคิด ชินาพันธ์ 38 ซ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000015746 นายจรัญ มิคะนุช 38 ถนนริมน่านซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000043010 นางน้อย จันทร์คฤหาสน์ 38/6 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000018055 นางใช้เอ็ง จรสวัสดิ์ 384 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000004792 นางยอด ภู่หริย์วงศ์สุข 425 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/10
000124291 นายเจิมศักดิ์ เจริญผล 43 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000045748 นางเบญญาภา เปี่ยมสุข 44 ถนนรัฎราษฎรรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/29
000137760 นางบุญนาค สมคิด 5 ซอยโกสินทร์200ปี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/02
000081012 นางแป้น บุระพะผล 51/3 ถ.เศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/19
000044470 นายธนกฤษณ์ อินกองงาม 71 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/12
000046819 น.ส.ฮุ้น แซ่ลิ้ม 87 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000084280 พระทองแดง มาทันใจ วัดตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000070583 นางสมจิตร เพชรนุช 05/2 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000032341 นางสมสกุล ตั้งเมืองทอง 05/2 ถนนมธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000081649 น.ส.ละออ มีล้อม 07/13 ถนนอุดมศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000093385 นางบุญช่วย วราพันธ์ 08/25 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/22
000100345 นายทศพร ฉิมดี 1 ซอยเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000125253 นางรวม เสนอิ่ม 1 ซอยริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000038912 นางประทุม หาสินปี 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000130382 นางนัยนา ลี้สมบัติ 10 ซอย 5 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000124129 นางสมจิตร ปัทมะเสวี 10 ซอย 7ถนนรัฐราฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000148834 นายประสาทพร ไพศาลสุทธิชล 10 ถ.หนุมาน ซ.4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000133801 นางสายทอง ใบรัก 10/11 ถนน ชมฐีรเวช ซอย 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000171541 นางแม้น อนุเวียง 101/1 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000066634 นายสมศักดิ์ จุฬามณีวรรณ 102 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000096058 นายเกษม ยติมงคล 105 ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000115608 นางทองสี รุ่งฉัตร 105 ถนนเศรษฐ์ทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000007072 นายอ๊อด รุ่งฉัตร 105 ถนนเศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000105631 นางพยอม สังคะสาตร 106 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000189268 นายสมพงษ์ สุขวรรณ์ 106//4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/02
000110299 นางทองสุข อ่อนพล 10ถ.มธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000205405 นางมะยม ศรีภุมมา 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000057483 นายวิสูตร เนียมเอี่ยม 110 ถนนพฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000077384 นายเหา แซ่อิ้ว 111 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000031687 นางชั้น คล้ายแก้ว 116 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/21
000170097 นางหนูทา สุขประเสริฐ 118 ถนน พฤกษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000089049 น.ส.ศรีกัลยา ผูกคล้าย 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000136854 นายสุธน ธรรมโชติ 12 ซ. หนุมาน 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000049117 นางวิราวรรณ แก้วเวชวงศ์ 12 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000193513 นายทรงสิทธิ์ รัตนแสงศรี 12/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000085505 นายสมจิตร ทองเงิน 12/8 ถ หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000039777 นางมลิ แย้มชูติ 120/1 ถ.ริมน่นตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000116660 นายอัมพร บุญตา 122 ถ.ริมทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/25
000138436 นายน้อย ทองประจักร์ 123 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000063732 น.ส.ดาวเรือง รวมเจริญ 124 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000019277 นายมา พุ่มพวง 124 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000104690 นางสง่า พุ่มพวง 124ถ.พฤษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000039820 นางเพ็ชร โลหะณี 128 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000007359 นายไล้ ภาคโพธิ์ 128ถนนพฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000151752 นางสำเนียง ทองจั่น 129 ถนนโสินทร์200 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/21
000047733 นางพีรญา โนนุช 13 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000004067 นายวีระ โนนุช 13 ถ.หนุมาน ซ.16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000106010 นายประทด แสงคำ 13 ถพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000026793 น.ส.กนกวรรณ สินจุ้ย 138 ถนนพฤษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/11
000086715 นางเสงี่ยม คำแถลง 139 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000086707 นางกาญจนา เมฆอ่อน 14 ซ12 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000150693 นางสุกัญญา ศรีศุภลักษณ์ 14-16 ถ.ดำรงราษฎร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000108648 นายสมชาย แผ่นสุวรรณ์ 141 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/09
000093618 นายณัฐพล แซ่อื้อ 144ซอยรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000055751 นางสำราญ อ่อนจันทร์ 145 ถ. รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000101042 นายมงคล ตุ้มสังข์ 146ซอย 18 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000008418 นางน้อย เทศแท้ 147 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000118426 นายสมนึก เอกพงษ์ 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000113873 นายบุญส่ง รอดทรัพย์ 15 ซอย 1 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000098452 นางทวี นันตาฟอง 15 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000086324 นางเฉลา เหล็กขำ 15 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000007554 นางซ่อนกลิ่น อุดมศิลป์ 15 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000027179 น.ส.ศรีนวล หนูพรหม 15/2 ซ.สันติพลาราม 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/24
000127866 นายสมนึก ศรีทา 15/2 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/13
000109575 นางเย็นจิตต์ สุขคุ้ม 154 ซ 1ถ รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000116324 นายบุญมา ภู่ผะกา 154 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000030787 น.ส.พิชญา ศรีธรรม 155 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000175073 นายบรรจง เข็มขำ 156 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/16
000139554 นางสุวรรณี มณีนาค 158 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000044299 นางนฤมล ตั้งวงศ์ธเนศ 159 5 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000107619 น.ส.ชญานิน เหล็กขำ 15ซ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000184607 นายกชธัญ โพธิ์แก้ว 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/16
000081028 นางวันเพ็ญ แขนทอง 160 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/09
000009368 นายถวิล ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/29
000194518 นายบุญธรรม ขันทอง 163/6 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000030185 นายจำรอง กับสุวรรณ์ 164 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000052802 น.ส.วลีรักษ์ กิจจา 16:ซอย1 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000087154 นางบังอร สุวรรณพงษ์ 17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000109395 นายเรืองยศ พลศรีพิมพ์ 17 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000101118 น.ส.สมฤทัย น้อยโสภา 170ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000129779 น.ส.สมคิด รุ่งเรือง 172 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/25
000031720 นายสุพจน์ ศิริสมบูรณ์ 174 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000006523 น.ส.สมคิด วชิรานันท์ 179 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000165239 นายนิรันดร์ ทองเนาวรัตน์ 179/1ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000119955 นางมาลัย แผ่วัฒนากุล 17ซ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000083177 นายวิรัตน์ แสงนาค 18 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000047557 นางพยุง เพียรดี 19 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000171716 น.ส.มาลาตี อับดุลลาห์ 19/1 ซ.ชมฐีระเวช2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/19
000111362 นางจิตรดา ธิตินรเศรษฐ 19/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000111202 นายชัยวัช ธิตินรเศรษฐ 19/5 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000020483 นางปราณี ลัทธิธรรมวุฒิ 19/7 ถนนมธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000099806 นางธัญรัศน์ จารุพัฒน์กิรตา 193 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/27
000141783 นายพรรณวุฒิ ลัทธิธรรมวุฒิ 197 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000131323 นางพรวษา พ่วงรอด 1ซ.พระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000063145 นายบุญรอด ธรรมนุสสรณ์ 1ซอย 10 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000004780 นายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000201166 นายแก้ว นันทโลหะตระกูล 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000134437 นายสมพงศ์ นันทโลหะตระกูล 2 ถ.เศรษฐทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/18
000163678 นายวรา โพธิ์ดี 2/5 ซ.หนุมาน14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000045484 นายอาบ ทับจีน 202 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000056188 นายอำนวย คุ้มไพรี 204 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000027005 นายธนู นาคเจือทอง 208 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000097525 นางสุกัญญา สังฆคุณ 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000031482 นายสมพงษ์ ทามี 21/2 ถ.มธุรสเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000149167 น.ส.ลำเทียน รุ่งเรือง 22 ถ.ตะพานหิน-พิจิตร ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000174512 นางสมพร ล้อมผล 22 รัฐราษฎร์รังสรรค ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000148295 นายวีรนันท์ บุญภิละ 23/10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/09
000202320 นางจันฉาย บุญภิละ 23/10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000124242 นายจรุงศักดิ์ ตันติวงษ์ 231 ถ.แดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/07
000039799 นางละม้าย เกตุทิพย์ 23ถนนสหมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000171958 นายสุทัศน์ แซ่ลิ้ม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000075823 นางขันทอง โพธิ์แก้ว 24-26 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000094707 นางจำนอง โตทุ้ย 243 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000012799 นายสุชาติ ศิริสมบูรณ์ 245/3 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000011635 นายสำราญ อ่อนโฉม 249 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000083736 นางจู คุ้มศรี 252ถ.ชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000141958 น.ส.วารี วัตละยาน 26 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000040218 นางวิภาดา มณีทรัพย์ 264 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000034111 น.ส.สุนันทา ภิญโญพรพาณิชย์ 264 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000030940 นายวงศกร วรนาม 264ซอย1 ถนนรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000026643 น.ส.พรอุไร ล้อวิลัย 266 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000000011 นายดุสิต สุวรรณพงษ์ 269/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000034686 นางกิมเอ็ง พยัคฆภาพ 273 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000042913 นายเจตร เพ็ญศรี 27ซอย17 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000189846 น.ส.กิมลี้ ชมบุญตา 28 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000093673 นางถวิล แป้งนุช 28 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000002145 นายนพดล ธาราธร 28 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000116413 นายมานพ ทรงศิริ 285 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000207227 นายวิรัตน์ ภู่ประเสริฐ 29 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/13
000209513 นายณรงค์ ทองสุข 29 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000205460 นายRAVINDRA KUMAR 29 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000046996 น.ส.บุญชู แซ่เบ้ 29/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000030239 นางลูกคิด พัวพรหมยอด 29/6 ถ.เทศบาล 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000076842 นางสายันต์ นาคทอง 292 ถ.ริมน่านต.อ. ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000030326 นายพยนต์ กลิ่นนุ้ย 292 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000186921 นายMAUNG BOM ไม่ทราบนามสกุล 294 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/26
000114584 นายไพโรจน์ จันทร์แพ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000090117 นายสำเริง สาระจันทร์ 3 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000095554 น.ส.อินทิรา ตั้งใจตรง 3 ถนนดำรงราษฎร์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000000838 นางกิมไล้ ขุนไชย 30 ถนนหนุมาน ซอย 10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000020232 นางสายฝน สมสกุล 30/6 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000030007 นายอะนพ พรหมเมือง 308/1 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000130233 นายสันติภาพ เรืองพิศาล 30ถนนเผ่าสวัสดิ์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/13
000073060 นายณรงค์ ม่วงศรี 31 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000096680 นายสมบูรณ์ ทองปลั่ง 31/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/14
000120391 น.ส.จินตนา ศิริสุขประเสิรฐ 310-311ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24