กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
247 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000030096 นางอุไร โกสุมโชติรส 103 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000107890 นายอรัญ ยุมาดิน 27 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000081344 นางลักขณา กาญจนเรืองโรจน์ 36ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000097651 นายลือชัย ทับมั่น 47 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000004428 นายสง่า พิมพ์ทอง ไฟฟ้าตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000060677 นายกมล คล้ายทองคำ 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000000235 นายวัย เสนอิ่ม 1 ถ.ริมน่าน ซ.3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000189703 นายวิสิษฐ วิรัทธิโกวิท 1/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/28
000147163 นายสมชาย ลี้สมบัติ 10 ถนนรัฐราษฎร์สังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000040544 นายณรงค์ ไชยพรหม 102 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000186478 นายจรัญ บริสุทธิ์ 104 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000032674 น.ส.สุดใจ แสงหิรัญ 106/17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000072154 นางบำรุง วงค์เขียว 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000170491 น.ส.งีเค็ง แซ่อั้ง 11 ถนนแดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000112171 นางวิมล รักขิตะวัฒนา 11-13-1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000026303 นายอนุชา อุบลธานี 11/1ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/24
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000090465 นางทวี พันลำ 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000082554 นางจำลอง เอี่ยมเขียว 11ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000173306 นางพิชยพร ศรีสถิตย์ (2557/03/12) 12/3 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/19
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000085815 น.ส.กันยา พวงสมบัติ 120-122 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/11
000033990 นายพีระยศ ศรวิจิตร 128 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/02
000035909 นายปิยภัทร แสงคำ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000018484 นางวัฒนา นิพนธ์ 144ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000045968 นายอนุรักษ์ ทวีกิจสมบูรณ์ 15 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000116614 นายสำรวย สุขคุ้ม 154ซ.รถไฟ1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000196769 พระสรอัศม์ เฟื่องฟูวัฒนา 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000171691 น.ส.พรพรรณ สนโต 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/27
000064689 นางสมจิตร ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000040852 นางสังวาลย์ ฉิมดี (2556/09/19) 167 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/09/12
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000118434 นายทองดี กรกีรติ 17/19 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000073166 น.ส.ณัฐฐินันท์ จงจินตรักษา 177 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000180451 นายณรงค์ ทองศิริ 19 ซ.3 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000081658 นางปราณี วงค์เขียว 1ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/02
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ถ.เทวมงคล ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000092075 นางปฐมพร โนนุช 20 ถนนริมน่านเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000109376 นางสุรีย์พร พิชัย 20/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000046003 พระปรีชา เล็กชูผล 20/2 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000103707 น.ส.สุกัลยา วงค์ษา 208 ซ.รถไฟ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000057740 นางมิ่งขวัญ ส่งศรี 216 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000080740 นายศุภกิตต์ กิตติศุภลักษณ์ 22/12 ซอยรริมน่าน 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000155480 นางนิยม นวลกรม 22/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/11
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000078522 นายบุญลือ ถึงสุข 23 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/16
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000046483 น.ส.เล็ก แซ่ลิ้ม 24 ซ. มธุรส 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000206270 นางไสว คำทราย 25 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000141852 นางจำรัส รุ่งเรืองฤทธิ์ 25 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000087449 นางเซียงเอียง แซ่อึ้ง 258 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000015205 นางพยุง พรกิจ 26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000058573 น.ส.ก้านตอง ปานแจ่ม 262/1 ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000026469 นางอุทัยวรรณ คงเข็ม 266/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/23
000047464 นายสุวัฒน์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000042155 นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ 27/3 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000013878 นายหงษ์ แซ่เจียม 28/6ซอย1ถนนเทศบาล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000116410 นางถวิล ภู่สะอาด 285ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000104681 นายนิมิตร ชมบุญตา 28ถหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000182614 พ.ต.อ.สมศักดิ์ มุกดาสนิท 30 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/05
000064246 นายสมนึก นันทสุวรรณคีรี 30 ถ.สันติพลารามซ.5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000036887 น.ส.อุบล นิ่มสวัสดิ์ 30/1 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000086917 นายธรรมรัตน์ สายทอง 30/11ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000029012 นางอุไรวรรณ ยะโสธร 31ซอย8 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/02
000028518 น.ส.สายหยุด ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000026146 นางไซกิม คิดเมตตากุล 32/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000004042 นางสมหวัง ศรีเบญจโชติ 322 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000168064 นางนันทา พงษ์ป่าไม้ 33/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000002051 นางศศิมา ไทยตรง 34 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/15
000031934 นางโถม บุญมา 34/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000171765 นางองุ่น สังขศิลป์ 34/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000122609 นายบุญเลี้ยง ดกประโคน 34ถ. เทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000096816 น.ส.พลอยพัน เสมอกุญชร 37 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14