กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000030096 นางอุไร โกสุมโชติรส 103 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000081344 นางลักขณา กาญจนเรืองโรจน์ 36ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000097651 นายลือชัย ทับมั่น 47 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000060677 นายกมล คล้ายทองคำ 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000000235 นายวัย เสนอิ่ม 1 ถ.ริมน่าน ซ.3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000189703 นายวิสิษฐ วิรัทธิโกวิท 1/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/28
000125514 นางจารุภา ฉลวยแสง 10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000147163 นายสมชาย ลี้สมบัติ 10 ถนนรัฐราษฎร์สังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000040544 นายณรงค์ ไชยพรหม 102 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000133650 นางรำไพ จะจ่าง 102 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000186478 นายจรัญ บริสุทธิ์ 104 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000032674 น.ส.สุดใจ แสงหิรัญ 106/17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000072154 นางบำรุง วงค์เขียว 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000170491 น.ส.งีเค็ง แซ่อั้ง 11 ถนนแดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000112171 นางวิมล รักขิตะวัฒนา 11-13-1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000026303 นายอนุชา อุบลธานี 11/1ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000209577 นายชัยวุธ รุจิศรีสาโรช 11/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000090465 นางทวี พันลำ 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000082554 นางจำลอง เอี่ยมเขียว 11ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000173306 นางพิชยพร ศรีสถิตย์ (2557/03/12) 12/3 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/19
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000085815 น.ส.กันยา พวงสมบัติ 120-122 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/11
000033990 นายพีระยศ ศรวิจิตร 128 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000035909 นายปิยภัทร แสงคำ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000018484 นางวัฒนา นิพนธ์ 144ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000045968 นายอนุรักษ์ ทวีกิจสมบูรณ์ 15 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000116614 นายสำรวย สุขคุ้ม 154ซ.รถไฟ1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000171691 น.ส.พรพรรณ สนโต 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000196769 พระสรอัศม์ เฟื่องฟูวัฒนา 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000064689 นางสมจิตร ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/25
000118434 นายทองดี กรกีรติ 17/19 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000031720 นายสุพจน์ ศิริสมบูรณ์ 174 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000073166 น.ส.ณัฐฐินันท์ จงจินตรักษา 177 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000180451 นายณรงค์ ทองศิริ 19 ซ.3 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000081658 นางปราณี วงค์เขียว 1ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000092075 นางปฐมพร โนนุช 20 ถนนริมน่านเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000109376 นางสุรีย์พร พิชัย 20/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000046003 นายปรีชา เล็กชูผล 20/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000027005 นายธนู นาคเจือทอง 208 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/22
000103707 น.ส.สุกัลยา วงค์ษา 208 ซ.รถไฟ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000057740 นางมิ่งขวัญ ส่งศรี 216 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000080740 นายศุภกิตต์ กิตติศุภลักษณ์ 22/12 ซอยรริมน่าน 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000155480 นางนิยม นวลกรม 22/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/11
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000078522 นายบุญลือ ถึงสุข 23 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/16
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000046483 น.ส.เล็ก แซ่ลิ้ม 24 ซ. มธุรส 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000206270 นางไสว คำทราย 25 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000141852 นางจำรัส รุ่งเรืองฤทธิ์ 25 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000087449 นางเซียงเอียง แซ่อึ้ง 258 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000015205 นางพยุง พรกิจ 26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000021028 นางสมพร สุขเจริญ 26 ซอย 1 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000058573 น.ส.ก้านตอง ปานแจ่ม 262/1 ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000026469 นางอุทัยวรรณ พรรณพิพัฒน์ 266/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/23
000047464 นายสุวัฒน์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000107890 นายอรัญ ยุมาดิน 27 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000042155 นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ 27/3 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000013878 นายหงษ์ แซ่เจียม 28/6ซอย1ถนนเทศบาล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000116410 นางถวิล ภู่สะอาด 285ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000104681 นายนิมิตร ชมบุญตา 28ถหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000180541 นางหอมหวล อยู่แก้ว 29/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000182614 พ.ต.อ.สมศักดิ์ มุกดาสนิท 30 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/05
000064246 นายสมนึก นันทสุวรรณคีรี 30 ถ.สันติพลารามซ.5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000132650 นายสถาพร เรืองพิศาล 30 ถนน เผ่าสวัสดิ์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/01
000036887 น.ส.อุบล นิ่มสวัสดิ์ 30/1 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000086917 นายธรรมรัตน์ สายทอง 30/11ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07