กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
247 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000008544 นางอุดม ทามี 2 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000001833 นางสุบรรณ บุญมี 120 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/25
000030917 นางแสม มัชฌิมา 139/1 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000009628 นายบุญมี เพชรกลัด 178 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000043560 นายบุญยืน คำหมู่ 186 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000003461 นางธิรนันท์ สอนสุด 22 ถ พร้อมใจ ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000040701 นางผิน ชื่นหทัย 227 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000100351 นายสุทนต์ จำปา 23/1 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000104991 นายสุทัศน์ นรพงษ์ 286/5 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000103405 น.ส.ชุบ แก้วอ่อง 293 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000059564 นางสมบัติ อรรคนิวาส 31 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000015962 นายสมโภชน์ สนธิ (2556/07/10) 34/1-2 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/07/08
000138442 นายวิสูตรพงษ์ ดาวเรือง 36/2 ถ.ตะพานหิน-บางไผ่ ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000086942 น.ส.บุญสม เพิกสังข์ 44 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000018614 นางวาสนา เย็นจุระ 50 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000104044 นายทิม พุกภู่ 1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000102162 นางสายหยุด เพชรโต 108 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/15
000003737 นายจำนง เพชรโต 108 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/11
000016574 นางประเทือง ชินสงคราม (2558/10/24) 111 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/19
000122322 นางมะลิ ปิ่นแก้ว 111 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000184316 นายทองแดง แสงประเสริฐ 116/2 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/11
000025892 นางสะอาด พุ่มพวง 12 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000040373 นางจงกล กุลาศัย 12/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000023148 นายคำแหง ไวยะนิพี 120 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000119402 นางนิตย์ ถิ่นสุข 125 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/28
000056627 นางทองเลื่อน เพชรโต 133 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000024729 นางชิด สุขแสงนภา 136 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000069612 นางจ๊ะ ปิ่นกระจาย 139 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000049464 นางลูกจันทร์ ปิ่นกระจาย (2559/03/08) 139 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/02/26
000175434 นายชาติชาย สินชัย 139/2 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000057030 นางกำไลทอง แสงสว่าง 140 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000073079 นางสุบิน ลี้สกุล 148 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000094069 นายบิน นาคใย 150 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000040601 นางสุริยา คุ้มม่วง 169 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/07
000022057 นายสมศักดิ์ ทามี 2/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000076998 นายสุรินทร์ พูลศิลป์ 23/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000014098 นายนพดล พามี 25 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000081472 นางผาย ศศิธร 27 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/28
000007092 นางมะลิ สุขนิ่ม 305 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000141983 นายสุเนตร มิ่งมะณี 31 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000116678 นางชื่นสุมล แก้วแท้ 32/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000164627 นายเสงี่ยม คงสวน 34 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/09
000117915 นางยุพิน พุ่มมาลัย 37 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000080652 นางฝอย เพิกสังข์ 44 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000056389 นางผวน ทวีเดช 48 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000165455 นายเกรียงไกร ทวีเดช 48 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000131510 นายเฮง ไต๋สกุล 49 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/10
000030452 นายคมสัน สุขีรัตน์ 52 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000098343 นางพิง คะนึงจิตร 520 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000125282 นายบ๊วยเนี้ยว แซ่ห่าน 520 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000026913 นายประทุม เชื้อเทียม (2559/02/08) 54 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/07
000098736 นางสมนึก มั่นสกุล 57 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000027959 นายรำพัน ภักดีรักษ์ 58 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/09/18
000063081 น.ส.อุดมศรี สมสกุล 62 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000056045 นางเฮียะ สมสกุล 62 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000029861 นางเหนียน เหมือนเนียม 64/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000035330 นายประเสริฐ ปิ่นแสง 66 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000051336 นางประมวล มีช้าง 66/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000088085 นายพิศ บัวสุวรรณ์ 74 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/29
000001219 นางละออ ฉิมมา 8 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000040978 นางสะอาด ยิ้มสวัสดิ์ 82 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/26
000007083 นางทวี ทีตารักษ์ 87 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000013520 นางแตงอ่อน กันจอน 88 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000030157 น.ส.วันนะ กันจอน 88 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000085313 นางสุปราณี กันจอน 88/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000053091 น.ส.สำราญ กลิ่นทอง 92 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000006786 น.ส.มาลี กลิ่นทอง 92 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000155690 นายพินิจ เพชรโต 93/2 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000032802 นางหล่วน ชื่นเชย 98 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/28
000086589 นางทองดี ชื่นเชย 99 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000024564 พระผิน โสภิน วัดงิ้วราย 130 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000027367 พระสำเนียง สิงหา วัดต้นชุมแสง ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000149301 นางสำอางค์ บุญศรี 100 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000110784 นางประยูร ต่ายทอง 102 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000162106 นางปราณี เครือน้ำคำ 102/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000091961 นางสมพิศ ลือนิคม 106 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000137029 นางแสง แย้มเลี้ยง 108 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000044334 นางสมจิตร ปึงวิไล 11 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000075177 นายทศพร อินทร์กลั่น 115 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000079579 นางน้อย เอกสุภาพันธุ์ 123 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000056281 นายยัน เอกสุภาพันธุ์ 123 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000060786 นางสวาท ดิษเสถียร 132 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000040410 นายวิเชียร เงินจันทร์ 146 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000003445 นายสมคิด ทินโรจน์ 23 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000005298 นางพิมพา กำเนิดนนท์ 250 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/01/17
000092923 นางสอาด หินอ่อน 26/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000166255 นางละออ หาญชนะ 26/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000154806 น.ส.ปทิตตา วิเศษฤทธิ์ 26/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000052637 น.ส.วิไลพรรณ ศีติสาร 264 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000095857 นายศักดิ์ ทองหมื่น 27 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000101114 นางบุญช่วย รัตนวรรณ์ 28 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000023441 นางจรัสศรี เชื้อวงษ์ 290 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000100773 นางประสิทธิ์ เชื้อวงษ์ 290 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000130089 นายธงชัย มีแม่นวิทย์ 295/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000064069 นายอำภัย อยู่จันทร์ 30/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000113624 นางยุพิน อินปินตา 30/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000146262 นายสมศักดิ์ อินปินตา 30/4 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000038628 นายเอกภณ สาระจันทร์ 31 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000033881 นายปราโมทย์ เทศทอง 312 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000053477 นางประเสริฐศรี เทศทอง 312 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000069353 นายนิพล จันทร์ทอง 33 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000112817 นางประยูร แสงทอง 34 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000040666 นายสมชาย วงษทอง (2557/05/26) 35 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/08
000053441 นายสมบุญ สุมาลี 35 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000075193 นายวิโรจน์ ผันเฉย 363 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000201970 น.ส.สายหยุด ต่อทัพ 37 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000056708 นางเต็ม ภู่ปาน (2556/11/18) 48/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000059644 น.ส.จันทร์เพ็ญ ขะมันจา 51 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000048880 นางปราณี ขะมันจา 51 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000017068 นางสมคิด ขะมันจา 51 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000100837 นายขาว สุพากร 524 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000090544 นางขจร เพ็ชรแสง 528/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000123287 นายสมปอง เปียอินทร์ 57 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000008204 นางสาหร่าย จันทร์ย้อย 58 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000131038 นางบุญชู กล่อมจันทร์ 58/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/24
000009608 นางฉลวย เพ็ญศรี 62 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/08
000036047 นายเฉลิม ผันเฉย 81 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000035766 นายสนิท ละอองศรี 89 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000016359 พระสำเภา อินทร์สัญ (2558/04/08) วัดต้นชุมแสง ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/26
000006090 นางสุดอารมย์ รอดจันทร์ 14 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000086653 นางปราณี ม่วงสิงห์ 14/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/25
000055070 นางลอย พึ่งร่มเย็น 16 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000092860 นางเฉลียว เพ็ชรงาม 17/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000026608 น.ส.เฉลียว บุญยัง 19 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000084396 นางวันเพ็ญ บุญยัง 19/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/15
000040270 นางอนงค์ บุญยัง 19/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000047385 นายถนัด ทองแฉล้ม 193 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000026900 นางบุญมี ไกรวารี 193 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000074876 นายโต ชื่นชอบ 2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000096515 นางสำเภา ปันเจียง 215 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000128214 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์บุญ 22 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000038321 นางลำใย ดิลกทิพย์รัตน์ 255 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000005902 นายทองหยด พวงทอง 259/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000121305 นางหวล หลักกรด 26 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/05
000164335 นายจันทร์ หลักกลด 26/3 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000005935 นางเพียงใจ โทนเหมือน 269 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000070434 นางสมบัติ จันทวาศ 27 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000029090 นายสำรวย แก้ววิรัตน์ 273 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000037352 นางแฉล้ม แก้ววิรัตน์ 273 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000001456 นายบุญมา แก้วเงิน 287/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000011944 นางชลอ ทรัพย์ประเสริฐ 29 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/14
000114369 น.ส.ทวีป ยิ้มน้อย 297 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000118608 นางทวี ยิ้มน้อย 297/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000004376 นายล้ำ สาธิตมาศ (2558/06/08) 3 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/31
000147557 นางถุงเงิน เข็มทอง (2558/04/10) 30 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/13
000127456 นายช้อน สุขนิ่ม 305 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000029754 นางทองเยื้อน พันธุ์วิเศษ 307 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000059208 นายประสิทธิ์ เนียมเอี่ยม 31/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000044600 นางอ่อน ทับทิม 320 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/26
000054538 นายพิศนุ ช่วยพยุง 320/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000014395 นางศิริพรรณ์ ช่วยพยุง 320/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000015019 นายนอง โพธิ์ศรี 322 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/03
000058707 นางสนม โพธิ์ศรี 322 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/13
000009412 นายตอง ไกรวารี 330 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000183041 นายพินิจ ผลนิโครธ 332 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000073386 นางอุบล ชมเมือง 333/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000083756 นางบุญลือ ปัญเจียง 333/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01