กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000102792 นายสุมิตร มณฑา 295/2 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/02
000033609 นางจิบ ปัฒวัตร์ 109 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000102998 นางปล้อง ปรางศรี 279 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000047498 นางน้ำผึ้ง ดิษฐ์สอน 60/1 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000206524 พระจุมพล เส็งพานิชย์ วัดต้นชุมแสง ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000061307 พระวันชัย มูลแช่ม (2559/02/13) วัดปิ่นสุทธาวาส ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/08
000085464 พระครูวิลาสรัตนรังสี ทัศศรี วัดหาดแตงโม ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/07
000009490 นางชั้น อินกลั่น 105 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000158017 นางจำปี แดงนา 116/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/24
000014732 นางสมพิศ ไวยะนิพี 120 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000057030 นางกำไลทอง แสงสว่าง 140 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000127865 นางวันนา เรืองอนันต์ 142 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000052316 นายบุญเลิศ พุ่มพวง 145 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000006295 นายสมาน หริ่มเทศ 149 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/18
000016631 นางพเยาว์ พุกภู่ 157 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000034501 นายประสพ บุญศรี 161 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000071867 นางสายยัน แดงสัมริด 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000075333 นางสายหยุด ผดุงพันธ์ 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000070844 นางทองใบ ผดุงพันธ์ 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000185470 น.ส.อรวรรณ บุญเกิด 165/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/25
000045911 นางสำรวล สุขวัฒนา 20 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000080065 นางเติม สุขแสงนภา 23 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000119947 นางมาลัย เส็งพานิชย์ 24 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000144267 นางมลิวัลย์ พามี 25 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000142222 น.ส.จินตนา จันทรา 29/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000005488 นางจิตรา พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000010639 นายวัลลพ พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000018094 นางสมคิด กลิ่นห้าวหาญ 40/3 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/16
000058136 นางผวน ไต๋สกุล 49 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/03/27
000022864 นางสมถวิล ฤดีทัย 55 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000090042 นายสัญญา มั่นสกุล 57 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000063081 น.ส.อุดมศรี สมสกุล 62 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000099636 นายมณี ทวีประยูร 75/2 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000077823 นางประคอง ผูกพันธ์ 78 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000201195 นายคำนวน เส็งพานิช 79/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/22
000107586 นางเชื่อม ฑีตารักษ์ 83 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000122077 นางน้ำอบ ชื่นเชย 96 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000078958 นางแจ้ว ชื่นเชย 96 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000173373 พระนิพัธ พามี วัดต้นชุมแสง ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000133390 นางสายฝน ตรีเวช 124 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000012899 นางจำลอง ใจสอน 14 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/04
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000009873 นางทอง เป้านา 143 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000088376 นางวันเพ็ญ ดารากุล 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000002180 นางบรรทม แก้วช้าง 18 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000011737 นางละเมย แก้วช้าง 20 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000061692 นางสำอางค์ ธรรมมา 236 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000047493 น.ส.เฉลิมขวัญ นาทสัมฤทธิ์ 253/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000123145 นางสมใจ แก้วคำ 253/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000129770 นางลำใย ทองหมื่น 27 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000093649 นางกิ่งกาญจน์ มีแม่นวิทย์ 295/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/04
000050709 นางบุญมา อยู่จันทร์ 30/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000122059 นายสำเนา แสงภักดี 345 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000055937 น.ส.จันทนา คะระนันท์ 35 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000006287 นางสมนึก สุขเกษม 36 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000153217 น.ส.เรียม เนื้อน้อย 38 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000104868 นายเสริม มีหมดจบ 42/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000081898 นางเจียม เพ็ชรแสง 532 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000057960 นายชัย มุมทอง 595 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000057560 นางสำลี คงเผื่อน 71/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000053891 น.ส.น้อย หรุ่นโพธิ์ (2558/07/05) 72 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/09
000034349 นางสายทอง สุขสวัสดิ์ 739 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000013770 นางลำไพร รุ่งแสง 78/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000161103 นางจำเริญ คล้ายทองคำ 14/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000016360 นางทุเรียน แช่มภู่ 19 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000141271 นายอำนาจ กรแก้ว 197 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000206150 นางอัมพร สุมาลย์ 2/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000003893 นางพิศสวง ฤทธิ์บุญ 22 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000052255 นางมาลี เชื้อนุ่น 24 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000068499 นางสมพร อ่อนพล 26/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000039001 นายประยูร จันทวาศ 27 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000080627 นางอุไร บุญมี 284 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/14
000018477 นางน้ำค้าง พรกิจ 289 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000021715 นางประทุม หวังนพ 300 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000023827 นางสำเนียง ชนบท 318 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000087561 นางมานิตย์ เนียมเอี่ยม 32/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000054538 นายพิศนุ ช่วยพยุง 320/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000081997 นางบุญเจิด ภาระการ 33 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000027685 นางขาว เฉื่อยฉํ่า 37/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000185341 นายสังวร อนะมาน 39/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/04
000093687 นายสมนึก บำรุงรัตน์ 44 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000002150 นางผิน ผลนิโครธ 48 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000129893 นายลักษณะ บัวทอง 53/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000072095 นางประจวบ รัตนวิชัย 553 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000049131 นางกิมฮวย โรจน์อรุณ 579 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000046516 นางมณี พุฒช่อ 59 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000067193 นางพร จันทะคันโท 591 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000015468 นางนกเล็ก อยู่ขอม 71 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000021150 นางสำราญ พักตรโสภา 728 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/07
000006938 นายวันชัย จินดา 8 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000093208 นางสะใบทอง คล้ายเพ็ง 84 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000076644 นางรัศมี แม็คเคลย์จูเนียร 92/8 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000200511 นายวัฒนะ ดิสกุล 94 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/19
000123529 พระจรัญ เงินมา วัดปิ่นสุธาวาส ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/06
000012536 นางยี สังข์ทอง 106 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/27
000087631 นางละออง บางศิริ 131 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000001386 นางบุญปลูก คล้ายทองคำ 137 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000117071 นางลำไย พัดดง 140 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000080603 นางไพบูลย์ ทองสมบูรณ์ 142 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000012497 นายขาว คล้ายทองคำ 143 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000196384 นายวิโรจน์ กันภัย 148 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000112989 นางวรรณา ไพรวัลย์ 153 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000100002 นางน้ำเชื่อม พวงทอง 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000045090 นางอุไร พวงทอง 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/29
000048480 นางเพ็ญศรี สงวนศรี 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000084722 นางสมพร สมพงษ์ 16 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000023868 นางศิริรัตน์ ใบชา 16/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000150913 นายบรรเจิด โชติรัตน์รังษี 163 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000091845 นางสำเริง พักกระสา 168/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000035329 นางศรีนวล วัฒนกูล 34/2 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000199046 นายวสันต์ แหลมทอง. 34/3 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000014603 นางสงวน อ่อนจันทร์ 35 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000058465 นางอุไร สุดสวัสดิ์ 39/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000099004 นางสมพิศ เทียมนาก 39/2 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000200639 นางนุชจรี บุญสิน 42/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000209755 นายดี สุพรรณเภสัช 46/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000009537 นายประยูร มารยาท 49 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000039267 นางแหนง ปานสด 53 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/06
000019010 นางสมร ผิวเนียม 53/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10