กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000102792 นายสุมิตร มณฑา 295/2 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/02
000033609 นางจิบ ปัฒวัตร์ 109 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000102998 นางปล้อง ปรางศรี 279 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000047498 นางน้ำผึ้ง ดิษฐ์สอน 60/1 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000206524 พระจุมพล เส็งพานิชย์ วัดต้นชุมแสง ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/29
000061307 พระวันชัย มูลแช่ม (2559/02/13) วัดปิ่นสุทธาวาส ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/08
000085464 พระครูวิลาสรัตนรังสี ทัศศรี วัดหาดแตงโม ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000009490 นางชั้น อินกลั่น 105 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000158017 นางจำปี แดงนา 116/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/24
000014732 นางสมพิศ ไวยะนิพี 120 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/15
000057030 นางกำไลทอง แสงสว่าง 140 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000127865 นางวันนา เรืองอนันต์ 142 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000052316 นายบุญเลิศ พุ่มพวง 145 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000006295 นายสมาน หริ่มเทศ 149 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000016631 นางพเยาว์ พุกภู่ 157 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000034501 นายประสพ บุญศรี 161 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000075333 นางสายหยุด ผดุงพันธ์ 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000071867 นางสายยัน แดงสัมริด 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000070844 นางทองใบ ผดุงพันธ์ 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000185470 น.ส.อรวรรณ บุญเกิด 165/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/25
000045911 นางสำรวล สุขวัฒนา 20 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000080065 นางเติม สุขแสงนภา 23 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000119947 นางมาลัย เส็งพานิชย์ 24 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000144267 นางมลิวัลย์ พามี 25 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000142222 น.ส.จินตนา จันทรา 29/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/23
000010639 นายวัลลพ พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000005488 นางจิตรา พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/03
000018094 นางสมคิด กลิ่นห้าวหาญ 40/3 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/16
000058136 นางผวน ไต๋สกุล 49 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/03/27
000022864 นางสมถวิล ฤดีทัย 55 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000090042 นายสัญญา มั่นสกุล 57 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000063081 น.ส.อุดมศรี สมสกุล 62 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000099636 นายมณี ทวีประยูร 75/2 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000077823 นางประคอง ผูกพันธ์ 78 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000201195 นายคำนวน เส็งพานิช 79/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/22
000107586 นางเชื่อม ฑีตารักษ์ 83 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000078958 นางแจ้ว ชื่นเชย 96 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000122077 นางน้ำอบ ชื่นเชย 96 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000173373 พระนิพัธ พามี วัดต้นชุมแสง ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000133390 นางสายฝน ตรีเวช 124 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000012899 นางจำลอง ใจสอน 14 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/04
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000009873 นางทอง เป้านา 143 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000019532 นางประกอบ มั่งมีล้น (2559/08/30) 163 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/20
000088376 นางวันเพ็ญ ดารากุล 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000024928 ด.ต.สมผล ดารากุล (2557/11/24) 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/23
000002180 นางบรรทม แก้วช้าง 18 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000011737 นางละเมย แก้วช้าง 20 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000061692 นางสำอางค์ ธรรมมา 236 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000123145 นางสมใจ แก้วคำ 253/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000149011 นายเล็ก หินอ่อน (2558/02/05) 26 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/04
000129770 นางลำใย ทองหมื่น 27 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000093649 นางกิ่งกาญจน์ มีแม่นวิทย์ 295/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/04
000027807 นางเสริม แสงรอด (2559/09/22) 297 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/16
000050709 นางบุญมา อยู่จันทร์ 30/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000122059 นายสำเนา แสงภักดี 345 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000055937 น.ส.จันทนา คะระนันท์ 35 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000006287 นางสมนึก สุขเกษม 36 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000153217 น.ส.เรียม เนื้อน้อย 38 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000104868 นายเสริม มีหมดจบ 42/3 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000081898 นางเจียม เพ็ชรแสง 532 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000057960 นายชัย มุมทอง 595 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000057560 นางสำลี คงเผื่อน 71/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000053891 น.ส.น้อย หรุ่นโพธิ์ (2558/07/05) 72 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/09
000034349 นางสายทอง สุขสวัสดิ์ 739 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000013770 นางลำไพร รุ่งแสง 78/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/15
000161103 นางจำเริญ คล้ายทองคำ 14/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000016360 นางทุเรียน แช่มภู่ 19 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000141271 นายอำนาจ กรแก้ว 197 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000206150 นางอัมพร สุมาลย์ 2/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000003893 นางพิศสวง ฤทธิ์บุญ 22 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000052255 นางมาลี เชื้อนุ่น 24 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000068499 นางสมพร อ่อนพล 26/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000039001 นายประยูร จันทวาศ 27 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000016430 นางส้มแป้น แสวงทอง (2559/10/23) 28 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/12
000080627 นางอุไร บุญมี 284 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/14
000018477 นางน้ำค้าง พรกิจ 289 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000021715 นางประทุม หวังนพ 300 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000023827 นางสำเนียง ชนบท 318 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000087561 นางมานิตย์ เนียมเอี่ยม 32/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000054538 นายพิศนุ ช่วยพยุง 320/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000081997 นางบุญเจิด ภาระการ 33 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000027685 นางขาว เฉื่อยฉํ่า 37/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000185341 นายสังวร อนะมาน 39/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/04
000093687 นายสมนึก บำรุงรัตน์ 44 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000002150 นางผิน ผลนิโครธ 48 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000129893 นายลักษณะ บัวทอง 53/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000072095 นางประจวบ รัตนวิชัย 553 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000049131 นางกิมฮวย โรจน์อรุณ 579 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000046516 นางมณี พุฒช่อ 59 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000067193 นางพร จันทะคันโท 591 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000015468 นางนกเล็ก อยู่ขอม 71 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000021150 นางสำราญ พักตรโสภา 728 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000006938 นายวันชัย จินดา 8 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/28
000093208 นางสะใบทอง คล้ายเพ็ง 84 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/29
000076644 นางรัศมี แม็คเคลย์จูเนียร 92/8 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000200511 นายวัฒนะ ดิสกุล 94 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/19
000123529 พระจรัญ เงินมา วัดปิ่นสุธาวาส ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/06
000012536 นางยี สังข์ทอง 106 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/27
000008628 นายพา มีแวว (2558/03/21) 12/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/21
000001386 นางบุญปลูก คล้ายทองคำ 137 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000117071 นางลำไย พัดดง 140 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000080603 นางไพบูลย์ ทองสมบูรณ์ 142 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000012497 นายขาว คล้ายทองคำ 143 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000196384 นายวิโรจน์ กันภัย 148 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000112989 นางวรรณา ไพรวัลย์ 153 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000045221 นายสมชาย จันทร์ขำ (2558/09/19) 154 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/10
000045090 นางอุไร พวงทอง 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/29
000048480 นางเพ็ญศรี สงวนศรี 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000100002 นางน้ำเชื่อม พวงทอง 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000084722 นางสมพร สมพงษ์ 16 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000023868 นางศิริรัตน์ ใบชา 16/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000150913 นายบรรเจิด โชติรัตน์รังษี 163 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000091845 นางสำเริง พักกระสา 168/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000035329 นางศรีนวล วัฒนกูล 34/2 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000199046 นายวสันต์ แหลมทอง. 34/3 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/08
000014603 นางสงวน อ่อนจันทร์ 35 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000058465 นางอุไร สุดสวัสดิ์ 39/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000099004 นางสมพิศ เทียมนาก 39/2 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000200639 นางนุชจรี บุญสิน 42/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000209755 นายดี สุพรรณเภสัช 46/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000009537 นายประยูร มารยาท 49 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000131849 นายสนั่น สังขรักษ์ (2557/06/17) 52/4 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/05/18
000039267 นางแหนง ปานสด 53 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000085240 นายบุญลบ ผิวเนียม 53/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000019010 นางสมร ผิวเนียม 53/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000175790 นายเอก ชาญณรงค์ 59 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000085411 นางดำเนิน จันทะวงษ์ 60 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000008470 นางอนงค์ บุญยอด 65 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25