กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000093874 นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์ 18 ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/24
000095326 นายลูกชิ้น น้อยท่าทอง 140 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000060746 นายประยูร คำหอม 149 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000047890 นายประสงค์ กล่อมเกลี้ยง 223 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000038301 นายอดิศักดิ์ กลันทปุระ 55 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/30
000038114 นางอำนวย มโนรัตน์ 66 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000109459 น.ส.สุนิสา เหลืองโชติช่วง บ้านเช่า ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/29
000016401 พระประเทือง ช่องวารินทร์ วัดคลองทองหลาง ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000169273 นางปาน เพ็ชรรัตน์ 100 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000034695 นางลำดวน เดชมา 102 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000210887 นางจำลอง คุ้มม่วง 102/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000188956 นายสมเกียรติ พลสว่าง 103 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/30
000032968 นายสุนันท์ คุ้มวานิช 11/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000109961 นางมยุรี โพธิ์ดี 118 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000022330 นางสายทอง เปียอิน 123 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/17
000198058 นายบำรุง คุ้มเงิน 124 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000005538 นายวิรัตน์ ภักดีรักษ์ 125 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000142812 นางลัดดา พินิตตานนท์ 128 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000127139 นางไพรฑูลย์ พ่วงอินทร์ 136 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000086296 นางแจ่ม น้อยท่าทอง 140 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000116066 นางลูกชิ้น โภคา 142 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000085899 นายประทุม คำหอม 149 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000192261 นายสุเทพ บัวศักดิ์ 164 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000036356 นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง 175 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000145660 นางสำเรียม อุดมศิลป์ 1783 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000016374 นางประภา สงแจ้ง 181 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000045706 นายถนอม ไทยบันเทิง 181 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/16
000108803 นายสมศักดิ์ เภาอ่อน 187 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000176496 นายสุพจน์ จันทร์สิงห์ 19 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000095740 นางทองดี แสงเลิศ 193 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000132145 นางหวล โพธิ์ดี 195 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000101835 นางสมุย บัวศักดิ์ 196 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000091410 นายธนากร สมสกุล 197 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000168900 นายทวี พรานบุญ 201 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000114818 นางสำรวน ยี่สุ่นแก้ว 206 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000035044 น.ส.สำเนียง ขำบัณฑิต 208 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000199704 นายวิเชียร ขำบัณฑิต 208 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000017795 นางเหียง แสงปาน 209 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000026528 นางสังวรณ์ ขำบัณฑิต 211 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000132830 น.ส.ประทีป คุ้มใจ 213 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000039017 นายย่อน น้อยท่าทอง 213 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000068287 นางอัชรี จำปาเทศ 218 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000014166 นายบุญเชิด จำปาเทศ 218 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/27
000208248 นายหล่อ สาตช้าง 220 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000028596 นายบุญปลูก เพ็ชรรัตน์ 250 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000116409 นางฉลวย เพ็ชรรัตน์ 250 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000204967 น.ส.จรูญ มหาวงษ์ 259 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000081441 นางสมจิตร ศรีพิเศษ 264 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/25
000032926 นายบัญญัติ ศรีพิเศษ 264 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000060313 นายจำปี อ่อนคำ 266 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000003772 นายแจ้ว รอดจันทร์ 268 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000068634 นายไพศาล วันภูสิทธิ์ 3 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/01/31
000151766 นางหรีด วันภูสิทธิ์ 3 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000074735 นายสมาน บัวศักดิ์ 52 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000144992 นายไพฑูรย์ เทศขำ 79 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000093826 นางชั้น คุ้มม่วง 97 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/28
000069460 นางแอ๊ด นิ่มฮง 99 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000148029 พระสังวาลย์ วังภูสิทธิ์ วัดธงไทยยาราม ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000167651 น.ส.ยุพา มหายนต์ 1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/19
000070907 นางเฮียง มหายนต์ 1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000028077 นายไพโรจน์ เมฆฤทธิ์ 105/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000159950 นายเสมียน เพ็ญจันทร์ 105/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000030008 นางประไพ บัวมุ้ย 111 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/28
000062796 นายสงวน บัวมุ้ย 111 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000036457 นางประยูร ฤกษ์ดี 113 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000020496 นางมาลี สิงเกิด 113 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000027678 นายจำปา ศรีกอง 115 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000050697 นายสมเจต จุ้ยวร 115 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000136366 นางสุภาพ ศรีกอง 115 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000018692 นางแพรว ทำบุษศรี 120 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000012100 นายเสวก นวลจันทร์ 13 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000100202 นายบุญสม พัดทอง 17 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000015952 นางลำเจียก สุภาพันธ์ 19 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000124583 นางประคอง กำมา 21 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000047941 นางยุพงค์ สุดใจ 23/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000055337 นางยุพิน สุขแย้ม 23/2 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000115546 นางสมใจ ครุฑฉ่ำ 37 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000002996 นางอัมพร แสงจันทร์ 39/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000131841 นายจักราวุฒิ อ่ำทิม 41 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/05
000182804 นายนิกร ทำบุษศรี 46 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/11/08
000133414 นางพเยาว์ อินกองงาม 47 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000011514 นางทองใบ ทำบุษศรี 49 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000011420 นางมาลี สรสาตร์ 50/2 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000060659 นายธีรพงษ์ ทองขำ 51/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000012317 นางสมบัติ ก้อนเพชร 52 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000003051 น.ส.วิมล ฟักศรี 60 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/08/06
000200028 น.ส.จำนงค์ ไชยชนะ 64 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000200027 น.ส.ประสิทธิ์ ไชยชนะ 64 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000147082 นางทองสุข สุขมี 64/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000047217 น.ส.ไสว พาสุไกร 66/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000075958 นายเที่ยง เทพทองดี 67 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000061225 นางลำพึง เทพทองดี 67 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000043949 นายสมพงษ์ แสวงทอง 67/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000032318 น.ส.ชิดชนก บัวมุ้ย 71 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000037057 นายสมชาติ ทำบุษศรี 73 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000121756 นางฝ้าย อ่อนสำรี 75 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000047450 นางทองเส็ง ทองทวี 77 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000086757 นางสมคิด เผือกรอด 8/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000057043 นางพยุง นาคอินทร์ 80 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000071948 นายลำใย นาคอินทร์ 80 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000133923 น.ส.พเยาว์ แสนแก้ว 9 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000159195 นายสมหมาย พงษ์เรื่อง 94 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000044844 นางระเบียบ สุขสวัสดิ์ 10/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000090717 นายเอนก น้อยแห้ว 128 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000080678 นางกำไร อัศวภูมิ 128/2 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000125141 นางวันดี จักป้อ 128/3 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000020085 นายสำราญ อินตาเพ็ชร 155 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000122211 นางชลสินธุ์ สิทธิพันธุรักษ์ 157 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000127902 นายชัชวาลย์ สิทธิพันธุรักษ์ 157 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000139076 นายมนัส ธรรมโชติ 162/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000092271 นางส้มลิ้ม มั่งแฟง 163 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000011654 นายสมใจ ทองใบม่วง 181 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000036941 นายวิญญัง ขันทอง 182 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/26
000097417 นางอุษา ขันทอง 182/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000065089 นางขำ บุญยะ 183 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000040454 นายพานิช บุญยะ 185 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000036455 นางยุพิน สุขประเสริฐ 19 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000117010 นางเฟี้ยม จันทร์หอม 191 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000088813 นางทวี หงษ์ทอง 192 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000095820 นางอัชรีย์ รอดภัยแคล้ว 193 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/16
000015383 นางพรรณนิภา เอกจิตร 195 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/14
000157264 นายอารัญ สนองญาติ 19582 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000134892 นางอัมพันธุ์ เพ็ชรากรณ์ 199 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000100499 นายสมศักดิ์ เพ็ชรากรณ์ 199 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000091214 นายสมบูรณ์ เอมสกุล 203 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000040293 นายสงคราม กล่อมเกลี้ยง 224 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000095492 นายมานะ นาทสัมฤทธิ์ 225/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000019629 นางเฉลา เสวี 23 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000008669 น.ส.เฉลิม น้อยแห้ว 23 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000061531 นางสุนทร วงษ์เดชานันท์ 23/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000097105 นายทนงเกียรติ น้อยแห้ว 23/3 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000107645 นางเจียน วันภูชิต 25 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000109393 นางสมพร ทรัพย์สุฤทธิ์ 26 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000181188 นางฉวีวรรณ สุขใส 267 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000035465 นางสมพงษ์ คำวุฒิ 27 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000008967 นางเง็กเน้ย นุกูลอุดมพานิชย์ 324/13 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000081519 นายมนู พจนะสวนีย์ 324/22 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000137682 นางวลัย หวนระลึก 324/9 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000071954 นางสมนึก แป้นภู 371 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000021365 นางบุบผา พินิตตานนท์ 39 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/30
000068845 นายทรงศักดิ์ รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ 395/2 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000019357 นางพรรษกร บุระตะ 402/2 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000008688 นางธัญพร พรมชี 43 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19