กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000104551 นางปิ่น เกษเอม 129/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000008456 นางสุนีย์ พัดทอง 17 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000110010 นายสุชีพ มหายนต์ 8/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000039994 นางสมศรี สุขีชิต 9 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000055469 พระบุญเลิศ อิ่มอรชร วัดธงไทยยาราม ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/04/01
000036465 นายมงคล เดชมา 102 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000016017 นางสำรวย พลสว่าง 103 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000116596 นายเชน เพ็งชัย 119 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000025566 นางสมบูรณ์ คุ้มม่วง 121 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000108160 นางเม้า ภักดีรักษ์ 125 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000032624 นางประมวล เกษสุวรรณ์ 129 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000086517 นางประจวบ ทองสุข 134 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000045653 น.ส.วันเพ็ญ โภคา 142 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/19
000095128 นางเฉลิม เทศขำ 144 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000161858 นางพิน บุญเชย 146 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000007601 นางสมพงษ์ คุ้มม่วง (2558/12/31) 147 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/14
000180373 น.ส.ลำยงค์ ขวัญบุรี 15 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000068601 นายประยงค์ ภักดีรักษ์ 150 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000008071 นางจันทนา ภุมมา 179 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/30
000174632 น.ส.บุญมา โตจันทร์ 194 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000132145 นางหวล โพธิ์ดี 195 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000129006 นางทวีป หมอนเมือง (2557/02/25) 197 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/02/20
000021414 นางประชวน รอดเกิด 198 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000038180 น.ส.วราลักษณ์ เพชรรัตน์ 204 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000009271 นางม้วน คำหอม 219 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000046327 นางฉวีวรรณ ขำมา 249 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000165319 นายเชื้อ คุ้มม่วง 263 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/06
000124586 นายสมชาย คุ้มม่วง 263 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/08
000129759 นางอุดม อ่อนคำ 266 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000095244 นางละเอียด เจริญจันทร์ 269/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000196364 นายสมหมาย แก้วสอน 3/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000051270 นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์ 398/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000080709 นายหรีด คุ้มม่วง 98 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000018654 นางมาลี คุ้มม่วง 98/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000068591 นางธนู คุ้มม่วง 98/2 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000054511 นายสมพงษ์ มหายนต์ 1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000031498 นายจำนงค์ ฟูวงษ์ 10 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/11
000131768 นางตุ่น สร้อยมุข 108 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000088606 นายสมคิด จันทรกระวี 109 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000031343 นายสว่าง ฤกษ์ดี 113 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/26
000030351 นางบุญเรือง มีนิล 193 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/02/26
000015694 นางมาลี เดิมประโคน (2558/08/31) 20 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/20
000055565 นางเรียม สินอยู่ 23 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/06/23
000145817 นางโถม สิงหา 26/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000114657 นางทองบาง หริ่มเทศ 27 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000048592 นายบุญยืน บัวกลิ้ง 30 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000011597 นางบัวชื้น เป้าอิ่ม 32 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000054057 นางยุพิน ก้อนเพชร 39 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000017681 น.ส.มาลา ปั้นมี 45 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000012474 นางมาลัย ชูจิตร 45/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000081802 นางทิติภา วัชรเลิศธนา 45/3 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000086186 นายสำรวย แก้วเอี่ยม 46 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000025034 นางปัน กล้าหาญ 50/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000021426 นายธำรงค์ นากอ้น 63 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000027918 นายจ่าน จันทศร 65 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000040779 นายสมบุญ ใจเย็น 68 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000074346 นางช้า มหายนต์ 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000011198 นางวิมล เป้าอิ่ม 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000013196 นางจินตนา โพธิ์ศรี 80/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000134187 นายวชิระ สงประเสริฐ (2557/12/24) 88 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/28
000029731 นายศุภกิตติ์ จารุฤกษ์ 13 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000088034 นายหลั่ง โพธิ์ศรี 13/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000088035 นางสมปอง โพธิ์ศรี 13/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000057517 นางอุไร จาตุกรณีย์ 156 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000162625 นางสมบัติ สิทธิพันธุรักษ์ 157 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000053322 นางประทุม กล่อมเกลี้ยง 162/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000189787 นางพยัพ อ่องชาติ 169 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000127983 นางสมพร พุกภู่ 187 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000006252 นายทองใบ พุกภู่ 187 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000122715 นางบังอร สนองญาติ 195/2 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000077908 นางระเบียบ เอมสกุล 203 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000059669 นางกำไร กล่อมเกลี้ยง 205 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000192330 นายไดเรก คุ้มภัย 209 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000096203 นางเน้ย นาทสัมฤทธิ์ 225 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000005798 นายชวน ควรประเสริฐ 236 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000020390 นายสมหมาย ทรัพย์สมบูรณ์ 304 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000135108 นายพิทยา ผะอบเหล็ก 324/27 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/31
000206360 นางปณิตา ธรรมโชติ 344 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000084637 นายละมูล พาสุไกร 348 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000094060 น.ส.ศศิวลี พุ่มพวง 388/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/14
000121119 นายนรชัย แก้วโสภา 394/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/22
000018759 นายมานิตย์ คุ้มทรัพย์ 395 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000021963 นางเฉลิม เอี่ยมมาก (2558/07/03) 40 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/30
000141276 น.ส.ฝอย จันทวัตร์ 402/10 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000095538 นายดอกดิน ทัศนา 44 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000063485 นางสมจิตร ด้วงโท้ 492 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000118244 นางฐิตกาญจน์ คำมี 493 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000078404 นายมาโนช ลี้สมบัติ 496 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000013152 นางวารินทร์ รอดเมือง 497 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000098694 น.ส.สมควร อยู่ประยงค์ 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000138691 นางสำราญ อยู่ประยงค์ (2558/10/31) 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/16
000014264 นางละเอียด เภาบัว 510 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000022741 นายมนตรี ขันธิกุล 559 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000020995 นางสัมฤทธิ์ กล่อมเกลี้ยง 569 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000105257 นายวิชัย สมศักดิ์ 601 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000076896 นายบุญส่ง อยู่ดี 7 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000047065 นางสายหยุด อยู่ดี 7 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000105023 นางลาน ภูเงิน บ้านพักกิจอนันต์ ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000016848 นายสุดใจ รอดพันธ์ 1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000131832 นายสุกิจ เพ็งพยอม 103 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000061951 นายจ่าย หริ่มเทศ 103 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000132510 นายณภัทร เพ็ชราวรรณ 112 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/15
000016874 นางนิ่ม นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000133727 นายนิกร นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000073650 นางรวน ยี่สุ่นแก้ว 144 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000082561 นางนิ่ม นารีโภช 148 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000109037 นายเพิ่งเจอ แก้วถนอม 154 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000009349 นางลำดวน มั่นคง 157 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000024284 นางปิ่น เกตุตะมะ 17 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000002006 น.ส.น้อย เกตุตะมะ 18 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000047002 นางรันทม วิทยาผาสุข 19/2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000104708 นางเยื้อน คงบุรี 2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000008322 นายสุวัฒน์ ตันเส็ง 22 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000185731 นางวันเพ็ญ ยอดทิพย์ 239 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000171831 นางบุญเรียม สำราญพันธ์ 253 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000044458 นางแจ้ว กลิ่นภู่ 254 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000117014 นางประเสริฐ จันทร์ขำ 264 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000128073 น.ส.สำเริง แก้วถนอม 28/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000010853 นางหนุน หริ่มเทศ 3 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000118285 นายสมศักดิ์ สังข์น้อย 30 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000124517 นางชลอ สังข์น้อย 30 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000094785 นางทองหล่อ เนียมสกุล 30/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000049051 นางสาคร กรงเงิน 31 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22