กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000104551 นางปิ่น เกษเอม 129/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000008456 นางสุนีย์ พัดทอง 17 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000110010 นายสุชีพ มหายนต์ 8/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000039994 นางสมศรี สุขีชิต 9 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000036465 นายมงคล เดชมา 102 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000025566 นางสมบูรณ์ คุ้มม่วง 121 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000108160 นางเม้า ภักดีรักษ์ 125 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000032624 นางประมวล เกษสุวรรณ์ 129 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000086517 นางประจวบ ทองสุข 134 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000045653 น.ส.วันเพ็ญ โภคา 142 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000095128 นางเฉลิม เทศขำ 144 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000161858 นางพิน บุญเชย 146 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000180373 น.ส.ลำยงค์ ขวัญบุรี 15 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000068601 นายประยงค์ ภักดีรักษ์ 150 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000008071 นางจันทนา ภุมมา 179 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000174632 น.ส.บุญมา โตจันทร์ 194 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000132145 นางหวล โพธิ์ดี 195 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000021414 นางประชวน รอดเกิด 198 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/06
000009271 นางม้วน คำหอม 219 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000046327 นางฉวีวรรณ ขำมา 249 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000124586 นายสมชาย คุ้มม่วง 263 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000165319 นายเชื้อ คุ้มม่วง 263 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/06
000129759 นางอุดม อ่อนคำ 266 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000095244 นางละเอียด เจริญจันทร์ 269/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/06
000196364 นายสมหมาย แก้วสอน 3/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000051270 นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์ 398/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000080709 นายหรีด คุ้มม่วง 98 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000018654 นางมาลี คุ้มม่วง 98/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000068591 นางธนู คุ้มม่วง 98/2 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000054511 นายสมพงษ์ มหายนต์ 1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000131768 นางตุ่น สร้อยมุข 108 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000088606 นายสมคิด จันทรกระวี 109 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000030351 นางบุญเรือง มีนิล 193 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/02/26
000145817 นางโถม สิงหา 26/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000114657 นางทองบาง หริ่มเทศ 27 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000048592 นายบุญยืน บัวกลิ้ง 30 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000011597 นางบัวชื้น เป้าอิ่ม 32 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000017681 น.ส.มาลา ปั้นมี 45 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000012474 นางมาลัย ชูจิตร 45/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000081802 นางประพิมพ์พรรณ ปั้นมี 45/3 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000086186 นายสำรวย แก้วเอี่ยม 46 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000025034 นางปัน กล้าหาญ 50/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000021426 นายธำรงค์ นากอ้น 63 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000027918 นายจ่าน จันทศร 65 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000040779 นายสมบุญ ใจเย็น 68 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000074346 นางช้า มหายนต์ 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000011198 นางวิมล เป้าอิ่ม 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000013196 นางจินตนา โพธิ์ศรี 80/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000029731 นายศุภกิตติ์ จารุฤกษ์ 13 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000088034 นายหลั่ง โพธิ์ศรี 13/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000088035 นางสมปอง โพธิ์ศรี 13/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000057517 นางอุไร จาตุกรณีย์ 156 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000162625 นางสมบัติ สิทธิพันธุรักษ์ 157 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000053322 นางประทุม กล่อมเกลี้ยง 162/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000189787 นางพยัพ อ่องชาติ 169 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000127983 นางสมพร พุกภู่ 187 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000006252 นายทองใบ พุกภู่ 187 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/06
000122715 นางบังอร สนองญาติ 195/2 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000077908 นางระเบียบ เอมสกุล 203 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000059669 นางกำไร กล่อมเกลี้ยง 205 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000192330 นายไดเรก คุ้มภัย 209 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000096203 นางเน้ย นาทสัมฤทธิ์ 225 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000005798 นายชวน ควรประเสริฐ 236 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000020390 นายสมหมาย ทรัพย์สมบูรณ์ 304 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000084637 นายละมูล พาสุไกร 348 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000094060 น.ส.ศศิวลี พุ่มพวง 388/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000121119 นายนรชัย แก้วโสภา 394/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/22
000018759 นายมานิตย์ คุ้มทรัพย์ 395 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000141276 น.ส.ฝอย จันทวัตร์ 402/10 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000095538 นายดอกดิน ทัศนา 44 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000063485 นางสมจิตร ด้วงโท้ 492 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000078404 นายมาโนช ลี้สมบัติ 496 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000013152 นางวารินทร์ รอดเมือง 497 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000098694 น.ส.สมควร อยู่ประยงค์ 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000014264 นางละเอียด เภาบัว 510 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000022741 นายมนตรี ขันธิกุล 559 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000020995 นางสัมฤทธิ์ กล่อมเกลี้ยง 569 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000101492 นายอำนาจ อัคนิวาส 57 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000105257 นายวิชัย สมศักดิ์ 601 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000047065 นางสายหยุด อยู่ดี 7 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000076896 นายบุญส่ง อยู่ดี 7 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000105023 นางลาน ภูเงิน บ้านพักกิจอนันต์ ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000016848 นายสุดใจ รอดพันธ์ 1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000061951 นายจ่าย หริ่มเทศ 103 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000131832 นายสุกิจ เพ็งพยอม 103 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000132510 นายณภัทร เพ็ชราวรรณ 112 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/21
000016874 นางนิ่ม นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000133727 นายนิกร นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000073650 นางรวน ยี่สุ่นแก้ว 144 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000082561 นางนิ่ม นารีโภช 148 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000109037 นายเพิ่งเจอ แก้วถนอม 154 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000024284 นางปิ่น เกตุตะมะ 17 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000002006 น.ส.น้อย เกตุตะมะ 18 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000047002 นางรันทม วิทยาผาสุข 19/2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000104708 นางเยื้อน คงบุรี 2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000185731 นางวันเพ็ญ ยอดทิพย์ 239 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000171831 นางบุญเรียม สำราญพันธ์ 253 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000044458 นางแจ้ว กลิ่นภู่ 254 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000117014 นางประเสริฐ จันทร์ขำ 264 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000010853 นางหนุน หริ่มเทศ 3 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000124517 นางชลอ สังข์น้อย 30 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000118285 นายสมศักดิ์ สังข์น้อย 30 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000094785 นางทองหล่อ เนียมสกุล 30/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000049051 นางสาคร กรงเงิน 31 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000142711 นายสมศักดิ์ ค้าวัตถุ 45 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10