กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000112467 นายบุญธรรม อ่อนปาน 105 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000040039 นางอ้อน อยู่เย็น 106 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/16
000100109 นางสำราญ ควรอักษร 181 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000036910 นายมงคล สิงหเนตร 46 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/27
000021914 นางชลอ ทองงามขำ 10 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000127504 นายฟ้อน พักกระสา 101 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000132467 นายเอนก เถาพันธ์ 102 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000170439 นายบุญทัย ขันแก้วกาศ 106/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000079746 นายประสม บุญสะอาด 107 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000011973 นายหนึ่ง บุญยอด 11 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000104713 นางสอาด แก่นพล 110 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000124249 นายพยัพ มณีคำ 115/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000090262 นางบังอร เทพสนธิ 120 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000151516 นายบุญเลิศ บัวตูม 17 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000105443 นายสำราญ โตมี 201 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/22
000001177 น.ส.อนันต์ จันทร์ตรี 202 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000016762 น.ส.ศศิประภา คุ้มเถื่อน 208 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/08
000010896 นายทองหยิบ ทับผึ้ง 213 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000090480 นางบังอร เณรเจียม 24 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000100027 นางทวี เพิ่มพูล 26 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000054214 นางประจวบ อินทร์ศรี 41 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000168873 นางสมบัติ ศรีสวัสดิ์ 47 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000021377 นางขิง วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000155816 นายโกศล วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000183879 นายปัญญา วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000092659 นายบุญเลิศ พรมสระ 57/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000100942 นายแทน คงทิม 6 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000020845 นางสุนี สุทธิลักษณ์ 60/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/11
000151236 นางการะบูร นิ่มทอง 65 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/30
000030475 นางสุนทร กลั่นสุวรรณ์ 66/3 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000002265 นางสมหญิง คำแดง 74 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000078434 นางบุญสม คำแดง 74 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000125691 นายวันชัย คำแดง 75 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000034295 นางแป้งล้ำ คุ้มทรัพย์ 81 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000043971 นายยนต์ บุญช่วย 85/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000101548 น.ส.มาลัย บัวตูม 86 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000183517 พระสุขเกษม ฉิมวิลัยทรัพย์ 99/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000000658 นางบุญส่ง เคนเพ็ชรแสง 99/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000001538 นายเสวียน กลั่นสุวรรณ์ 99/3 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000118314 นางทองแถม บุญสอาด 107 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000071523 นางวรรณดี ขุนพรหม 126 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/29
000002856 นางสำเภา เทศขำ 128 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000092172 นางจำลอง รุ้งพรหม 128/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000165745 นางศรีแพร รุ้งพรหม 128/2 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/03
000210488 น.ส.สมร ขมินทกูล 129 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000181966 นางสมหมาย กองตัน 133 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000158422 นางสำรวย โตเทศ 134 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000101130 นางหลิน ปั้นผ่อง 146 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000000514 นายสำรวย ขุนราชอาญา 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000085644 นางประไพ ขุนราชอาญา 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000080493 นางน้อย ประการะโพธิ์ 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000013725 นางปลั่ง อ่อนดี 167 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000042482 นายณรงค์ เกตุเมฆ 169 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000048653 นางช้อย ไมนา 18 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04
000055534 น.ส.นี้ แซ่ลิ้ม 185 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000173790 นายชำนาญ พานิชการ 185 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000103650 นายบุญธรรม ไข่รัศมี 191 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000057524 นางสำรวม ไข่รัศมี 191 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000038542 นางสมปอง รัตนผล 199 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000201740 นางเพชรรุ้ง อยู่ศรี 215 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000179384 นางชลอ อยู่ศรี 215 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000184468 น.ส.บุญลือ ทองอุ่น 218 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000109390 นางละเอียด ทองแจ่ม 23 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000097975 นายบาง คุ้มเถื่อน 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000098971 นางอำไพ คุ้มเถื่อน 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000153398 พระชวน เชื้อนุ่น 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000004550 นางสมจิตร เปรมปรู 3 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000075347 นางสมัย บุญช่วย 32 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000035325 นายยะ บุญช่วย 32 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000008708 นางสมจิตร นิลใจ 49 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000007050 นางพินิต วงษ์มณี 52 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000177517 นางบังเอิญ สินสำอางค์ 55/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/18
000190207 นางขวัญเมือง ขุนพรหม 56 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000010774 นางเซียมเฮียง พานิชการ 59 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000005012 นางสวาด นามวงศ์ 59 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000133775 นางสุมารี มุกดาทอง 68 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000039808 นางทองย้อย ศรีหม่น 72 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000127231 นางอุดม โลมปลา 76 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000004806 นางสุชิน ทองนิ่ม 80 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000151464 นายศุภกิต บุญเลิศ 82/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/07
000094385 นายอรุณ มีโทน 89 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000189863 นางเฉลิม อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000039386 นางบุญเรือน อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000046661 นางฉลวย อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000093621 นายทวี บุญสิน 1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000142778 นางสมจิตร จันทร์อ่ำ 10 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000028443 นายสุ่ม รอดฤทธิ์ 107 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000037944 นายสายหยุด รัตนา 11 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000040022 นางบุญสม รัตนา 11 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000029893 น.ส.จำรัส พวงทอง 110 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/29
000019896 นายจำนงค์ พวงทอง 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/29
000030778 นางทองหยด อมระดิษฐ 117 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000112498 นายประกอบ สังข์คง 12 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000134269 นายวิรัชตร์ พวงบานชื่น 120/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000047030 นางสมใจ พวงบานชื่น 120/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000095322 นางนงเยาว์ โตเทศ 121 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000029542 นางอัญชลี ปานไทย 127 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/21
000138815 นายไพลฑูลย์ เขียนเอี่ยม 17 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000153516 นายสมพร เขียนเอี่ยม 17 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/06
000152382 นายธวัช ชมมิ 19 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000142744 น.ส.สุมาลี ไข่รัศมี 22 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000007953 นายประเทือง ไข่รัศมี 22 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000094322 นายเพชร ไข่รัศมี 25 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000045305 นางสมคิด บุญเม่น 30 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000065125 นายสว่าง แก้วนิ่ม 30 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000048900 นางสังวล คำดำ 31 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000099552 นางบังอร จันทรตรา 31/2 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000115289 น.ส.นกเล็ก หรุ่นขำ 37 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000075168 นางอัมพัน แก้วพะเนียง 39 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000030180 นายรำพอง จันทร์อ่ำ 41 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000146606 นางไห้ บุญเม่น 42 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/25
000080520 นายอภิชัย บุญเม่น 48 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/14
000010181 นางจำรัส แสงหาญ 51 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000049113 นางสมบัติ แสงหาญ 51 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/08
000122107 นางลำยอง อ่อนดี 58 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000085708 นายไพศาล นฤภัย 6 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000014579 นายบัณฑิตย์ เดชฤทธิ์ 66 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000028587 นางสำอางค์ โกมล 69 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000150284 นางสุภาพ วรรณี 70/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000144473 นายวิชัย วรรณี 70/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000127102 นางปราณี กอซอ 71 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000077149 นางบุญเรียม เนตรคำ 73 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000150966 นายมนัสชัย เนตรคำ 73 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000034707 นายประดิษฐ์ พวงบานชื่น 74 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000024920 น.ส.พา แดงโฉม 78 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/18
000043592 นางลำพึง กันทะสา 83 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000014384 นางสมนึก สายตา 86/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000126939 นางสมบัติ จำเนียรการ 89 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000093799 นายวิชาญ รักกลิ่น 89 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000046925 นางทวาย ตาลทับ 90 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000146301 นางวันนา เทียนมงคล 90 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000151843 นายเอนก รักพึ่ง 91 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000024115 นางสมจิตร บุญเม่น 95 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000054980 นางจำปา งามเย็น 95 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000044583 นางสาลี่ สังขทิม 96 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000095927 นางปราณี โตเทศ 99/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000043602 นางบรรหยัด ทันจั่น 116 ม.4 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/24