กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000112467 นายบุญธรรม อ่อนปาน 105 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000040039 นางอ้อน อยู่เย็น 106 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/16
000100109 นางสำราญ ควรอักษร 181 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000036910 นายมงคล สิงหเนตร 46 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/27
000100942 นายแทน คงทิม 6 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000021914 นางชลอ ทองงามขำ 10 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000127504 นายฟ้อน พักกระสา 101 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000132467 นายเอนก เถาพันธ์ 102 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000170439 นายบุญทัย ขันแก้วกาศ 106/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000079746 นายประสม บุญสะอาด 107 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000011973 นายหนึ่ง บุญยอด 11 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000104713 นางสอาด แก่นพล 110 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000124249 นายพยัพ มณีคำ 115/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000090262 นางบังอร เทพสนธิ 120 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000151516 นายบุญเลิศ บัวตูม 17 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000105443 นายสำราญ โตมี 201 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/22
000001177 น.ส.อนันต์ จันทร์ตรี 202 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000016762 น.ส.ศศิประภา คุ้มเถื่อน 208 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/08
000010896 นายทองหยิบ ทับผึ้ง 213 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000090480 นางบังอร เณรเจียม 24 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000100027 นางทวี เพิ่มพูล 26 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000054214 นางประจวบ อินทร์ศรี 41 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000168873 นางสมบัติ ศรีสวัสดิ์ 47 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000021377 นางขิง วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000155816 นายโกศล วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000183879 นายปัญญา วงษ์มณี 48 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000092659 นายบุญเลิศ พรมสระ 57/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000020845 นางสุนี สุทธิลักษณ์ 60/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/11
000151236 นางการะบูร นิ่มทอง 65 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/30
000030475 นางสุนทร กลั่นสุวรรณ์ 66/3 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000002265 นางสมหญิง คำแดง 74 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000078434 นางบุญสม คำแดง 74 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000125691 นายวันชัย คำแดง 75 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000034295 นางแป้งล้ำ คุ้มทรัพย์ 81 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000043971 นายยนต์ บุญช่วย 85/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000101548 น.ส.มาลัย บัวตูม 86 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000183517 พระสุขเกษม ฉิมวิลัยทรัพย์ 99/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000000658 นางบุญส่ง เคนเพ็ชรแสง 99/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000001538 นายเสวียน กลั่นสุวรรณ์ 99/3 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000118314 นางทองแถม บุญสอาด 107 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000071523 นางวรรณดี ขุนพรหม 126 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/29
000002856 นางสำเภา เทศขำ 128 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000092172 นางจำลอง รุ้งพรหม 128/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000165745 นางศรีแพร รุ้งพรหม 128/2 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/03
000181966 นางสมหมาย กองตัน 133 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000158422 นางสำรวย โตเทศ 134 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000101130 นางหลิน ปั้นผ่อง 146 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000000514 นายสำรวย ขุนราชอาญา 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000085644 นางประไพ ขุนราชอาญา 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000080493 นางน้อย ประการะโพธิ์ 16 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000013725 นางปลั่ง อ่อนดี 167 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000042482 นายณรงค์ เกตุเมฆ 169 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000048653 นางช้อย ไมนา 18 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04
000055534 น.ส.นี้ แซ่ลิ้ม 185 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000173790 นายชำนาญ พานิชการ 185 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000103650 นายบุญธรรม ไข่รัศมี 191 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/10
000057524 นางสำรวม ไข่รัศมี 191 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000038542 นางสมปอง รัตนผล 199 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000201740 นางเพชรรุ้ง อยู่ศรี 215 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000179384 นางชลอ อยู่ศรี 215 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000184468 น.ส.บุญลือ ทองอุ่น 218 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000109390 นางละเอียด ทองแจ่ม 23 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000097975 นายบาง คุ้มเถื่อน 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000098971 นางอำไพ คุ้มเถื่อน 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000153398 พระชวน เชื้อนุ่น 29 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000004550 นางสมจิตร เปรมปรู 3 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000075347 นางสมัย บุญช่วย 32 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000035325 นายยะ บุญช่วย 32 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000008708 นางสมจิตร นิลใจ 49 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000007050 นางพินิต วงษ์มณี 52 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000177517 นางบังเอิญ สินสำอางค์ 55/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/18
000190207 นางขวัญเมือง ขุนพรหม 56 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000010774 นางเซียมเฮียง พานิชการ 59 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000005012 นางสวาด นามวงศ์ 59 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000133775 นางสุมารี มุกดาทอง 68 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000039808 นางทองย้อย ศรีหม่น 72 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000127231 นางอุดม โลมปลา 76 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000004806 นางสุชิน ทองนิ่ม 80 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000151464 นายศุภกิต บุญเลิศ 82/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/07
000094385 นายอรุณ มีโทน 89 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000189863 นางเฉลิม อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000039386 นางบุญเรือน อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000046661 นางฉลวย อินทร์ศรี 93 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000093621 นายทวี บุญสิน 1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000142778 นางสมจิตร จันทร์อ่ำ 10 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000028443 นายสุ่ม รอดฤทธิ์ 107 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000037944 นายสายหยุด รัตนา 11 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000040022 นางบุญสม รัตนา 11 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000029893 น.ส.จำรัส พวงทอง 110 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/29
000019896 นายจำนงค์ พวงทอง 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/29
000030778 นางทองหยด อมระดิษฐ 117 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000112498 นายประกอบ สังข์คง 12 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000134269 นายวิรัชตร์ พวงบานชื่น 120/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000047030 นางสมใจ พวงบานชื่น 120/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000095322 นางนงเยาว์ โตเทศ 121 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/04
000138815 นายไพลฑูลย์ เขียนเอี่ยม 17 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000153516 นายสมพร เขียนเอี่ยม 17 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/06
000152382 นายธวัช ชมมิ 19 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000142744 น.ส.สุมาลี ไข่รัศมี 22 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000007953 นายประเทือง ไข่รัศมี 22 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000094322 นายเพชร ไข่รัศมี 25 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000045305 นางสมคิด บุญเม่น 30 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000065125 นายสว่าง แก้วนิ่ม 30 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000048900 นางสังวล คำดำ 31 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000099552 นางบังอร จันทรตรา 31/2 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000115289 น.ส.นกเล็ก หรุ่นขำ 37 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000075168 นางอัมพัน แก้วพะเนียง 39 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000030180 นายรำพอง จันทร์อ่ำ 41 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000146606 นางไห้ บุญเม่น 42 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/25
000080520 นายอภิชัย บุญเม่น 48 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/14
000010181 นางจำรัส แสงหาญ 51 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000049113 นางสมบัติ แสงหาญ 51 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/08
000122107 นางลำยอง อ่อนดี 58 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000085708 นายไพศาล นฤภัย 6 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000014579 นายบัณฑิตย์ เดชฤทธิ์ 66 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000028587 นางสำอางค์ โกมล 69 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000150284 นางสุภาพ วรรณี 70/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000144473 นายวิชัย วรรณี 70/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000127102 นางปราณี กอซอ 71 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000077149 นางบุญเรียม เนตรคำ 73 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000150966 นายมนัสชัย เนตรคำ 73 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000034707 นายประดิษฐ์ พวงบานชื่น 74 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000024920 น.ส.พา แดงโฉม 78 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/18
000043592 นางลำพึง กันทะสา 83 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000014384 นางสมนึก สายตา 86/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000126939 นางสมบัติ จำเนียรการ 89 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000093799 นายวิชาญ รักกลิ่น 89 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000046925 นางทวาย ตาลทับ 90 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000146301 นางวันนา เทียนมงคล 90 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000151843 นายเอนก รักพึ่ง 91 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000024115 นางสมจิตร บุญเม่น 95 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000054980 นางจำปา งามเย็น 95 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000044583 นางสาลี่ สังขทิม 96 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000095927 นางปราณี โตเทศ 99/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000043602 นางบรรหยัด ทันจั่น 116 ม.4 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/24
000016668 นางอิ่ม ภาคีพันธ์ 14 ม.4 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000142871 นายบุญมี เพชรประดิษฐ์ 58 ม.5 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000019774 นางน้อย เข่งแก้ว 128 ม.6 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/23

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1096
761
668
62
74
56
รพ.สต.งิ้วราย
455
254
224
18
20
27
รพ.สต.ห้วยเกตุ
350
241
212
25
22
23
รพ.สต.ไทรโรงโขน
138
74
73
7
5
5
รพ.สต.หนองพยอม
501
286
252
32
18
20
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
165
79
72
9
10
2
รพ.สต.ดงตะขบ
299
210
160
15
15
11
รพ.สต.คลองคูณ
234
113
90
12
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
313
211
190
13
15
16
รพ.สต.วังหว้า
221
129
107
10
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
221
102
91
7
5
4
รพ.สต.วังหลุม
220
170
145
11
9
10
รพ.สต.ทับหมัน
255
147
139
12
7
10
รพ.สต.ไผ่หลวง
203
92
80
5
3
6
รวม
4671
2869
2,503
238
223
203

2525

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2308

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2134

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2279

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2773

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)