กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000062663 นางสมบัติ กรุดมหาราช 55 ม. ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000024213 นางฉ่ำ พักกระสา 101 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000160378 นางบังอร อยู่ขอม 104 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000196773 นายสุชาติ โสภิณ 202 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000004200 นางยุพา นิ่มนวล 209 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000014065 นางหมอก ศรีบาง 21 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000181890 นายสมหมาย ถาวรวงค์ 214 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000061758 นางแฉล้ม คงเมือง 215 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000100027 นางทวี เพิ่มพูล 26 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/25
000099544 นางยุพดี ปิ่นกระจาย 29 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000148435 นางสำรวม เชื้อนุ่น 33 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000172168 น.ส.ฉลอง บุญทิม 35 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000048794 นายจำลอง บุญทิม 35/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000173471 น.ส.นรี เมฆสอน 4/2 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000099978 นางสอาด กันหา 47 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000095712 น.ส.ณัฐกานต์ วงษ์มณี 48 ถ.รถไฟ-บางไผ่ ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/26
000038808 นางสมควร นามประเสริฐ 57/1 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000146579 นางสมคิด ชมมิ 64 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000125692 น.ส.เอมอร คำแดง 75 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000030354 นางชุติกาญจน์ มีแก้ว 75 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000071154 นางเปรย อ่ำพ่วง 87 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000162542 นางเสงี่ยม บัวตูม 88 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000121736 นางนกแก้ว น้อยดิษฐ์ 93 ม.1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000082675 นายชรินทร์ น้อยสอน 129/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000191501 นายนิธินันท์ อนันต์โชติวรกุล 145 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000013705 นางทองคำ มีมา 148 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000177073 นายสากล มีมา 148 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000059628 นางกิมไล้ เอี่ยมสอาด 151 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000132789 นายนันทพร พรรณราย 16/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000153688 นางบุญส่ง วันภูสิตร 162 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000080976 นางสมหวัง เถระวัฒน์ 168 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000165255 นายกู้ศักดิ์ พานิชการ 185 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000057524 นางสำรวม ไข่รัศมี 191 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000118119 นางส้มลิ้ม ชูน้อย 20 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000007139 น.ส.กัญญานัฐ ชูน้อย 20 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/07/17
000046459 นางทวีพร ผลวุฒิ 211 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000098232 นายระเด่น ทองแจ่ม 23 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000086802 น.ส.มธุรส บุญดีรัตน์ 26 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000023556 นางเพ็ญศรี ทามี 28 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/18
000051344 นายสุริยน น้อยแสง 34 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000105296 นายไทย เมืองสถาน 34 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000032792 นางสำรวย ฟักมี 45 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000012115 นางสอิ้ง บุญผึ้ง 46 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000027681 นางลูกจันทร์ สุมาลี 53 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000059700 นางสังเวียน ขันแก้วกาศ 55/1 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000123421 ด.ต.เกรียงศักดิ์ โลมปลา 67 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000121726 นางศรีไพร บัวตูม 69 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000080083 นางสายทอง มีโทน 89 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000163868 นายอัมพร โชคสุวรรณวงศ์ 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000094671 นายอนุพงศ์ โชคสุวรรณวงศ์ 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/29
000072530 นางนิตย์ ชมมิ 113 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000028553 นายต้ำ ทันจั่น 116 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000134249 นางบุญสม ด้วงธูป 119 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000067566 นางเฉลิม สังข์คง 12 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000177748 นางบาง เขียนเอี่ยม 17 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000068326 นางสวรรค์ จันทบัตร 20 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000142744 น.ส.สุมาลี ไข่รัศมี 22 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000134351 นายอุทัย ไข่รัศมี 25 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000035221 นางสุรินทร์ เพ็ชรสมบัติ 27 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000058428 นางประภา ไทยรักษ์ 35 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000031788 นางสมหวัง ดีมี 43 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000024689 นางสายหยุด ม่วงคำ 47 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000063324 นางชะอุ้ม บุญเม่น 48 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000127345 น.ส.กาญจนา ก้อนเพชร 56 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000146444 นางเทียม จันทร์อ่ำ 57 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000073374 นางประเสริฐ นฤภัย 6 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000100029 น.ส.รัศมี ไกรลักษณ์ 62/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000118859 นางอัมพร ไกรลักษณ์ 62/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000022716 นายประทวน เพ็งแจ้ง 64 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000105262 นายอนันต์ อินทวงศ์ 69/3 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/10
000111571 นางสมจิตร หมวกอินทร์ 81/1 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000081884 นางแป้งล่ำ แก้วนิ่ม 9 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000151970 นางประภา รักพึ่ง 91 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000021284 นายนิตย์ วิริยะ 32 ม.6 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000042903 นางทองแถม ชุลี 32 ม.6 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1144
826
695
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
458
271
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
357
269
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
144
81
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
565
319
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
167
83
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
217
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
247
127
95
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
339
229
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
230
139
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
237
110
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
229
185
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
268
168
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
212
99
82
5
6
8
รวม
4900
3123
2,566
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2202

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)