กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000035004 นางคำออง ทองทวี 291 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000101011 นางทองอินทร์ ท่อนทอง 10/1 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000105004 นางจำนงค์ พรมสิงห์ 125 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000038414 นางสุมนตรา กุมพันธ์ 158 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/16
000081759 นางแช่ม หลอดแก้ว 195/1 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/11
000112484 นายสังเวียน วงษ์ศิลา 209/1 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/23
000031833 นางฐาปนี วรสุวรรณ 261/1 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000099981 นางชะม้อย ปิ่นดอกไม้ 307 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000021295 นายสำรี ทองคำ 87 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000075735 นายทองทิพย์ หงษาวดี 103 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000008176 นางพรรณอร ทองทวี 104 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000001298 นายทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง 104 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000027306 นายสุพจน์ เสมานาถ 11 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000055762 นางสะเอียม อารีเอื้อ 13/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000053385 นางสำเนียง สมงาม 133 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000209424 นางไพรเรือง บัวทองคำ 14 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000176914 นายสุชาติ สุขไมตรี 140 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/01
000024665 นางสายหยุด อินพุฒ 15 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000114632 น.ส.ประโลม หงษาวดี 16 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000195467 น.ส.ประมวล หงษาวดี 16 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000038500 นางสุดใจ ด้วงหิรัญ 169 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000074328 นายวิลัย หงษาวดี 173 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000080028 นายไพรวงศ์ จันทร์กุล 175 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000043756 นางอุดม อภัย 178 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000178659 นายสนิท อภัย 178 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000036702 นางไพรวัลย์ สุทธิพันธุ์ 18 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000115519 นางนงเยาว์ แม่นดาว 18/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000121515 นางราตรี ประเคนทอง 207/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000207273 นางจินต์ หุมวังลี้ 212/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000161362 นายคำตัน หุมวังลี้ 212/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000056202 นางสุนทร คัททะมารษี 224/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000165184 นางปราณี หงษาวดี 23/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000125636 นางสุนทรี แสงอนันตการ 248 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000016655 นางบุญมี คำสุภาพ 250 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000140349 นายอุปถัมภ์ ทองเนียม 251 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/05/01
000111075 นางทองคูณ ปัญญายงค์ 253 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000184773 นายเหมง อยู่แก้ว 255 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000161987 นางบุญธรรม กระเป๋าทอง 256 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000134529 นางทองสุข ทับทิมแดง 258 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000002295 นายสุรพล ทับทิมแดง 258 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000030924 นายพิชัย แสงเรือง 260/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/24
000046938 นางลัดดา หมื่นภักดี 263 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/24
000057117 นางบัวทอง พูลเกิด 266 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000116252 นางอนงค์ ม้วนทอง 268 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/04
000016666 นางสมบุญ ค้ำชู 269 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000024545 นายสอาด ทองทวี 270 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000107385 นางราตรี ศรีนันทกุล 274 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000174774 น.ส.นิภาดา ประสมทรัพย์ 277 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/09
000002421 นางวันณา กะถินเทศ 278 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000056143 นายไพรวรรณ กะถินเทศ 278 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000117127 นายสมงาม สมาการ 3 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000022803 นางลัดดา ทองเนียม 311 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000006621 นางคำผาง สิทธิกรณ์ 325 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000159480 นายดาว อินทรชารี 343 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000088375 นางสมควร เพชรแสง (2557/03/14) 343 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/01/23
000144508 นางประมวล จันทบาล 35 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000057817 นายพลแดน ขอบเหลือง 37 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000084053 นางเฉิดโฉม กลิ่นจำปา 375 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/06
000113354 นางประมวล สาริกร 39/2 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000107750 นายอำนวย นันทวงษ์ 397 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000020839 นายวันชาติ บัวทองคำ 4 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000135618 นายสุพจน์ วงษ์ทองดี 406 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000114655 นางสมจิตร เรืองรุ่ง 41 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000136855 นายจ่อย อาจเอี่ยม 42/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000011266 นายไพฑูรย์ บุญคลี่ 430 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000098703 นางพรศรี คล้ายสวน 437 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000104712 นายสุนทร บุดอุบล 449 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/25
000154055 นายสมภพ ช้อนทอง 475 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/13
000185252 นายวิชัย ปุระปัญญา 488/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000027757 นางหลอด ดอกราตรี 498/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000008730 นายทองเกียว สมัครการ 498/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000045513 นางศรีไพร ไชยศิลา 508 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000092655 นางจำเนียร บุระตะ 512 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000111199 นางทองเซียน บุระตะ 512 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000100770 นายปรีชา บุระตะ 512 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000062249 นางพุทธชาด สาริกา 513 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000070636 นางมะลิ กระถินทอง 517 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000192557 นายจำเนียร หงษาวดี 533 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000168851 นายประจักร์ ม้วนทอง 538 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000060885 นายวินัย ทิมเม่น 542 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000167890 นายสังข์ทอง แสงเรือง 548 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000160275 นายพงศ์ธวัช อัครฐาวัฒน์ 563 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/02
000117390 นายธวัช อนุกูล 569 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000052115 นายบุญเหลือ เหลืองสนิท 577 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000085688 นางสมจิตร์ ปานศรี 577/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000128555 นางมาลัย วงศ์นาค 7/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000084720 นางสังวาน สมงาม 8 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000010190 นายสมปอง ชูถิ่น 1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000044264 นายลำพาย โพธิ์จุ้ย 110 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000051268 นางแก้ว ปลื้มจิตร 138/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000134757 นางซิว บุญมี 144 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000105488 นางลมูล จินตะเหวก 145 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000123535 นางทองสุข พิจิตรศิริ 163 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/24
000141840 น.ส.ทองคำ เดือนพงษ์ 167 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000055186 นางส้มแป้ง ผลอุบล 168 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000065017 นางหอม พงษ์ลัดดา 171 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000030140 นางพวง เทศจันทร (2558/08/15) 173 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/21
000032911 นายใย เดือนพงษ์ 174 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000140205 นางสุนทร ผลอุบล 181/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000162735 นางชวารา พันธุ์วิเศษ 182 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000107976 นางประเสริฐ ผลอุบล 239 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000092058 นายอ๊อด แก่นแก้ว 267 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000114358 นางสมจิตร จำรอง 272 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000053075 นายโต๊ะ ดาวลอย 277 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/11
000060231 นางประไพร เดือนพงษ์ 282 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000102935 นางละเอียด แสงสุวรรณ 35 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000011875 นางมะลิ ดีนิสัย 84 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000185527 นายมงคล ศรีพิทักษ์ 95 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000183972 นางสายบัว พุ่มโต 96 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000001429 นางจรัญ คำนิน 129/1 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000120884 นายบุญช่วย โฉมอินทรี 251 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000068635 นายสหชัย โฉมอินทรี 251 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/28
000091125 นางสมนึก ชิมมา 256 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000037192 นางวัน จันทร์ดารา 313 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000077812 นายสุทัศ จันทร์ดารา 313 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000191231 นายสุรินทร์ มงคลทรัพย์ 313/3 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000045837 พระโสภา ดาวัลย์ 320 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000128628 นางแม็ก กะวีระ 323 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000025760 นายชุบ ร่วมสนธิ 327 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000166641 นางสำเริง คำยอด 344 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000151495 นายพัด คำยอด 344 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000102782 นางจุ่น ประสงค์สืบ 351 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000127179 นางอบ พรมมา 73 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000010694 นางบัวโรย วันดา 92 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000060002 นางบุญมา จันทกุล 94 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000164275 นางจำเนียร พรมมา 95 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000089330 นางทองม้วน ยี่หร่า . ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000181202 นางทองหยิบ ทนทาน 102/2 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/12
000168599 นางจันทร์แดง ทนทาน 102/2 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000037542 น.ส.ประนอม คุ่ยสว่าง 108 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000039767 นางสำเนียง อุ่นหล้า 108/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000186563 นายเปรื่อง คุ่ยสว่าง 108/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000111368 นางวันเพ็ญ บุญอาจ 111 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000040577 นายไพเราะ จันทร์ปัญญา 113 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000114146 นายอ๊อด มะโนน้อม 113/6 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000007135 นายสง่า ทรงเดช 115 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000096396 นางประดับ สิงห์ทองคำ 116/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/15
000002746 นายสำเนียง ประสงค์ทรัพย์ 117 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000033759 นางบุญเลี้ยง ประสงค์ทรัพย์ 117 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000122280 นางดลพร ประสงค์ทรัพย์ 117/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000018763 นายสมพร สุขมณี 122 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000113253 น.ส.สายยนต์ พรมสิงห์ 124 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000027576 นางสมหมาย ชูช่วย 126 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23