กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000098537 นายไพโรจน์ พูนพันธ์ 124/2 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000066546 นายเนียม ผลอุบล 152 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000040761 นางสมจิตร ขุนนคร 82 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000021829 นางอัมพร หงษาวดี 103 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000075735 นายทองทิพย์ หงษาวดี 103 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000086008 นายประวิทย์ ผิวเพชร 123 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000092935 นางเบญจมาศ ผิวเพชร 123 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000072866 นางบุษบา หงษาวดี 131 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000043373 นายพร หุมวังลี้ 152 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000026175 น.ส.เพลินจิตร หุมวังลี้ 152 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000125894 นางนิตยา สมศรี 168/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000081531 นางกองแก้ว ประสมทรัพย์ 17 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000112353 นางสมเชื้อ จันทร์กุล 175 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000011555 นางบรรจง แสงเรือง 20 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000065789 น.ส.ผ่องศรี บัวทองคำ 204 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000050757 นายสันชัย บัวทองคำ 205 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000089446 นางสมเกียรติ บัวทองคำ 205 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000016857 นางทองหล่อ ประเคนทอง 207 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000195235 นายวิเชียร ประเคนทอง 207 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000048646 นางเดือน สิทธิกรณ์ 243 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000083683 น.ส.จำเนียร สาริกา 257 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000019678 นางเพ็ญศรี แสงเรือง 260/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000038990 นางทองบาง ลายน้ำเงิน 260/2 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000009632 นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล 274 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000212898 น.ส.สมคิด ประสมทรัพย์. 277 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000117127 นายสมงาม สมาการ 3 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000088457 นางยุพิน สมาการ 3 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000034917 นายศักดา สิทธิกรณ์ 325 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000156152 นางประทุมวัน สุลัยวรรณ์ 35/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000028677 นางอำพล นันทวงษ์ 397 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000041104 นางสมศรี บัวทองคำ 4 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000052698 นางสายพิน อินทร์บุหรั่น 425 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/26
000027636 นางไสว หงษาวดี 428 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000011266 นายไพฑูรย์ บุญคลี่ 430 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000006663 นางนาตญา มะโนเครื่อง 444 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000023279 นายอุดม มะโนเครื่อง 444 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000009133 นางสุดหล้า รุ่งเรือง 445 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000092345 นางประนอม ทดอุบล 456 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000023043 น.ส.จำเนียร นรุณ 47 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000002750 นางละมัย ขุมทอง 476 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000061083 นางทองหยาด กลิ่นจำปา 493 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000040177 นางประไพ สนิทรักษ์ 494 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000109517 นางแมน แสนรัก 495 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000097369 นางทองคำ หงษาวดี (2556/08/19) 516 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/08/08
000017423 นางจำปี หงษาวดี 520 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000093273 นางอำพร หงษาวดี 533 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000168851 นายประจักร์ ม้วนทอง 538 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000081533 นางสมคิด ชิณจักร์ 562 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000173788 นางคำแสน ช้อนทอง 564 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000138865 นายนิคม ชนะศรี 565 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000115383 นางบัวแก้ว อนุกูล 569 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000109399 นางสังวร เหลืองสนิท 577 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000001442 นายสมงาม กระถินทอง 577 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000041367 น.ส.ทองคำ นันทวงษ์ 6 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000007331 นางทองเยื้อน แสงภักดี 67 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000004996 นายศรี แสงภักดี 67 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000038245 นายภานุทัต สมงาม 8 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000115530 นายมานะ สมงาม 8/1 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000204105 นางไขนภา กลิ่นจำปา 99 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000032927 นางสังวาลย์ เดือนพงษ์ 109 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000051268 นางแก้ว ปลื้มจิตร 138/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000121347 นายกมล ตลับเงิน 158 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000013400 นางเรียม คำภาทอง 16/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000083216 นางใช่ เดือนพงษ์ (2557/02/23) 169 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/02/03
000089752 นางมะรัด เทศจันทร 173/3 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000085034 นางบุญมี กำมา 178 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/16
000005864 นางทองขาว บัวประทุม 209 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000114283 นางบุญนาก ทีจินดา (2559/08/08) 245 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/06
000056804 น.ส.ประทิน ผลอุบล 274 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000071459 นายทะวิตย์ แสงสุวรรณ์ 284 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000010209 นางสมควร อิ่มคง 294 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000151244 นางน้ำค้าง บราวน์ 294/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000010862 นางทองอินทร์ ขุมทอง 342 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000164313 น.ส.ทองเปลว แสงฤทธิ์ไกร 95 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000077002 นางน่วม โพธิ์ทอง 105 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000028336 นางทองใบ โฉมอินทรี 251 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000014320 นายวันชัย วงษา 315 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000112085 นายสุวรรณ์ ราชวงค์ 330 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000095481 น.ส.น้อย คำแก้ว 354 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/01
000114777 น.ส.บุญมี จันทกุล 94 ม.11 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000121015 นางจรัส นาภีร์ 102/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000092613 นางบุญมี ฉะอ้อน. 104/2 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000031629 นายละมูล วงษา 112 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000112664 นางพิมพ์ สิงห์ทองคำ 113/2 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000029503 น.ส.ซ่อนกลิ่น โตเอี่ยม 114 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000096307 นางประจวบ ประสงค์ทรัพย์ 117 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000024052 นางหลงมา สมใจ 119 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000066323 นางนงนิตย์ พรมสิงห์ 131 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000110365 นางจำปี ยอดฉุน 14 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000035256 นายบุญชู สุวรรณสาร 14/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000027357 นายสำเภา วงษา 177 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000036128 นางสุนีย์ ประสงค์ทรัพย์ 188 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000080697 นางน้อย กระพันแก้ว 191 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/10/31
000114631 นายอุดม นาภีร์ 192 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000116119 นายวัน ทั่งทอง 197 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000004850 นางพรรณา เขาเวียง 226 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000020620 นายสละ ทานะมัย 235 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000105345 นางสมคิด ประสงค์ทรัพย์ 236 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000166557 น.ส.ดำเนิน วงษา 247 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000001557 นางพาณี ทั่งทอง 248/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000075732 นายสัมฤทธิ์ ทั่งทอง 248/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/09
000121337 นางจำเนียร สุขศรี 285 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000006041 นางวงกต ประสงค์ทรัพย์ 286 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/24
000071685 นางใหม่ นาภีร์ 296 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000025006 นางสังเวียน กลิ่นทอง 302 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000117059 นายสมพงษ์ ล่มสน 346 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000157974 นายอดุลย์ ศิริ 38 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000027900 นายทองแดง ลำพา 59 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000138317 นายนะ เขียวหวาน 67 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000011618 นางจันฉาย สุเมรุไหว 83 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/18
000089240 นายดำรงค์ เสาร์สนิท 91/2 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000112840 นางประทุม สมัครการไถ 91/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000150336 นางดำ คำทอง 93 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000009980 นางจำเนียร เขียวหวาน 97 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000013045 นางบุญช่วย แดงสี 99 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12