กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000059078 นายคมสิทธิ์ กัลป์เจริญศรี 101 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000095266 นายสมเกียรติ บุญทรงสันติกุล 148 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000080946 นางม่วยเล็ก คูณแก้ว 186 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000028876 นายวิเชียร เทพโสภา บ้านพักครู ร.ร.ทุ่งโพธิ์ ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000157411 นางเพลิน นงค์นุ่ม 1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000075578 นางอำไพ แจ่มศร 10 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/22
000095170 นายสุทัศน์ เทียมธรรม 10 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000018643 นางเพ็ญทูล กัลป์เจริญศรี 101 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000187394 นางจรุญ มีรัตน์ 12 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/12
000133362 นายวิเชียร สิงห์ประเสริฐ 12/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000004394 นางวีณา โอ๊กทา 124 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000062186 นางมาลัย กุลวัฒน์ 128 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000139283 นายสมควร แย้มเม่น 144 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000109090 นางรัญจวน แย้มเม่น 144 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000193700 นางอับ นนทราช 15 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000108523 นายณรงค์ จิตรเกตุ 150 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000106078 น.ส.เกียง สุวรรณภักดี 156/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000112446 นายไพโรจน์ อ่อนพุ่ม 16 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000032669 นายสนุ่น ประทุม (2558/12/03) 162 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/17
000039935 นางลัดดา ประทุม 162 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000081801 นายสนั่น ประทุม 162 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000016633 นางทองมาก สังฆรักษ์ 180 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000172727 นางเครือวัลย์ ดิษฐรอด 185 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000120149 นายน้อย แจ่มศร 187 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000110252 นางทุเรียน โพธิ์ดก 19 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000047609 นางเรียมรัตน์ รอดโพธิ์ทอง 191 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000093145 นางมาลี แสงจันทร์ 191/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/22
000060050 นางรอด ต่ายทอง 20 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000059045 นายบุญนันท์ สายบุญช่วย 28 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000118401 น.ส.เนียม บุญหล้า 39 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000038913 นางคมคาย ชูบัว 40 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000090673 นางสมหวัง โตเทศ 44 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000150257 น.ส.หล้า ยศเหลา 45 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000056375 นายทองดี จุลลา 48 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000099117 นางสำเนียง แสงจันทร์ 52 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/27
000126108 นายวันชัย แสงจันทร์ 52 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000049733 นางฝัก บำเรอวงษ์ 6 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000032972 นายถวิล สอนภาษิต 63 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000145519 นายสุรินทร์ โทอ่อน 7 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000067178 นางมาลัย เลาปรากด 75 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000029078 นายสี นุ่นดี 79 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000028984 นางราตรี นุ่นดี 79 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000168623 นายสาคร กรเอี่ยม 8 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000166062 นายสมชาย กัลป์เจริญศรี 80 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000094977 นายปิยะพงษ์ สิมมา 90 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/27
000039734 นายสมศักดิ์ ไม้หอม 92 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000080581 นายปาน จันทร์ปัญญา 98 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/24
000130676 นางคำภรี จูจันทร์ 106 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000093690 นายคำพร จูจันทร์ 24 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000054756 นางชอน ปรุงไทย 40 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000118392 นางลำดวน จูจันทร์ 45 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/22
000009823 นายบุญเหลือ โห่ก้องไตรภพ 50 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000081500 นายตี๋ ยิ่งวงษ์ 54 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000024064 นางเครือวัลย์ พันธ์หลง 6 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000132685 นางมาลี บุรานผาย 62 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/11
000091060 นายสมศักดิ์ เทศยิ้ม 62/1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000040387 นายสงกราน จันปัญญา 63 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000043525 นางจำรัส จันปัญญา 63 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000020303 นายสังวาลย์ อะโนมา 65 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000030564 พระน้อย ภิญโญ 67/1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000043380 นางทองขาว ภิญโญ 67/1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000112970 นางลำดวน อะโนมา 68 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000184844 นายสมหมาย อะโนมา 68 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000038253 นายประโยชน์ จันปัญญา 91 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000124968 นายสายัณห์ ทาทองคำ 97 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/12/27
000042072 นางวรรลา อันพิมพา 99 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000033027 พระบุญส่ง อ่ำดิษฐ์ วัดทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000123952 นางลำแพน บังอร 14 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000023162 นายอำพร จันทร์หอม 17 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000075711 นายทองคำ บุตรราช 18 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000114483 นางยุพิน ศรีส่งเสริมสกุล 21 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000095655 นางอัมพร อ้นมี 3 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000075856 นางทองเจือ จันทร์หอม 30 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000020062 นายไพโรจน์ ภูมิเอี่ยม(ป.913) 31 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000105382 นางลัดดา ปิ่นพงษ์ 39 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000024004 นางบุญธรรม เขียวละออ 44 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000041770 นายสมพงษ์ สอนกลาง 46 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/22
000085704 นายไพรัตน์ ศิริพันธ์ 58 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000046832 น.ส.คำภา ศรศรี 63 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000033125 นางคำอินทร์ ศรศรี 64 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000154382 นางทองไข บุญรอดกลับ 68 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000103659 นายเจริญ จันแดง 71 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000148491 นายสนั่น หงษ์ดวง 75 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000165701 นายพงษ์พันธ์ หงษ์ดวง 75 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000198766 นางลวัลย์ หงษ์ดวง 75 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000038929 นางทองคำ พาจิตร 76 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000047677 นายนิกร พาจิตร 76 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000159236 น.ส.สมบูรณ์ พรหมบุตร 80 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000074393 นายมนัส สงค์ประเสริฐ 88 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000092978 นางวันเพ็ญ ค้าเกวียน 93 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/08
000091837 นางเสมือน หงษ์ดวง 94 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/30
000029300 นายสวย ศรีหา 96 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000042510 นายสุนิพัฒน์ อ่าวสมบัติกุล 105 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/02
000059620 นางมัทนา อ่าวสมบัติกุล 105 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000140401 นางจันทร์พร ภูชมแสง 107 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000038618 น.ส.มรกต ภูชมแสง 107 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000110898 นายหลั่น พงค์เดชา 108 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000052835 นายสมยา พันธ์หลง 14 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000060834 นางเอ็ง แซ่เหลี่ยง 18 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000042809 นางสมหมาย ศรศรี 22 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000115726 นางนงนุช คงยอด 27 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/22
000105026 นายกิจจา ชัยรัตน์ 28 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000039917 นางรำพัน ยิ่งวงศ์ 31 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000125838 นางสวิง หงษ์ดวง 32 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000031638 นางเอมอร วิไลพันธ์ 40 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000115576 นายสังวาลย์ บำเรอวงษ์ 41 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000146546 นายทำนอง คุ้มม่วง 52 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000165976 น.ส.ติ๋ม บำเรอวงษ์ 52 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000100982 นางสงวน จันทร์กลิ่น 56 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000114957 นายจำเนียร จันทร์กลิ่น 56 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000068803 นางหัด ศิริวนิชวงศ์ 69 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000160214 นายณรงค์ บุญผึ้ง 70 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000107939 น.ส.มาลี ฮอนบุตร 75 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000024241 นายสังเวียน หงษ์ดวง 88/1 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000078923 นายวิชัย กำจัดภัย 97 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000013839 นางวันนา เทียมธรรม 10 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000008200 นางดวงเดือน โพธิดก 13 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000011685 นายนิคม โพธิ์นิล 15 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/28
000102277 นางน้อย จันทร์สอน 23/1 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/04/09
000198779 นางบุญหนา นางงาม 33 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/27
000184374 นายสมบัติ บุตรราช 36 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000041039 นางสุวรรณ์ รองทอง 4 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000037638 นายโสม เทียมธรรม 8 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/25
000178309 นายวิชัย เทียมธรรม 9 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000017623 นางละออง อ้นมี 102 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000155862 นางไพ จันทร์แป้น 106 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000034183 นางประนอม หมีแซ 110 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000145005 นายสมศักดิ์ หมีแซ 110 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000011935 นายชาญ ต้นกิ่ง 112 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000017986 นางสำเนียง ต้นกิ่ง 112 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000052192 นายสำเนียง บุญชม 12 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000040723 นางบุญเรือง บุญชม 12 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000016534 นายเพิ่ม สักทัด 121 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000058139 นางแซว วันเชียง 14 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000070491 นางทองคำ สังข์แก้ว 2 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000103931 นางอ่อน เมฆสุด 3 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000054148 นางลิ สังข์แก้ว 34 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/27
000019262 นายเจริญ มูลอนัน 38 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000038169 นางแดง มูลอนัน 38 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000030557 นางสายรุ้ง ปกสุข 40/1 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000103500 นางแต้ม ดีเผือก 44 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23