กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
247 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000100057 นางสีไพร เอี่ยมตา 12 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000092581 นายกริช บุญยัง 22 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/29
000111709 นางเรียม คูณแก้ว 4 ม. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000020220 นายแพน ยาแก้ว 1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000030892 นางจำเนียร เขียวเนตร (2559/08/04) 103 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/25
000153723 นายเกียงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 109 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000059281 นางสมาน วันจันทร์ 11 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000139450 นายเจริญ โพธิดก 117 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000051910 นายรัตนชัย รอดโพธิ์ทอง 131 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/04
000120788 นางสมคิด เภาตุ่น 132 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000104619 นางราตรี สุขแจ่ม 137 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000083728 นายทวี เภาตุ่น 138 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/28
000093802 นายวันชัย เภาตุ่น 138/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000115727 นายรำเพย นนทราช 15 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000157620 นางปราณี สุวรรณภักดี 156 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000028237 นางลำพูน แจ่มศร 187 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000015994 นายศุภกิต รอดโพธิ์ทอง 191 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/04
000189355 นายไพจิตร แสงจันทร์ 191/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000181220 นางจันทร์ สังฆรักษ์ 21 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000047524 นางทองดี คูณแก้ว 3 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000018672 นางบานเย็น สมศักดิ์ 32 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000033494 นายปัญญา ชูบัว 40 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000062628 นายชลอ โตเทศ 44 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000049433 นางอุสา ต่ายทอง 52 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000119335 นายชาติ แสงจันทร์ 52 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000069390 นางสำลี รอดชื่น 74 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000064980 นางไพเราะ เนียมเที่ยง 9 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/28
000061298 นางทวีป อินทร์ประสิทธิ์ 90 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000054663 นางระเบียบ ไม้หอม 92 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/15
000129034 นางสุกรี สุขธรรม (2558/01/31) 96 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/07/01
000115660 นางราณี แพรศรี 1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000027400 นางกิมเฮียง อ่อนพุ่ม 16 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000023280 นางมาลัย ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/13
000020273 นายเอกวุธ ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000109485 นายมาโนช ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000162016 นายสมโภชย์ พัฒนาเนตร 2/1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000008192 นางถมยา จูจันทร์ 24 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000023363 นายลำดวน ศรศรี 43 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000121170 นายเรวัตร ศรศรี 48 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/25
000041083 นางปราณี นุ่นดี 61/1 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000012959 นายกวงตี๋ บุญตา 62 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000019508 นางพิมพ์ บุญตา 62 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000078353 นายวีระ สารีบุตร 73 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000051786 นางเรียม พิมบึง 75 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000018946 นายแหลม สติความ 78 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000193228 พระบุญมา เวียงคำ 92 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/09
000033027 พระบุญส่ง อ่ำดิษฐ์ วัดทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000023779 นางแจ่ม ศรีสุพรรณ 13 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000139768 นางฉลวย บุตรราช 18 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000000469 นางสำรี ภูมิเอี่ยม 31 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000146651 นายอภิสิทธิ์ อุทธะ 33 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000041989 นางสุวิมล อุทธะ 33 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000084856 นางรำภา พวงประเสริฐ 40 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000091820 น.ส.แก้ววรรณา ศิริพันธ์ 49 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/25
000130819 นางวิไลรัตน์ คำผง 59 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000097750 นายสนม นนทราช 66 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000115605 นางสำเริง คำมา 72 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000042510 นายสุนิพัฒน์ อ่าวสมบัติกุล 105 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000133126 นางถวิล แซ่โง้ว 24 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000059164 นายนิรันดร์ ชัยรัตน์ 28 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000111604 นายอำไพ ยิ่งวงค์ 31 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000040937 นางรุ่งทิพย์ วิไลพันธ์ 42 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000023301 นางมลิวัลย์ จันทร์กลิ่น 54 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/27
000065522 นางหยดฟ้า รอดชื่น 74 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000030284 นางไสว โพพา 81 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000013839 นางวันนา เทียมธรรม 10 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000036999 นางบุญนาก บุญยัง 22 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000043305 นางมาลี จันทร์สอน 23 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000010485 นางสังวาลย์ ปิ่นพงษ์ 113 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/25
000155295 น.ส.มาลัย มาสา 26 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000163465 นายชิด บุญธรรม 27 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000120341 นางสกุล คำมี 9 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000041048 นางสมควร สิงแอด 95 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000122701 นางทองดำ แสงจันทร์ 27 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/16
000099242 นางอรุณ กสิวัฒน์ 29 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/24
000103273 นางแพร สาถิตย์ (2556/08/10) 38 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/21
000179200 นางพเยาว์ นพรัตน์ 39 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000095466 น.ส.ผัน คอนตา 42 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000057988 นางบุญธัญ คำสงเคราะห์ 72 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000151598 นางสอน จำปาศรี 78/2 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000008187 น.ส.เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 82 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1083
754
664
65
72
54
รพ.สต.งิ้วราย
454
250
222
19
20
27
รพ.สต.ห้วยเกตุ
369
265
233
30
26
28
รพ.สต.ไทรโรงโขน
142
78
76
8
7
6
รพ.สต.หนองพยอม
499
285
249
30
21
23
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
182
81
72
10
10
2
รพ.สต.ดงตะขบ
316
218
164
16
15
13
รพ.สต.คลองคูณ
246
119
95
13
12
5
รพ.สต.วังสำโรง
313
210
188
13
16
17
รพ.สต.วังหว้า
225
128
107
10
10
9
รพ.สต.บ้านเขารวก
210
102
91
7
4
4
รพ.สต.วังหลุม
234
178
151
10
9
9
รพ.สต.ทับหมัน
263
156
139
11
7
8
รพ.สต.ไผ่หลวง
213
93
80
5
3
6
รวม
4749
2917
2,531
247
232
211

2548

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2139

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2319

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2812

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้รับบริการในคลินิกเดือนที่แล้ว

สรุปจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับบริการในคลินิกในเดือนที่ผ่านมา

ตำบล HT DM
ตะพานหิน
40
153
งิ้วราย
22
47
ห้วยเกตุ
17
54
ไทรโรงโขน
4
11
หนองพยอม
25
73
ทุ่งโพธิ์
7
11
ดงตะขบ
9
40
คลองคูณ
37
14
วังสำโรง
12
70
วังหว้า
8
22
วังหลุม
19
40
ทับหมัน
15
22
ไผ่หลวง
14
28

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

  • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
  • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
  • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
  • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
  • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
  • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

  • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89