กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000121392 นายชาญชัย พันลำ 12 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000008396 นายกล่อม จันทะคราม 171 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000041148 นายอั๋น ทองทรัพย์ 185 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/13
000036748 นางอุบล ล่องทอง 22/1 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000089406 นางพรม ขุนทรง 3 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/09
000107673 นายคำหวาน นิกรถา 37 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000104564 นางทองพูน เพ็ชรโต 66/2 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000136369 พระครูพิทักษ์โพธิธรรม สนองคุณ วัดทุ่งโพธิ์ ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000053143 พระบุญมี สุริยัน วัดใหม่สำราญ ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/18
000118439 น.ส.อรัญญา รอดสกุล 1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000151119 นางสมัย สุขประเสริฐ 11 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/10
000113380 นางขวัญเมือง สิงห์โตทอง 19 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000030914 นางสายทอง สมจิตร 21 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000143485 นายสมบุญ มั่นคง 22 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000042269 นางผัน มั่นคง 22 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/12
000072555 นางบรรจง สีสิงห์ 25 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000115548 นางมยุรี ฉายพงษ์ 33 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000140427 นายเทิ้ม สุขประเสริฐ 41 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000012511 นายทองดี จันทร์ทัง 44 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/15
000013616 นางประทิน วรรณี 54 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000119795 นางประเสริฐ ศรีชะนู 54/1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000049706 นางสัมฤทธิ์ ฉายพงษ์ 65 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000009539 นางจวน รักอิ่ม 66 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000023006 นายพล แสงทับ 67 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000046577 นางลำใย ไกรหัสดี 7 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000011432 นายประสิทธิ์ วรรณี 84 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000130595 นายพยนต์ หลูมณี 89 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000114751 นางเขียว พินอารี 9 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/03/18
000190142 นายอำนาจ บะวงศ์ 12 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000038984 นางวิภารัตน์ ฉายพงษ์ 15 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000152442 นางบุญสม บุญโห้ 26 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000107340 นายสมควร พวงจั่น 4 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000158614 น.ส.สมบัตร เนียมกลั่น 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000151478 นายกมล นิลทับ 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000049482 นายประสิทธิ์ เนียมกลั่น 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000122700 นายสังเวียน หอมเนียม (2559/01/21) 62 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/22
000110553 นายประเวศ ไชยวงศ์ 62 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000095899 นางสวิง ฉายพงษ์ 91 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000169754 นายขจร สุวรรณสิงห์ 160 ม.11 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/06
000128910 นางมาลี ประสมทรัพย์ 100/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/22
000012257 นายไล มาเนตร 103 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000037405 นางสายฝน ใจเพ็ชร (2559/10/14) 105 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/05
000210372 นายสมชาย นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000146158 นางเสริม อ่อนสุด 112 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000023306 นายสง่า พันธุ (2558/03/19) 119 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/05/01
000181504 นางสว่าง พันธุ (2559/09/28) 119 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/30
000168564 นายบุญมั่น นุชขำ 123 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000014285 นางทองคำ จุ้ยโต 123/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000140369 นางสมบุญ ศรสิงห์ 124 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000052830 นางสมบัติ อินทร์ศวร 124 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000121233 น.ส.นันทวัน นากรัตน์ 125/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000009818 นางระเบียบ นากรัตน์ 125/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000033001 นางอุบล แก้วเมือง 13 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000042793 นายสมบัติ แก้วเมือง 13 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000026604 นายจำนงค์ ปานฤทธิ์ 134 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000173044 นางสุรีย์ แสงทับ 139 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000180619 นางสุปราณี คำพุฒ 142 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000005107 นางกุหลาบ นาครัตน์ 148 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000055739 นายสำรวย แสงทับ 150/3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000117179 นายไพโรจน์ ด้วงโท้ 152 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000159359 นางวันเพ็ญ ด้วงโท้ 152 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000024981 นางแกะ เพ็งสร้อย 153 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04
000028858 นางสงัด บุญกัน 157 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000089201 นางชั้น นิลขาว 160 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000181266 นางแสวง สังฆมาศ 163 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04
000007378 นางเสงี่ยม ผิวทอง (2559/02/19) 172 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/26
000081085 นายบุญเรือง ผิวทอง 172 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000200402 น.ส.มณี บุญโห้ 184 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000041808 นางบุญอ้น ด้วงโท้ 189 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000092404 นายทองสุข ป้องแก้ว 197 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000063055 นายย้วย นุชขำ 203 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000105172 นายบุญสืบ สาริการินทร์ 207 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000100790 นางมาลัย นุชขำ 208 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000092062 นายบุญมา นุชขำ 208 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000110247 นายทองดี นุชขำ 212 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/03
000000427 นายโรจน์ ผิวทอง 214/3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000203727 นางศรีไพร พันธุ 219 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000018186 นายสวัสดิ์ พันธุ 219 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000040071 นางประทุม ทองจันทร์ 220 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000084113 นางวรินธร หอมหวล 276 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000120763 นายสายบัว ทองคำ 286 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000038373 นายเฉลี่ย ปานฤทธิ์ 29 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000101811 นางถวิล ทับบุญ 45 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/21
000102372 นางสำเนียง เนียมยิ้ม 50 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000016168 นายไข่ แก้ววิเชียร 56 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/19
000009383 นางปลิว โสตะ 60 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000172387 น.ส.จารุวรรณ แย้มนุ่น 82 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000129110 นางทุเรียน หนูหนุน 85 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000026689 น.ส.นันทนา หนูหนุน 89 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/21
000029202 นางจริยา ปานฤทธิ์ 9 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/24
000190626 นางประไพ มาเนตร 57/1 ม.23 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/14
000079337 นางอนงค์ คำพุฒ 1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000005162 นางสุบินทร์ ชัยนคร 17 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000173929 นายวินัย สุทธิ 18 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000108586 นายจำนงค์ ต้นซุ้ย 18 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000135555 นายเหร่ บุญทัด (2558/04/28) 19 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/22
000129891 นางหลง บุญทัด 19 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000148074 นางระเบียบ ปิ่นสกุล 20 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000030556 นายอุดม พึ่งญาติ 23/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000118167 นางภคชนิษฐา เลือดทหาร 33/2 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000054300 นางเพียงใจ โสตะ 35 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/15
000020392 นายดำ โสตะ 38/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000006601 นางหยัด ราชอาสา 42/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000143795 นายมานิตย์ จันทร์ขำ 43 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000194792 นายสวง ชื่นตารัตนะกุล 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000103805 นายธนิต ธไนศวรรย์ 57/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000189655 นายธวัชชัย ทองเงิน 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000060102 นายทวีป บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000041616 นางทองคำ บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000015696 นางวันเพ็ญ ม่วงกุล 67 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000128336 นางขำ นากรัตน์ (2559/01/03) 8 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/17
000122527 นางอุบล วัดใย 89 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000112149 นายรุ้ง วัดใย 89 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000023878 นางทองสุก ปานฤทธิ์ 9 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/29
000108607 น.ส.สมคิด แสงทับ (2557/05/04) 101/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/05/01
000014489 นางไสว เพชรโต 14/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000100331 นายสมบุญ เพ็ชรโต 14/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000064086 นางสำรวย อินจาด 2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/27
000167411 นางทับทิม ภูมิเอี่ยม 26 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000017918 นางมาก แย้มมี 29 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000000697 นางมาลี สุขเถื่อน 31 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000065985 นายเที่ยง หนูจิ๋ว 32/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/13
000045454 นางสมบัติ กระตุฤกษ์ 33 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000091436 นายสมพร กระตุฤกษ์ 33/2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000048971 นางวันลา อินโยธา 34 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000018766 นายเผื่อน ไทยเทศ 35 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000019016 นางถวิล รอดแตง 36 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/07/29
000028766 นางนัดดา จันทัง 37 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000045205 นายบุญส่ง จันทร์ขำ 38 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000079583 นางวัง ปานฤทธิ์ 39 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000131617 นายสมศักดิ์ อินจาด 41 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000113523 นายสำราญ ต่ายทอง 42 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000114174 นางพวงเพ็ชร ต่ายทอง 42 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000001410 นายสำรวย ต่ายทอง 43 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000209631 นางหอม แก้วโม้ 44 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000062851 นางจันทร์ รอดดิษฐ์ 46 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000028963 นายเฉลียว รอดดิษฐ์ 46 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000097092 นายบุญสาร ต่ายทอง 47 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/06
000160493 นายสราวุธ อินโยธา 50 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000000433 นายนิคม จันทร์อ้น 56 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000200943 นางอำไพ นุชโม 58 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000112700 น.ส.คำพา นุชโม 60 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000134998 นายมานพ สังฆรักษ์ 60/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000105787 นางมาก เพ็งสร้อย 63 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000191856 นายวิไร ปานฤทธิ์ 66/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000066833 นางสำลี สุวรรณสนธ์ 67/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000001231 นายวันชัย เลือดทหาร 7 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/22
000172062 นางวรัญญา จุลพันธ์ 70 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000202862 นางละเอียด สีสิงห์ 74/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000112876 นายเสริม นุชขำ 76 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000055721 นางทองคำ อินจาด 77 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/18
000020438 นางหนู จันทร์ขำ 81 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000030766 นางบุญเรือง เทศยิ้ม 85 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000058176 นางทองใบ หนุนเพชร 92 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000082334 นายน้อย อินทร์แตง (2556/07/27) 93 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/07/22
000093321 นายพันธุ์ นิลขาว 95 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000057629 นายกฤษณ์ เพ็ชรโต 96/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/10
000025608 นายภูมิ นิลขาว 100 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000015296 นางจำรัส บุญเพชร 102 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08