กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2561 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
240 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
207 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
193 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000121392 นายชาญชัย พันลำ 12 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000008396 นายกล่อม จันทะคราม 171 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000041148 นายอั๋น ทองทรัพย์ 185 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000036748 นางอุบล ล่องทอง 22/1 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000004701 นางน้ำค้าง หล้าสวัสดิ์ 25 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000089406 นางพรม ขุนทรง 3 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000107673 นายคำหวาน นิกรถา 37 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000104564 นางทองพูน เพ็ชรโต 66/2 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000136369 พระครูพิทักษ์โพธิธรรม สนองคุณ วัดทุ่งโพธิ์ ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000118439 น.ส.อรัญญา รอดสกุล 1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000024558 น.ส.นอง จันทร์ศรี 10 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000151119 นางสมัย สุขประเสริฐ 11 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000030914 นางสายทอง สมจิตร 21 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000042269 นางผัน มั่นคง 22 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000143485 นายสมบุญ มั่นคง 22 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000095824 น.ส.ระเบียบ มั่นคง 22 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000072555 นางบรรจง สีสิงห์ 25 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000020849 นางบัวแค จันทร์อ้น 31 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2554/12/07
000115548 นางมยุรี ฉายพงษ์ 33 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000140427 นายเทิ้ม สุขประเสริฐ 41 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000119795 นางประเสริฐ ศรีชะนู 54/1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000111203 นางหนูพิน กลิ่นกระจาย 55 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/30
000052658 นางชด เค้าศรีวงษ์ 59 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/06
000019797 นางเนียม แสงทับ 60 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000019791 นางบุบผา หมู่สุขศรี 61 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000049706 นางสัมฤทธิ์ ฉายพงษ์ 65 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000009539 นางจวน รักอิ่ม 66 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000023006 นายพล แสงทับ 67 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000046577 นางลำใย ไกรหัสดี 7 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000011432 นายประสิทธิ์ วรรณี 84 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000130595 นายพยนต์ หลูมณี 89 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000190142 นายอำนาจ บะวงศ์ 12 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000038984 นางวิภารัตน์ ฉายพงษ์ 15 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000152442 นางบุญสม บุญโห้ 26 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000107340 นายสมควร พวงจั่น 4 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000049482 นายประสิทธิ์ เนียมกลั่น 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000151478 นายกมล นิลทับ 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000158614 น.ส.สมบัตร เนียมกลั่น 5 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000110553 นายประเวศ ไชยวงศ์ 62 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000095899 นางสวิง ฉายพงษ์ 91 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000169754 นายขจร สุวรรณสิงห์ 160 ม.11 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/06
000128910 นางมาลี ประสมทรัพย์ 100/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/22
000012257 นายไล มาเนตร 103 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000210372 นายสมชาย นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000146158 นางเสริม อ่อนสุด 112 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000168564 นายบุญมั่น นุชขำ 123 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000014285 นางทองคำ จุ้ยโต 123/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000052830 นางสมบัติ อินทร์ศวร 124 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000140369 นางสมบุญ ศรสิงห์ 124 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000009818 นางระเบียบ นากรัตน์ 125/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000121233 น.ส.นันทวัน นากรัตน์ 125/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000042793 นายสมบัติ แก้วเมือง 13 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000026604 นายจำนงค์ ปานฤทธิ์ 134 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000211208 นายไพรัช แสงทับ 139 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000173044 นางสุรีย์ แสงทับ 139 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000180619 นางสุปราณี คำพุฒ 142 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000055739 นายสำรวย แสงทับ 150/3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000159359 นางวันเพ็ญ ด้วงโท้ 152 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000024981 นางแกะ เพ็งสร้อย 153 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000028858 นางสงัด บุญกัน 157 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000089201 นางชั้น นิลขาว 160 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000181266 นางแสวง สังฆมาศ 163 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000081085 นายบุญเรือง ผิวทอง 172 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000200402 น.ส.มณี บุญโห้ 184 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000092404 นายทองสุข ป้องแก้ว 197 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000105172 นายบุญสืบ สาริการินทร์ 207 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000092062 นายบุญมา นุชขำ 208 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000100790 นางมาลัย นุชขำ 208 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000110247 นายทองดี นุชขำ 212 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/03
000000427 นายโรจน์ ผิวทอง 214/3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000203727 นางศรีไพร พันธุ 219 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000040071 นางประทุม ทองจันทร์ 220 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000084113 นางวรินธร หอมหวล 276 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000120763 นายสายบัว ทองคำ 286 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000038373 นายเฉลี่ย ปานฤทธิ์ 29 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000101811 นางถวิล ทับบุญ 45 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000102372 นางสำเนียง เนียมยิ้ม 50 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000009383 นางปลิว โสตะ 60 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000172387 น.ส.จารุวรรณ แย้มนุ่น 82 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000129110 นางทุเรียน หนูหนุน 85 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000026689 น.ส.นันทนา หนูหนุน 89 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/21
000029202 นางจริยา ปานฤทธิ์ 9 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000190626 นางประไพ มาเนตร 57/1 ม.23 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000079337 นางอนงค์ คำพุฒ 1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000005162 นางสุบินทร์ ชัยนคร 17 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000173929 นายวินัย สุทธิ 18 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000108586 นายจำนงค์ ต้นซุ้ย 18 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000129891 นางหลง บุญทัด 19 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000148074 นางระเบียบ ปิ่นสกุล 20 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000030556 นายอุดม พึ่งญาติ 23/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000118167 นางภคชนิษฐา เลือดทหาร 33/2 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000054300 นางเพียงใจ โสตะ 35 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000020392 นายดำ โสตะ 38/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000006601 นางหยัด ราชอาสา 42/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000143795 นายมานิตย์ จันทร์ขำ 43 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000194792 นายสวง ชื่นตารัตนะกุล 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000103805 นายธนิต ธไนศวรรย์ 57/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000189655 นายธวัชชัย ทองเงิน 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000041616 นางทองคำ บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000175751 นางมะยม บัวทอง 59/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000015696 นางวันเพ็ญ ม่วงกุล 67 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000112149 นายรุ้ง วัดใย 89 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000122527 นางอุบล วัดใย 89 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000023878 นางทองสุก ปานฤทธิ์ 9 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/29
000014489 นางไสว เพชรโต 14/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000100331 นายสมบุญ เพ็ชรโต 14/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000064086 นางสำรวย อินจาด 2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000167411 นางทับทิม ภูมิเอี่ยม 26 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000017918 นางมาก แย้มมี 29 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/24
000000697 นางมาลี สุขเถื่อน 31 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000065985 นายเที่ยง หนูจิ๋ว 32/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000045454 นางสมบัติ กระตุฤกษ์ 33 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000091436 นายสมพร กระตุฤกษ์ 33/2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000048971 นางวันลา อินโยธา 34 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000018766 นายเผื่อน ไทยเทศ 35 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000019016 นางถวิล รอดแตง 36 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/07/29
000028766 นางนัดดา จันทัง 37 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000045205 นายบุญส่ง จันทร์ขำ 38 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000079583 นางวัง ปานฤทธิ์ 39 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000131617 นายสมศักดิ์ อินจาด 41 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000113523 นายสำราญ ต่ายทอง 42 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000114174 นางพวงเพ็ชร ต่ายทอง 42 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000209631 นางหอม แก้วโม้ 44 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000062851 นางจันทร์ รอดดิษฐ์ 46 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000097092 นายบุญสาร ต่ายทอง 47 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000160493 นายสราวุธ อินโยธา 50 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000000433 นายนิคม จันทร์อ้น 56 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000200943 นางอำไพ นุชโม 58 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000112700 น.ส.คำพา นุชโม 60 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000134998 นายมานพ สังฆรักษ์ 60/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000105787 นางมาก เพ็งสร้อย 63 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000191856 นายวิไร ปานฤทธิ์ 66/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000066833 นางสำลี สุวรรณสนธ์ 67/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000001231 นายวันชัย เลือดทหาร 7 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/22
000172062 นางวรัญญา จุลพันธ์ 70 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000202862 นางละเอียด สีสิงห์ 74/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000112876 นายเสริม นุชขำ 76 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000055721 นางทองคำ อินจาด 77 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000020438 นางหนู จันทร์ขำ 81 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000030766 นางบุญเรือง เทศยิ้ม 85 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000021162 นายเฉลี่ย สงวนวงค์ 89 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000058176 นางทองใบ หนุนเพชร 92 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000093321 นายพันธุ์ นิลขาว 95 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000057629 นายกฤษณ์ เพ็ชรโต 96/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000025608 นายภูมิ นิลขาว 100 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16