กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000107673 นายคำหวาน นิกรถา 37 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000055472 นางสมบัติ นุชโม 53 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000111391 นายอัมพร ศรีสิงห์ 57/1 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000060831 นางเบ็ญจา อินทอง 15 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000113380 นางขวัญเมือง สิงห์โตทอง 19 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000204118 นางถนอม ปั้นเกิด 20 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000146722 นางแจ๊ด นาครัตน์ 23 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000021868 นายสมศักดิ์ จันทร์อ้น 31 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000115548 นางมยุรี ฉายพงษ์ 33 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000004105 นายวิรัตน์ สิทธิเกษร 36 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000052797 นางเรนู สุขประเสริฐ 41 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000026621 นางเจริญ ขุนจำนงค์ 52 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000046204 นางสายฝน รอดสกุล 64 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000079423 นายสุรชัย เค้าศรีวงษ์ 69/1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000049296 นายบุญเลิศ แสงรส 70/2 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000027111 นางสมจิตร ไทยเทศ 71 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000037966 นายประกาย ฉายพงษ์ 74 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/15
000149618 น.ส.ช้อย ค้ำคูณเมือง 8 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000127487 นางสวาท ขวัญเรือน 80 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000167445 นางประนอม นามนา 85 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000122403 นายบุญเชิด พินอารี 86 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/17
000090606 นายชุม หล้าสวัสดิ์ 11 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000042631 นางลักขะณา สีดำ 14 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000102745 นายจำลอง แก้ววิเชียร 3/1 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000096617 นายประสิทธิ์ ฉิมสอน 33 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000195209 นายขจรศักดิ์ ฉิมสอน 35 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000023058 นางบัว พวงจั่น 4 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000102253 นางผิน บุญพวง 6 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000164243 นางบุญชู สินธุศร 79 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000016098 นางทองอยู่ ปานฤทธิ์ 100 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000125339 นางทองสุข ปานฤทธิ์. 101 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000114366 นายเลิศ มาเนตร 103/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000041081 นายนคร จันทร์อ้น 106 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/07
000079630 นางบุญส่ง นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000041009 นางบุญส่ง พันธุ 119/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000029859 นางจำเนียร เฟง 123/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000016875 นางเจริญ สังข์ทอง 132 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000096159 นางทองสุข ปานฤทธิ์ 134 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000206734 นางจำลอง จาดฤทธิ์ 135 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000103907 นางพิมพา ทาบึงกาฬ 145 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000117179 นายไพโรจน์ ด้วงโท้ 152 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000057217 นางสมจิตร ฤทธิ์อุดม 155 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2553/09/09
000028858 นางสงัด บุญกัน 157 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000106485 นางสมพร สงทาน 164 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000030745 นายทองดี สงทาน 164 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000154997 นายประภาส ศรีโชติ 168 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000008304 นางจันทร์ บุญโห้ 183 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000130629 นายแสน บุญโห้ 183 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000052629 นางปราณี นากรัตน์ 183/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/26
000115630 นางหัน บุญโห้ 184 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000096064 นายวันชาติ เลือดทหาร 2 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000017678 นางสมบัติ สาริการินทร์ 207 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/15
000076655 นางวิไล ผิวทอง 223 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000158849 พระสายชล ปานแร่ 276 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000103057 นางเจริญ ศรีบุญ 286 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000040297 นางบัญญัติ ปานฤทธิ์ 29 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000101777 นางอัญชัญ เลือดทหาร 3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000017218 นางบุญเชือน เนียมเที่ยง 54 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000057109 นางฉลวย จงสวัสดิ์ 63 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000157423 นางบุญส่ง แสงจันทร์ 7 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/26
000008691 นายเอกพันธ์ เภาบัว 78 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000197785 นายชาญ นาคประทุม 89 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000027570 นางสมหวัง บุญโห้ 96 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000129548 นายเสริม บุญโห้ 99 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000079337 นางอนงค์ คำพุฒ 1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000124252 นางสมพงษ์ พึ่งญาติ 23/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000020391 นางทิน โสตะ 38/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2554/06/08
000015120 นางสมพร เพ็ชรโต 40 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000200130 นางสายบัว บุญจันทร์ 40 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/04
000143795 นายมานิตย์ จันทร์ขำ 43 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000121570 นางสมคิด จันทร์ขำ 43 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000140014 น.ส.จุล วัดใย 44 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000011261 นายสำราญ มาเนตร 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000194791 นางทองม้วน มาเนตร 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000162861 นายไพรัตน์ ปานทอง 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000171615 นางน้ำค้าง รอดอินทร์ 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000167974 นายสะอาด บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000098611 นางบังอร บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000060102 นายทวีป บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000055091 นางกิ่งฟ้า มาเนตร 64 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000080470 นางสอิ้ง หล้าสวัสดิ์ 80 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000118696 นายฉลอง จะเติบโต 104/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000059171 นางเนียน ทีดี 21/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000164745 นางสุรินทร์ ปานฤทธิ์ 27 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000107981 นางสังเวียน จันทร์ขำ 28 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000111456 นายชัชวาลย์ รอดแตง 36 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000209631 นางหอม แก้วโม้ 44 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000088156 นางทวี อินโยธา 50 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000121455 นายทองมาก ศรีสิงห์ 51 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000048276 นายทองคำ หนูหนุน 62 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000072177 นางมลิ ปานฤทธิ์ 66/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000019618 นางเรไร เลือดทหาร 7 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000085855 นางบุญธรรม นุชขำ 75 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000191931 นายบุญสืบ นุชขำ 75/2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000094938 นางมะลัย นุชขำ 76 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000026049 นายสมควร เลือดทหาร 82 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000055709 น.ส.ยุพิน อินจาด 83 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000030766 นางบุญเรือง เทศยิ้ม 85 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000140585 นางสมคิด คางคำ 98 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/29
000082367 นางสุดารัตน์ เนตรคำ 98/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000138999 พระฐปนวัสส์ พัฒนพลศักดิ์ วัดดงตะขบ ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/12/15
000019970 นางฉวีวรรณ เลือดทหาร 1 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000023394 นางแป้งหยี นิลขาว 100 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000047132 นางยุพิน ทองแดง 107 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000117180 นางสี ชัยมัง 11 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000136846 นางฉอ้อน อยู่สด 111 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000071227 นางแช่ม แสนมี 112 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000053596 นางเพ็ญนีย์ โตจิตร 114 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000038433 นางวิมล เยาวสัย 117 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000051617 นายธงชัย เยาวสัย 117 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000165587 น.ส.สมัย ทรงปราโมทย์ 122 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000164008 นายเปลี่ยน ทรงปราโมทย์ 122/1 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000048611 นายสมชัย บำรุงศรี 124 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/28
000005773 นางมาลี รอดเย็น 165 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000136534 นายสมภพ สังฆมาตร 17 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000211762 นายจรัญ วงษ์ศักดิ์ศรี 22 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000081467 นายหอม เพ็ชรโต 24 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000118215 นายทวีป ค้ำคูณเมือง 25 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000137441 นางหวาน บดแป้น 31 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000123118 นางงอ ชูบัว 39 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000014961 นายตัน ศรีไทย 40 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000059030 นายจำเนียร บุญชู 43 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27