กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000055472 นางสมบัติ นุชโม 53 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000111391 นายอัมพร ศรีสิงห์ 57/1 ม. ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000060831 นางเบ็ญจา อินทอง 15 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000113380 นางขวัญเมือง สิงห์โตทอง 19 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000204118 นางถนอม ปั้นเกิด 20 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000146722 นางแจ๊ด นาครัตน์ 23 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000021868 นายสมศักดิ์ จันทร์อ้น 31 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000115548 นางมยุรี ฉายพงษ์ 33 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000052797 นางเรนู สุขประเสริฐ 41 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000026621 นางเจริญ ขุนจำนงค์ 52 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000046204 นางสายฝน รอดสกุล 64 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000079423 นายสุรชัย เค้าศรีวงษ์ 69/1 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000149618 น.ส.ช้อย ค้ำคูณเมือง 8 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000127487 นางสวาท ขวัญเรือน 80 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000167445 นางประนอม นามนา 85 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000122403 นายบุญเชิด พินอารี 86 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/17
000090606 นายชุม หล้าสวัสดิ์ 11 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000042631 นางลักขะณา สีดำ 14 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000102745 นายจำลอง แก้ววิเชียร 3/1 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000096617 นายประสิทธิ์ ฉิมสอน 33 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000195209 นายขจรศักดิ์ ฉิมสอน 35 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000102253 นางผิน บุญพวง 6 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000164243 นางบุญชู สินธุศร 79 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000016098 นางทองอยู่ ปานฤทธิ์ 100 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000125339 นางทองสุข ปานฤทธิ์. 101 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000114366 นายเลิศ มาเนตร 103/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000041081 นายนคร จันทร์อ้น 106 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/07
000079630 นางบุญส่ง นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000041009 นางบุญส่ง พันธุ 119/1 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000016875 นางเจริญ สังข์ทอง 132 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000096159 นางทองสุข ปานฤทธิ์ 134 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000206734 นางจำลอง จาดฤทธิ์ 135 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000103907 นางพิมพา ทาบึงกาฬ 145 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000030745 นายทองดี สงทาน 164 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000106485 นางสมพร สงทาน 164 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000154997 นายประภาส ศรีโชติ 168 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000008304 นางจันทร์ บุญโห้ 183 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000130629 นายแสน บุญโห้ 183 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000115630 นางหัน บุญโห้ 184 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000096064 นายวันชาติ เลือดทหาร 2 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000017678 นางสมบัติ สาริการินทร์ 207 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/15
000076655 นางวิไล ผิวทอง 223 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000158849 พระสายชล ปานแร่ 276 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000040297 นางบัญญัติ ปานฤทธิ์ 29 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000101777 นางอัญชัญ เลือดทหาร 3 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000017218 นางบุญเชือน เนียมเที่ยง 54 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000057109 นางฉลวย จงสวัสดิ์ 63 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000157423 นางบุญส่ง แสงจันทร์ 7 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/26
000197785 นายชาญ นาคประทุม 89 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000027570 นางสมหวัง บุญโห้ 96 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000129548 นายเสริม บุญโห้ 99 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000079337 นางอนงค์ คำพุฒ 1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000124252 นางสมพงษ์ พึ่งญาติ 23/1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000015120 นางสมพร เพ็ชรโต 40 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000143795 นายมานิตย์ จันทร์ขำ 43 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000140014 น.ส.จุล วัดใย 44 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000011261 นายสำราญ มาเนตร 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000194791 นางทองม้วน มาเนตร 57 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000162861 นายไพรัตน์ ปานทอง 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000171615 นางน้ำค้าง รอดอินทร์ 58 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000167974 นายสะอาด บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000098611 นางบังอร บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000060102 นายทวีป บุญยอด 59 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000055091 นางกิ่งฟ้า มาเนตร 64 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000080470 นางสอิ้ง หล้าสวัสดิ์ 80 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000118696 นายฉลอง จะเติบโต 104/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000059171 นางเนียน ทีดี 21/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000164745 นางสุรินทร์ ปานฤทธิ์ 27 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000107981 นางสังเวียน จันทร์ขำ 28 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000111456 นายชัชวาลย์ รอดแตง 36 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000088156 นางทวี อินโยธา 50 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000121455 นายทองมาก ศรีสิงห์ 51 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000048276 นายทองคำ หนูหนุน 62 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000072177 นางมลิ ปานฤทธิ์ 66/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000019618 นางเรไร เลือดทหาร 7 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000085855 นางบุญธรรม นุชขำ 75 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000191931 นายบุญสืบ นุชขำ 75/2 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000094938 นางมะลัย นุชขำ 76 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000026049 นายสมควร เลือดทหาร 82 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000055709 น.ส.ยุพิน อินจาด 83 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000082367 นางสุดารัตน์ เนตรคำ 98/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000019970 นางฉวีวรรณ เลือดทหาร 1 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000023394 นางแป้งหยี นิลขาว 100 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000047132 นางยุพิน ทองแดง 107 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000038433 นางวิมล เยาวสัย 117 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000051617 นายธงชัย เยาวสัย 117 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000165587 น.ส.สมัย ทรงปราโมทย์ 122 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000164008 นายเปลี่ยน ทรงปราโมทย์ 122/1 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000005773 นางมาลี รอดเย็น 165 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000136534 นายสมภพ สังฆมาตร 17 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000081467 นายหอม เพ็ชรโต 24 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000118215 นายทวีป ค้ำคูณเมือง 25 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000123118 นางงอ ชูบัว 39 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000014961 นายตัน ศรีไทย 40 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000114448 นางบุญเรือง เส็งชื่น 46 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000016864 นางสมจิตร อินโยธา 48 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000112999 นางจำนงค์ โตจิตร 62 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000165020 นายสนธิ์ ทิมเดช 70 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000080491 นางสำราญ ชัยวงค์ 74 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000141008 นายแก้ว แผนเพชร 78 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/22
000033951 น.ส.มาลี เงินเผือก 79 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000130414 นางบุญช่วย จันทร์ทอง 93 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000037268 นายประเสริฐ ค้ำคูณเมือง 95 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000124774 นายเสน โพธิ์แก้ว 12 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/27
000041395 นางเป้า มีขวัญ 16 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000102134 นายวิมล ทองมา 18 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000006438 นายสมปอง อุไรพันธ์ 19 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000027965 นางสังวาลย์ วันจันทร์ 27 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000098013 นางบุญเรือง ทับมั่น 47 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000088165 นายสุชิน ทะธาศรัย 5 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000088315 นายบุญธรรม ศรีสวาท 60 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000003884 นางสมบัติ มีขวัญ 63 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000028234 นางมาลัย วิชพงษ์ 13 ม.7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000131857 นายดิลก วิชพงษ์ 13 ม.7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22