กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000044986 นางวรรณา เทพขันธ์ 270 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/02/20
000005243 นางเรณู แช่มช้อย 101 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/28
000112209 นายถวิล คุ้มคูณ 139 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000030390 นายสอาด กันสุข 179/1 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000081251 นายวีระ ใจกล้า 209 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/21
000111791 นางแตงไทย เภาบัว 42 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000098314 นางมณี ด้วงตุ่น 48/1 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000040511 นางเรียม โพธิ์แก้ว 102 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000107092 นางพยุง อุ่นเจ้าบ้าน 107 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000164332 นายไพรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ 108 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000129898 นางแฉล้ม ศรีสุข 109 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000074772 นายมานะ ผาคำ 127 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000185434 น.ส.กมลชนก ยิ้มมี 148 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000142150 นายทม ชุ่มไทย 151/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000025998 นางประทุม ชุ่มไทย 151/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000110679 นายจรูญ แพทย์สิทธิ์ 157 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000065195 นายบุญเชียง รอดฤทธิ์ 161 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000106833 นายยม ราชประสิทธิ์ 169 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000002621 นางหอม ราชประสิทธิ์ 169 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000007975 นางมะลิ พุ่มเผย 171 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000090341 นางพิมประไพ พุ่มเผย 171 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000148550 น.ส.ประเจียด รักษา 172 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000105385 นางบุญยืน แสงแก้ว 183 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000182876 นายวิเชียร รอดฤทธิ์ 190 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000129118 นายเร่ง บุญทิม 191 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/05
000181727 นายตั้ก ชุ่มไทย 196/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000159610 นางเล็ก พงษ์ดำ 203 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000007503 นางสมพงษ์ พาอินทร์ 216 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000013330 นายนิรันดร์ พาอินทร์ 216 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000104865 นายสมชาย โรยกลิ่น 217 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000138532 นางบำรุง คงไทย 219 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000015721 นายสมศักดิ์ คงไทย 219 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000042679 นางทวี บุญคำ 22 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000078656 นางจำรัส รักษา 228 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000057729 นางใบลา ทองประกอบ 231 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000067128 นายเสนาะ มีมา 234 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000086816 นางทองหล่ำ ชุ่มไทย 263 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000149814 นางสุดใจ เจริญวงค์ 264 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000064952 นางจุน สระเกตุ 81 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/18
000129091 นางบุญล้อม โพธิ์แก้ว 82 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000148568 นางสวาท สระทองอิ้ง 95 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000104752 นางเอี่ยม จ้อยอินทร์ 97 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000022113 นางคัมภีร์ นาคอินทร์ 62/2 ม.10 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000115749 น.ส.สอาด สุดนุช 100 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000023742 นางเต้าหู้ คุ้มคูณ 106 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000040572 นายสุชาติ อุ่นเจ้าบ้าน 106 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000152967 นางวงค์ สริฟอง 113 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000094107 นางละบิน คำชวด 118 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000139145 น.ส.นัน จันทร์อ่อน 120 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000017266 น.ส.นุโลม จันทร์อ่อน 120 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000006952 นางสรวง มากพา 122 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000146152 นายคมสัน ศรีสุรินทร์ 124 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000079117 นางสม ศรีสุรินทร์ 124 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000109917 นายรุ่ง ทับทิม 130/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000120370 นางขนิษฐา ทับทิม 130/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000202639 นางสมบัติ นิยม 140 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000133090 ส.ต.สำราญ นาคงาม 142 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/17
000106763 นายสมพงษ์ แพนนท์ 151/3 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000038590 นายสอาด ทองหล้า 154 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000091421 นายจำลอง จุลพันธ์ 156 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000003485 นางบุญเลิศ จุลพันธ์ 156 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000145025 นายอู๊ต โตมี 161 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000198254 นายฟุ้ง เพชรประดิษฐ์ 166 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000104854 นางสมคิด แพนนท์ 167 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000042329 นางกรี่ สืบหล้า 179 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000018951 นางนกเล็ก เรืองจ้อย 180 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000031488 นางบุญช่วย พุกวาน 187 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000090564 น.ส.ทวี ทับแป้น 193/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/03
000115943 นางแฉล้ม คุ้มคูณ 198 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000176631 นางอารีย์ ทับทิม 199 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000109878 นางสงบ รองแก้ว 199 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000026386 นางมล ชมภู 205/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000000684 นางสังวาลย์ บุญรอด 209 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000042877 นางรส คุ้มคูณ 213 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000149751 นายเลื่อน เสือชื่น 213 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000151345 นางลำพอง นาคงาม 221 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/24
000081946 นางกรี พุกวาน 226 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/18
000011961 นางเข็มเพชร สุขโข 227 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000121860 นายอานนท์ แพนนท์ 228/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000041233 นายเปลว นาคอินทร์ 229 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000101284 นายปัญญา นาคอินทร์ 229/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000005810 นางมัลลิกา คุ้มคูณ 231 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000011659 นางสำอางค์ คุ้มคูณ 239 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000023872 นางคาย คุ้มคูณ 241 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000132968 นางบังเอิญ คู้มคูณ 243 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000140081 นายทองใบ คุ้มคูณ 243 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000018882 นางบุญมา พุกวาน 245 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000118812 นางไพบูลย์ คุ้มคูณ 247 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000036672 นางทองคำ กาบแก้ว 249 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000160270 นายสุข กาบแก้ว 249 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000053135 นางอนงค์ จุลพันธ์ 61/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/07
000052817 น.ส.คำนึง กันภัย 62 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000035767 นายสำรวย บุญเพชร 65 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000092632 น.ส.สมาน แพนนท์ 66 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000015048 นางล้วน แพนนท์ 67/2 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000122056 นางม้วน โฉมอินทร์ 68/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000206183 นายเยื้อง ศรีบัวทอง 71/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000176331 นายหล่ำ อินรอด 73/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000020047 นางม่วย แซ่หลิ่ม 89 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000103788 นางนงค์นุช โตมี 90 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000115672 นางทอง จุ้ยโต 95 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000027714 นางจำปา บุญรอด 98 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000201238 นายสมควร ไทยเจริญ 24 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000189159 น.ส.อำพร มูลเงิน 41 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/09
000100337 นางสมจิตร เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000115724 น.ส.สมัย เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000114634 นางนุสร พุ่มไพจิตร 43/2 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000029996 นางเสนาะ พูลพันธ์ 44 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000088792 นางกิ่งแก้ว เทียมเมฆ 51 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000107665 นางเติม มูลเงิน 55 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000035434 นางวันเพ็ญ แจ้งเอี่ยม 57 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000059696 นายจำลอง ทัพโหง สำนักสงฆ์พระธาตุแหลมทอง ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000040160 นางบำรุง อุ่นอก 100 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000153136 นางพยงค์ บุญใย 103 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000090005 นายสอาด เภาบัว 109 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000002304 นางสายหยุด เทียมเมฆ 111/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000028477 นายจอม อ่ำพันธ์ 117 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000170928 นางสมพร ภู่คล้าย 117/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000165469 นางกลัด แจ้งเอี่ยม 119 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000004807 นางรำพรรณ ช้างคุ้ม 134 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/20
000071175 นายทองเจือ เภาบัว 135 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/20
000010938 นายบุญเทียน โตมี 137 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000058231 นายชวน หรุ่นขำ 140 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000058209 นางธรรม หรุ่นขำ 140 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000135740 นายสำอางค์ หรุ่นขำ 141 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000118438 นางสมพิศ หรุ่นขำ 143/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000148563 นายพาน เภาบัว 150 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000089827 นายประเสริฐ เบ้างาม 152 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000000565 นางตุ๊ คุ้มคูณ 153 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000046364 นางเสาวนีย์ แตงอ่อน 164 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000041345 นายหลวง สงขำ 185 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000139231 นายทองใบ สนิทรักษ์ 191 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000073061 นายบำรุง สงค์ประเสริฐ 20/3 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000024682 น.ส.ประไพ อยู่รอด 27 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000169118 นางทองสุข อุฤทธิ์ 28/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000121876 นายสอาด ศิริมหา 40 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/14
000135837 นางสอาด บุญมี 41 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000118737 นายมนัส กันธาแก้ว 41 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000018911 นางจันทร์ฉาย อินรอด 58/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000112618 นายฟู สีหไกร 59 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000165545 นายสำเภา เข่งแก้ว 63 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/22
000164663 นายสุนทร เปี่ยมอ่อน 70 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000046547 นางญวน ช้างคุ้ม 84 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/27
000054669 นางพยุง ทับบุญ 89 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000073158 น.ส.มาลี สนิทรักษ์ 1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000029244 นายกุหลาบ คณาหอม 109 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000027656 นางกิษณะ กลั่นนุช 124 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000195416 นายปราโมทย์ กลั่นนุช 124 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19