กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
247 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000044986 นางวรรณา เทพขันธ์ 270 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/02/20
000088329 นายทองหล่อ รอดเรือง (2559/03/29) 61 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/28
000005243 นางเรณู แช่มช้อย 101 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/28
000112209 นายถวิล คุ้มคูณ 139 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/27
000030390 นายสอาด กันสุข 179/1 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000081251 นายวีระ ใจกล้า 209 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/21
000111791 นางแตงไทย เภาบัว 42 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000098314 นางมณี ด้วงตุ่น 48/1 ม. ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000040511 นางเรียม โพธิ์แก้ว 102 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/08
000107092 นางพยุง อุ่นเจ้าบ้าน 107 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000164332 พระไพรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ 108 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/06
000129898 นางแฉล้ม ศรีสุข 109 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/17
000069986 นางน้อย แสงแก้ว 111 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/24
000074772 นายมานะ ผาคำ 127 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000185434 น.ส.กมลชนก ยิ้มมี 148 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000142150 นายทม ชุ่มไทย 151/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000025998 นางประทุม ชุ่มไทย 151/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000110679 นายจรูญ แพทย์สิทธิ์ 157 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000065195 นายบุญเชียง รอดฤทธิ์ 161 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000002621 นางหอม ราชประสิทธิ์ 169 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000106833 นายยม ราชประสิทธิ์ 169 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000090341 นางพิมประไพ พุ่มเผย 171 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000007975 นายมะลิ พุ่มเผย 171 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000148550 น.ส.ประเจียด รักษา 172 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000167617 นายไสว โพธิ์แก้ว 174 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000105385 นางบุญยืน แสงแก้ว 183 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000182876 นายวิเชียร รอดฤทธิ์ 190 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000129118 นายเร่ง บุญทิม 191 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/05
000181727 นายตั้ก ชุ่มไทย 196/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000159610 นางเล็ก พงษ์ดำ 203 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/09
000013330 นายนิรันดร์ พาอินทร์ 216 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000007503 นางสมพงษ์ พาอินทร์ 216 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000104865 นายสมชาย โรยกลิ่น 217 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000138532 นางบำรุง คงไทย 219 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/11
000015721 นายสมศักดิ์ คงไทย 219 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/23
000042679 นางทวี บุญคำ 22 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000078656 นางจำรัส รักษา 228 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000057729 นางใบลา ทองประกอบ 231 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000067128 นายเสนาะ มีมา 234 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000086816 นางทองหล่ำ ชุ่มไทย 263 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000149814 นางสุดใจ เจริญวงค์ 264 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000064952 นางจุน สระเกตุ 81 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/18
000129091 นางบุญล้อม โพธิ์แก้ว 82 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000148568 นางสวาท สระทองอิ้ง 95 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000104752 นางเอี่ยม จ้อยอินทร์ 97 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000022113 นางคัมภีร์ นาคอินทร์ 62/2 ม.10 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000115749 น.ส.สอาด สุดนุช 100 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000023742 นางเต้าหู้ คุ้มคูณ 106 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000040572 นายสุชาติ อุ่นเจ้าบ้าน 106 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000152967 นางวงค์ สริฟอง 113 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000017266 น.ส.นุโลม จันทร์อ่อน 120 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/20
000139145 น.ส.นัน จันทร์อ่อน 120 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000006952 นางสรวง มากพา 122 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000146152 นายคมสัน ศรีสุรินทร์ 124 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000079117 นางสม ศรีสุรินทร์ 124 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000109917 นายรุ่ง ทับทิม 130/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/24
000120370 นางขนิษฐา ทับทิม 130/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000202639 นางสมบัติ นิยม 140 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/21
000133090 ส.ต.สำราญ นาคงาม 142 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000106763 นายสมพงษ์ แพนนท์ 151/3 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000038590 นายสอาด ทองหล้า 154 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000091421 นายจำลอง จุลพันธ์ 156 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/18
000003485 นางบุญเลิศ จุลพันธ์ 156 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000145025 นายอู๊ต โตมี 161 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000198254 นายฟุ้ง เพชรประดิษฐ์ 166 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000104854 นางสมคิด แพนนท์ 167 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000042329 นางกรี่ สืบหล้า 179 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000018951 นางนกเล็ก เรืองจ้อย 180 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000031488 นางบุญช่วย พุกวาน 187 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/30
000090564 น.ส.ทวี ทับแป้น 193/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000115943 นางแฉล้ม คุ้มคูณ 198 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/15
000176631 นางอารีย์ ทับทิม 199 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000109878 นางสงบ รองแก้ว 199 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000026386 นางมล ชมภู 205/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000149751 นายเลื่อน เสือชื่น 213 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000151345 นางลำพอง นาคงาม 221 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/24
000081946 นางกรี พุกวาน 226 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/18
000011961 นางเข็มเพชร สุขโข 227 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000121860 นายอานนท์ แพนนท์ 228/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000041233 นายเปลว นาคอินทร์ 229 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/01
000101284 นายปัญญา นาคอินทร์ 229/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/16
000005810 นางมัลลิกา คุ้มคูณ 231 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/16
000011659 นางสำอางค์ คุ้มคูณ 239 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000023872 นางคาย คุ้มคูณ 241 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/17
000140081 นายทองใบ คุ้มคูณ 243 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000132968 นางบังเอิญ คู้มคูณ 243 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000018882 นางบุญมา พุกวาน 245 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000118812 นางไพบูลย์ คุ้มคูณ 247 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/20
000160270 นายสุข กาบแก้ว 249 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000036672 นางทองคำ กาบแก้ว 249 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000053135 นางอนงค์ จุลพันธ์ 61/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/07
000052817 น.ส.คำนึง กันภัย 62 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000035767 นายสำรวย บุญเพชร 65 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000092632 น.ส.สมาน แพนนท์ 66 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000122056 นางม้วน โฉมอินทร์ 68/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/20
000206183 นายเยื้อง ศรีบัวทอง 71/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/27
000176331 นายหล่ำ อินรอด 73/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000020047 นางม่วย แซ่หลิ่ม 89 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000103788 นางนงค์นุช โตมี 90 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000115672 นางทอง จุ้ยโต 95 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000027714 นางจำปา บุญรอด 98 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000201238 นายสมควร ไทยเจริญ 24 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000189159 น.ส.อำพร มูลเงิน 41 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/09
000100337 นางสมจิตร เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000115724 น.ส.สมัย เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/06
000114634 นางนุสร พุ่มไพจิตร 43/2 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000029996 นางเสนาะ พูลพันธ์ 44 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000088792 นางกิ่งแก้ว เทียมเมฆ 51 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000107665 นางเติม มูลเงิน 55 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000035434 นางวันเพ็ญ แจ้งเอี่ยม 57 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000059696 นายจำลอง ทัพโหง สำนักสงฆ์พระธาตุแหลมทอง ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000040160 นางบำรุง อุ่นอก 100 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000090005 นายสอาด เภาบัว 109 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000002304 นางสายหยุด เทียมเมฆ 111/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000028477 นายจอม อ่ำพันธ์ 117 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/20
000170928 นางสมพร ภู่คล้าย 117/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000165469 นางกลัด แจ้งเอี่ยม 119 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/01
000004807 นางรำพรรณ ช้างคุ้ม 134 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/20
000071175 นายทองเจือ เภาบัว 135 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000010938 นายบุญเทียน โตมี 137 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000058231 นายชวน หรุ่นขำ 140 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000058209 นางธรรม หรุ่นขำ 140 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000135740 นายสำอางค์ หรุ่นขำ 141 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000118438 นางสมพิศ หรุ่นขำ 143/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/12
000148563 นายพาน เภาบัว 150 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000089827 นายประเสริฐ เบ้างาม 152 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000000565 นางตุ๊ คุ้มคูณ 153 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000046364 นางเสาวนีย์ แตงอ่อน 164 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000041345 นายหลวง สงขำ 185 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/16
000139231 นายทองใบ สนิทรักษ์ 191 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/22
000073061 นายบำรุง สงค์ประเสริฐ 20/3 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000024682 น.ส.ประไพ อยู่รอด 27 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000169118 นางทองสุข อุฤทธิ์ 28/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000121876 นายสอาด ศิริมหา 40 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/14
000135837 นางสอาด บุญมี 41 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000118737 นายมนัส กันธาแก้ว 41 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000180210 นางปัญญา กรุงไกร 53 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/09
000018911 นางจันทร์ฉาย อินรอด 58/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000112618 นายฟู สีหไกร 59 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000154129 นางบุญมา เภาบัว (2557/06/23) 6 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/06
000165545 นายสำเภา เข่งแก้ว 63 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/22
000164663 นายสุนทร เปี่ยมอ่อน 70 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/05
000046547 นางญวน ช้างคุ้ม 84 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000054669 นางพยุง ทับบุญ 89 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000073158 น.ส.มาลี สนิทรักษ์ 1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000143102 นายบาง คณาหอม (2559/07/08) 109 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/29
000101637 นายสมบัติ จ้อยโหมด (2559/05/19) 115/3 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/18
000027656 นางกิษณะ กลั่นนุช 124 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000195416 นายปราโมทย์ กลั่นนุช 124 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000186443 นางน้อย แช่มช้อย 127 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/03
000005658 นายทองหล่อ พุ่มพิศ 128 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000010207 นายเช้า อินทร์พิทักษ์ (2558/04/10) 129 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/30
000067328 นายบำรุง กุรินทร์ 130 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/01
000116770 นายปรีชา เภาบัว 132 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000109943 นางน้ำค้าง ช่วงโพธิ์ 133 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000036342 นายน่วม ช่วงโพธิ์ 133 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000048588 นายสนิท อาจแหยม 134 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/12
000108151 นางดำ เกตุมณี 137 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/20
000174006 นายเอนก เกตุมณี 137/1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22