กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000132711 นายอารีย์ แก่นเกตุ 10 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000005757 นางละม้าย ผาคำ 128 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000182785 นายประพัย เมืองบัว 129 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000059862 นางประนอม รักสนิท 132/1 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000110830 นายประสงค์ พิกุล 153 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000032232 นายประทุม ไตรยศ 172 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000023745 นางสุรีย์ รอดฤทธิ์ 190 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000004423 นายสุเทพ บุญยัง 215 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000176586 นายล้วน พุ่มเผย 239 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000049982 นายสมพิศ พูลสมบัติ 241 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000116421 นางทวีป ชัยยะ 54 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000151538 นางสมคิด วงปู่ 63 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000137575 นางระเบียบ สระเกตุ 81 ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000162869 นายสุนทร เรืองจ้อย 100 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000017343 นางสมนึก เรืองจ้อย 106/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000149045 นางสมบุญ จันทร์อ่อน 123 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000079117 นางสม ศรีสุรินทร์ 124 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000188162 นายอุดม รองแก้ว 137/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000063194 นางสมศรี กาบแก้ว 164 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000148548 นายน้อย กาบแก้ว 164 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000128382 นางอนันท์ พ่วงอยู่ 164/2 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000196796 น.ส.มารี ฉิมคง 168/3 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000031005 นายชม พุกวาน 174 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000026275 นางประเทือง พุกวาน 174 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000068393 นายอำนวย พูลหมี 178/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000103614 นางสมนึก เริงธรรม 186 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000117164 นางเฟี้ยม คำชวด 224 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000023322 นางนวน ทองสุวรรณ์ 232 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000125574 นางบุปผา พุกวาน 233 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000132968 นางบังเอิญ คู้มคูณ 243 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000057549 นางเข็มแข คุ้มคูณ 244 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000011609 นางฉะโอฐ ขำชื่น 71 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000111764 นางหวล อินรอด 73 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000097087 นางเจริญ ภูสวน 74/1 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/23
000047973 นายทองแดง นาคอินทร์ 79 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000081446 นางแถม จันทร์อ่อน 92 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000087888 นางจรูญ คุ้มคูณ 99 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000057417 นางทองสุข พุ่มเผย 106 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000095276 นางสอาด กันเกตุ 22 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000046101 นางสง่า กันเกตุ 25 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000103234 นางบุญล้อม หรุ่นขำ 28 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000043446 นายละออ เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000083677 นางบุญชู เพชรประดิษฐ์ 46 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000047565 นางสมบัติ มูลเงิน 48 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000126959 นางละเอียด เทียมเมฆ 51 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000011207 ร.ต.ต.บุญนำ ดอกลั่นทม 110 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000018044 นางมาลี พูลสวัสดิ์ 117/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000022411 นายทศพร ภู่คล้าย 117/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000185786 นายสุทัศน์ อ่วมทรัพย์ 118 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000061070 นางชอุ้ม เภาบัว 137 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000031090 นางสวิง เภาบัว 138 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000183725 นายสมพงษ์ บุญเหลือ 142 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000123938 นายวิรัช พรหมชี 147 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000107088 นางประถม มีรัตน์ 151 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000100704 นางลูกคิด โตมี 167 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000074824 นางประจบ อยู่มณเฑียร 18 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000122696 นายสมชัย บุญมาทัน 190 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000005622 นางสุวัน แก้วเพ็ชร 196 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000103183 นายประมาณ มาเนตร 24 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000138500 นางละเอียด ช่วงโพธิ์ 26 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000035837 นายอุเทล รัตนสกล 29/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/08/03
000076191 น.ส.อภิชญา จันทร์เชื้อ 32 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000108193 น.ส.สมคิด จันทร์เชื้อ 32 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000088514 นางหลี พิมูลชาติ 37/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/18
000120253 นางริน บุญมี 43 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000209678 นางสุชิน สุขหร่อง 48 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000192114 นายชลอ กรุงไกร 53 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000012224 นางเชื่อม โพธิ์ชื่น 88 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000049035 นางชะไมพร โพธิ์ชื่น 88/1 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000087306 นางอำพล จูนารถ 88/2 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000025217 นายกลิ่ม นาคอินทร์ 91 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000066845 นางจรุญ ยมจันทร์ 125 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000085691 นายสุ่น พันธวงค์ 126 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000204187 น.ส.สำฤทธิ์ รุ่งมี 15/1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000036671 นายศักดิ์ พุ่มเผย 158 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000134485 นางสมจิตร ทองทุม 184 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000053465 นางจำลอง กะเหรี่ยง 30 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000128510 นายสงบ ทับบุญ 31 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/11
000023536 นางอำนวย เขียวมณี 49 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000075980 นายประดิษฐ์ มากพา 5/1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000055517 นางทวี แจ้งสว่าง 57 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/05
000046082 นางสำรวย ฉิมจิ๋ว 62 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000080152 นางระดม แก้วใส 78 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000007687 นางจำเนียร สนิทรักษ์ 8/1 ม.5 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000133344 น.ส.พะเยาว์ เอี่ยมบึงลำ 10 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000148542 นางจำลอง พุ่มบัว 11 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000030851 นางพิมพ์ กะเหรี่ยง 12 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000020204 นางวิลัยพร พลหลำ 158 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/11
000151396 น.ส.หอม ชูเล่ 159 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000140072 พระอภิชัย อ้อยกลาง 167/1 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000143537 นางทองเจือ เรืองฤทธิ์ 168 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000155554 นางสุธาศิณี หม่นมั่น 17 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000104462 น.ส.บุญธรรม พุกวาน 174 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000125991 นายยี สายทอง 182 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000168048 น.ส.นกน้อย เนยหนู 204 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000097367 นางบัญญัติ เครือบุษผา 242 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000022763 นางบัวลอย ขำแก้ว 245 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000100203 นางระยอง อ่วมเชย 247 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000136324 นายแดง เม่นสุข 25 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000025404 นางประเทือง บัวทอง 35 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000124159 น.ส.สายหยุด ม่วงขำ 38 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/10
000013084 นายบุญช่วย ม่วงขำ 39 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000189532 นายธนาพล เปี่ยมสุข 53 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000063768 นางสำรวย พูลสมบัติ 75 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000117991 น.ส.นกแก้ว มีสุข 8 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000133145 นางพิมพา มีสุข 8 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/23
000064670 นางบัวโรย เนยหนู 82/1 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000101183 นางเติม ปั้นทอง 9 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000063777 นางยุพิน จงจิต 13 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000079693 นางสำอางค์ จงจิตร 14 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/15
000118136 นางสำเริง ทองหล้า 173 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000121304 นางทวีป นาคอินทร์ 176 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000015920 นายยันต์ วิเชียร 178 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000148549 นายสมหมาย ขันทศึกษา 194 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000139869 นางมานิตย์ อาสว่าง 215/1 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000016191 นายบรรจง สริฟอง 235 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000120705 นางประทิน หรุ่นขำ 31 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000069727 นางสวิด ช่วงโพธิ์ 43/1 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000027923 นางต่อม ทับทิม 55 ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23