กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000033737 นายสนิท นาคเกตุ 27 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000102121 นายทวน สีหไกรย์ 287 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000108835 นายทวาย สุดครบ 296 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000108685 นางสวิง คำเขียน 44 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000003530 น.ส.รัตนาภรณ์ นพรัตน์ 45 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000070926 นางสอาด อิ่มอ่ำ 45 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/24
000055651 นางทองอยู่ ดีพูล 57 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000057734 นายจรัญ พิทักษ์ 60 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000083770 นางละมัย คำจันทร์ ชลประทานวังสำโรง ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000170086 พระบุญเลิศ สายหยุด วัดพนมยอ ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000133712 นายคมสันต์ รอดประเสริฐ 101 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/09
000172304 นางเปล่ง อ่ำสำโรง 102/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/27
000050721 นางบุญทัน ชีปู 108/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000144169 นางสมพร ชีปู 110 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000081763 นางส้มแป้น เรืองอ่อน 110/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000087239 นางเนย แซ่ตัน 112 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/07
000019217 นางสุวารี นิ่มจันทร์ 119 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000065821 นายจันทร์เศรษฐ์ ส่งศรี 12 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000017325 นายมณี สายหยุด 121 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/22
000139394 นางสังเวียน สายหยุด 121 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000163034 นายประธาน ขำทับทิม 127 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000109336 นางน้ำค้าง อ่ำสำโรง 129 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000104610 นางติ๋ม จันทร์เชื้อ 130 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000096325 นายสมบูรณ์ เภาอ่อน 133 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/25
000138295 นางเพิ่ม พุกปานญา 134 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000098579 นายผดุง สุขกร 144 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/02
000029258 นางสังวาลย์ เชียงคำ 145 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/03
000079992 นางสมพงษ์ สอนสืบ 149 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000151856 นายธวัช โพธิ์อยู่ 157/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/26
000100849 นางอุดม โพธิ์อยู่ 157/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/26
000199975 นางบำเพ็ญ มานะคง 16/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/22
000063811 นายชิน มีแก้ว 160 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/02
000123502 นางสอาด จินาพันธ์ (2558/01/14) 163/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/22
000090060 นางวล ขวัญเสือ 164 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000083576 นางลำใย กล่อมแก้ว 168 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000162462 นางสาคร ฉัตรแหลม 17/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000128595 นางกะถิน จินาพันธ์ 172/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/06
000095340 นางส้มหวาน เดชพละ 181 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/03
000158775 นางบังเอิญ ปั้นมี 197 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000038610 นายพลชัย อาภรณ์ไพบูลย์ 198/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/17
000012015 นางกุหลาบ พามา 199/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000128296 นายจำลอง นิ่มจันทร์ 204 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000079736 นางทองหล่อ ดิสสงค์ 21 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/04
000184111 นางพเยาว์ แย้มทอง 21/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000127033 นางพิม กลัดดิษฐ 210 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/10/26
000090037 นายสุวรรณ คล้ายเนียม 23 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000003602 น.ส.สมหมาย ทับทอง 23 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000094615 นางฝาง จันเชื้อ 29 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000106845 นางฮวย ปั้นเพ็ง 35 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000039993 นายทองอยู่ พัฒแสง 37/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000032848 นายไพโรจน์ อินเท้ง 38 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000178315 นางสวิง ทีหงัน 39 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000117044 นางสังวาลย์ สิงทอง 45 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/17
000105715 นางกลอย แย้มทอง 47 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000071082 นางอุไร พัดดง 48 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000018756 นายชุมพล พัดดง 48/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000059407 นางสมบุญ ปิติมาตร 49 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000021445 นางเหลี่ยม คงจันทร์ 5 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000005586 นางสุด เดชนาลักษณ์ 51 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000125737 นายเสน่ห์ เล็กเลิศ 55 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000149889 นายสมควร ไทยพ่วง 57 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000132992 นางมะละ ไทยพ่วง 57 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000120143 นางอำนวย วงศ์รุ้ง 6 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/01
000004404 นางลั่นทม เปรมณรงค์ 63 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000063536 นางเฉลียว พันปี 63/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000172309 นางชื้น คำเทศ 66/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/10
000024887 นายเสนาะ ทรัพย์ศรี 68 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000137196 นายเสมียน ไตรประวัติ 7 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000016648 นายสำเร็จ อินเท้ง 7 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
000057958 นางสมพร ละมั่งทอง 7/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000142684 นางซ่อนกลิ่น แท่งทอง 7/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000097156 นางทองสุข อินทรชิต 71 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/28
000196285 นายสาโรจน์ ชาญเชี่ยว 8 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000079854 นางบุญมั่น กล่ำทวี 88 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000077335 นางนวน อูดแก้ว 9 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/24
000106779 นางเทียม แช่มมี 99/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000206119 นางจำเนียร แสงสรวย 100 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/16
000100269 นางสุรินทร์ เวชชะ 108 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000074375 นางลำจวน บุญทั่ง 123 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/31
000190587 น.ส.จำรัส เข็มทอง 128 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/26
000035664 นางจินตนา พิทักษ์ 13 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/13
000076373 น.ส.สำเริง บุญสืบ 134 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000040934 นางเสงี่ยม ศรีสำอางค์ 14 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000178518 นางวัง ปู่เณรน้อย 15 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000129736 นางอำไพ ศรีสำอางค์ 155 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/07
000110053 นายบุญมี สุขชิต 157 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000010184 นางถวิล สุขชิต 157 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000100932 นายประมาณ กลิ่นแก้ว 158 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000042568 นางลำพึง กลิ่นแก้ว 158 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000174995 นายโสภา ยิ้มวงค์ 162 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/02
000148301 นางบาง พิทักษ์ 165 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000015666 นายดาว พิทักษ์ 165 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000006134 นางครวน มีภู่ 171 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000122117 นางพเยาว์ มีภู่ 171/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/12/27
000205933 นางบุญสม ภู่กลัด 174 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/06
000005908 นายชิต เอมธานี 179 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000079689 นายถนัด เอมสาร 18/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/07
000087131 นางอำพวัน ศรีสำอาง 19 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000001537 นางเปล่ง กริ่งทอง 21 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/02
000136502 นางสุรินทร์ น้ำนุช 212 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000119290 นายเสงี่ยม สุขสงค์ 234 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000035813 นางลำใย สุขสงค์ 234 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/26
000124527 นายอนันต์ ดีพูล 241 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000161368 นายเสน่ห์ แท่งทอง 248 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000036444 นางม้วน หมู่ศึกศรี 260 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000065847 น.ส.สมจิตร นาคอินทร์ 266 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000114452 นายสอาด บุญทั่ง 273 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/09/23
000093674 นายวินัย อ่อนดี 278 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000024734 นางชม สุขสงค์ 288 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000190225 นางชูศรี ศรีมณีรัตน์ 292 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/06
000053842 นายสุเทพ ยมจันทร์ 294/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000132211 นายถวัลย์ สุดครบ 295 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000141081 นางน้ำค้าง สุดครบ 295 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000183029 น.ส.เกษร พัดดง 297 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000043346 นายประเสริฐ ทองสุข 3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/29
000139200 นายทองย่อน นาคอินทร์ 311/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/21
000142371 นายจำรัส เกิดศาสตร์ 33 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000079096 นายพูน เภาอ่อน 34 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000110838 น.ส.อำพร เภาอ่อน 34 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/19
000104931 นายสายหยุด นิ่มเณร 35 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/11
000054578 นายบัญญัติ ภู่กลัด 42 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000143883 นางส้มหวาน ภู่กลัด 52 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000086454 นางวิรัตน์ ภู่กลัด 52 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000169041 น.ส.แวว บุญจันทร์ 57/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000022689 น.ส.พัว ทิมวร 63 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/23
000130747 นายวิริทธิ์พล ปลั่งกลาง (2559/10/28) 67 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/22
000128686 นางรวีวรรณ วารี 67/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000136759 นางทองหยิบ อุบลสุข 72/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000118125 นายเนียม มุขศึกศรี 74 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000076024 นางลำพู หมู่ศึกศรี 74 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000084665 นายยุทธการ เทียนปั่น 78 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/03/28
000119211 นางณัชชา กิดาพันธ์ 79 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000185191 น.ส.วิรัตน์ พรมแตง 83 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/13
000189727 นางส้มเกลี้ยง สงวนสิน 83 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000119209 นายนวย โพธิ์ทอง 85/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/12
000131813 นางละเอียด ชุ่มเจริญ 87/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000001631 นางจำปา หอมสุวรรณ์ 89/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000118909 นางทองย่อน บุญทั่ง 89/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000106467 นางนกแก้ว คำใจงาม 90 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/04
000142736 นางเฉลียว สงวนสิน 91/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/02/01
000205699 นายสำราญ สงวนสิน 98 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/12
000069210 นางอัมพร ธนาภูวนิศ บ้านพักชลประทาน ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000019433 นางละมัย สุขมาก 103/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000170430 นายประจวบ รอดทอง 104 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000027120 นางสมร เกตุบางลาย 11/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000120899 นางฉลอง สนิท 111/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000053810 นายเพ็ชร เทียมอ๊อด 116 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/10/16
000073430 นางสมคิด ยาสุข 12/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000201955 น.ส.เรณู อินเท้ง 120 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/25
000127163 นางมณี นิ่มเณร 2 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/17
000009127 นายเชือน ใจจำนงค์ 2/2 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000126198 นางพเยาว์ สุ่นเดช 20 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000103015 นายอัมพร คล้ายหอม 21 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000022148 นางยุพยง ไชยดิษฐ 22 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000006595 นายปราพจน์ มีด้วง 22 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/13
000115882 นายบุญเลิศ เหมาพุ่ม 22 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000098838 นางมะลิ คุ้มค้าม 27/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000111705 นางคำพัน คุ่ยค้าม (2556/06/30) 27/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/12/12
000144136 นางสังวรณ์ จันกระจ่าง 27/2 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000043732 นางอำพล บัวทัน 28 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000004846 นางสวิง บัวศรี 30 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28