กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000082073 นางทุเรียน ภูมี 18/2 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000099783 นางชิด เที่ยงอยู่ 37/2 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000088766 น.ส.วิราภรณ์ ชูจิตร 1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000032906 นางอุไรวรรณ เหลืองเรือง 1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000156561 นายสังเวียน แก้วเมือง 10/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000005354 นางวรรณพร ห่มเช้า 105 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000099369 นายทองใบ สวนเศรษฐ 108 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000082063 นางทุเรียน สวนเศรษฐ 108 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000062869 นางสุวดี สวนเศรษฐ 108/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000045457 นางบังเอิญ โพธิ์งาม 112/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000013700 นางประเทือง มีภู่ 118 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000070596 นางลำใย ส่งศรี 12 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000211346 นายวิโรจน์ บุญมี 123/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000181168 นางบุญนาค ทิมทัย 123/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000163034 นายประธาน ขำทับทิม 127 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000058236 นายประโลม อินเท้ง 127 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000001259 นางประยงค์ อินเท้ง 127 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/25
000150411 น.ส.จัตราภรณ์ ขำทับทิม 127 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000207400 นางล่อม แท่งทอง 139 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000092311 นางสำลี ดวงสุดา 140/4 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000098169 น.ส.แฉล้ม แท่งทอง 142 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/17
000079992 นางสมพงษ์ สอนสืบ 149 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000146138 นางสำราญ แท่งทอง 15/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000144213 นางบรรจบ ไตรเสนีย์ 15/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000122224 นายสุรพงษ์ จันทร์ทัศน์ 156 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/03
000098992 นางบังอร ดีพูล 161 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000134671 นางสังวร โตทุ้ย 168/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000150916 นางฐิติรัตน์ ตุ้มนิลกาล 17/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/29
000125881 นางม้วย นาคเกิด 171/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000122447 นางสายสุนีย์ เภาอ่อน 175/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000078453 นายเท หมื่นศรี 178 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000162172 นางเป้า หมื่นศรี 178 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000085571 นายทองแดง ภูมี 18/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000174674 นายบุญเลิศ กล่อมแก้ว 182 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000066963 นางสำรวย ทานะมัย 186 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000085017 นางสมัย ศรีลาวงศ์ 189 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000137432 นางทองใบ เรืองอ่อน 19 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000142071 นายสมยศ ชื่นทิม 190 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000119213 นางอุทัย พุกปานญา 191 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000099942 นางพรวน พรมแตง 198 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000063647 นายทศ สนิทบุรุษ 206 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000041754 นายมานะ วันอินทร์ 208 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000007836 นายการเวก ภู่กลัด 22/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000035464 นางป่วน ภู่กลัด 24 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000078208 นางกมล บัวผัน 25 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/13
000133675 นายวิรัตน์ ศรีสุข 25/3 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000039477 นางเบี้ยว มานะคง 28 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000037968 นางมาลี บัวงาม 29/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000108239 นางมาลี วันอินทร์ 29/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000122999 นางชูศรี ทองเงิน 33/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000045591 นางสุริยา ดวงจันทร์ 35/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/20
000009480 นางสวาด พัฒแสง 37/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000139540 นางแป้งหลำ อูดแก้ว 41/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000102939 นางสีนวล กลิ่นหอม 42 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000052790 นางมานิตย์ สารพัน 42/3 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000202768 นายอนันต์ กาญจนศรีศุภ 46 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000126680 นายวิรัตน์ ปิติมาตร 49/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000131934 นางติ๋ม ปิติมาตร 49/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000120572 นางเช้า เพชรน้ำค้าง 52 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000018743 นางประนอม เล็กเลิศ 55 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000147627 นางศิริ ถนอมพวง 59 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000155390 นางลำดวน เกตุแก้ว 6/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000162761 นายบุญธรรม ดีพูล 68/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000047532 นางเชลย จันทร์ฉาย 72/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000137027 นายนนท์ ทะนุ 75/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000123523 น.ส.บุญธรรม อินทวารี 8 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000213597 น.ส.วิไล แจ่มแสง 81/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000135929 นางบำเพ็ญ บุญมี 90 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000155955 นางสาคร นารอด 98/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000122772 นายคล้าย มีชัย 99 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000106779 นางเทียม แช่มมี 99/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000147457 พระอนุรักษ์ เหลืองเรือง วัดท่ามะปราง ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000055119 พระครูเอกชัย สายหยุด วัดพนมยอ ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000090674 นางมณี งามสม 119 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000083331 นางสมนึก เข็มทอง 128 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000039685 นางลำยวน นิ่มเณร 129 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000110020 นางสงบ รุ่งรอด 134/2 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000159782 นายอำนวย แก่นเพชร 134/2 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000003570 นายทวาย บัวสนธิ 147 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000201229 นายอำนาจ นวมเขียน 150 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000114502 นายศุภรัตน์ ศรีบุญเพ็ง 154 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000116357 นางอนงค์ ศรีบุญเพ็ง 154 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000105141 นายสมโภชน์ ธูปหอม 163 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000090549 นางสายชล มุขศึกศรี 173 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000088732 นางระดม พิมพา 175 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000035272 นางประทุม ชมกลิ่น 176 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000080685 นางแววตา สิงห์บุระอุดม 176 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000089715 นางปรุง คุ้มสกุล 18 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000183307 นายสังวาลย์ ศรีสำอาง 19/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000059679 นางสำรวย ศรีสำอาง 19/3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000192436 นายสุนทร ศรีสำอาง 19/3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000054465 นายบุญสม อ่ำสำโรง 20 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000140792 นายสมบัติ กลัดดิษฐ 205 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000011790 นางสำเนียง พานประสพ 21/3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000007708 นางสุรินทร์ แท่งทอง 237 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000105574 นางเมี้ยน ภู่ทับทิม 24 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000124527 นายอนันต์ ดีพูล 241 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000135918 นางสังเวียน แท่งทอง 248 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000122454 นายน้อย สงวนสิน 250 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000065847 น.ส.สมจิตร นาคอินทร์ 266 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000009748 นางน้อย บุญทั่ง 273 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000088729 นางบังอร อินเท้ง 299 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000011601 นางบุญส่ง มีภู่ 300 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000136505 นายบุญช่วย น้ำนุช 306 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000022056 นายปรีชา สุขอัมพร 316 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/03
000106239 นางภัทราพร อยู่จาตร์ 39/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000153798 นางบุญมี ภู่กลัด 42 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000121500 นางสอิ้ง แพรเจริญ 45/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000116816 นายธีระ ศรสิงห์ 48 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000143882 นางสนิท ภู่กลัด 52/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000064879 นางไพรัตน์ ภู่กลัด 53 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000113980 นางมาเรียม ทานะมัย 54 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000166462 นางน้ำทิพย์ แสงศรี 54/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000022937 นางคำนึง บุญทั่ง 56/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000035996 นางละเอียด เอมสาร 69 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000029958 นางสำเนา คำยันต์ 79 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000136266 นางสมศรี เภาอ่อน 81/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28