กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2564 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง) : ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000005354 นางวรรณพร ห่มเช้า 105 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000013700 นางประเทือง มีภู่ 118 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000120572 นางเช้า เพชรน้ำค้าง 52 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000110020 นางสงบ รุ่งรอด 134/2 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000192436 นายสุนทร ศรีสำอาง 19/3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000065847 น.ส.สมจิตร นาคอินทร์ 266 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000035996 นางละเอียด เอมสาร 69 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000009379 นางยุพิน รักษนาค 33 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000179066 นางสนิท เรืองเวช 5 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000075474 นางบุญศรี ดีพูล 4 ม.4 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000145235 นายธวัตชัย สงเจริญ 14/2 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000069167 นางบุญนาค น้ำนุช 151 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000104710 นางพิม เมืองงิ้วราย 18 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000002100 นายประเสริฐ บัวโต 14 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000092421 นายสุวรรณ แซวจีน วัดสามัคคีธรรม ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1132
780
694
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
451
252
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
358
248
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
143
80
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
562
314
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
168
80
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
215
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
243
125
94
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
332
224
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
228
136
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
233
106
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
226
183
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
266
165
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
209
96
82
5
6
8
รวม
4854
3004
2,564
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2198

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)