กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000110673 นายเล็ก เปรมปรี 113 ม. ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/23
000109649 นางบุญเกิด สระกัญญา 163 ม. ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/15
000084099 นางเงิน บุญส่ง 50 ม. ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000067780 นายทศพล ภุมมาพันธ์ 79/1 ม. ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000116298 นายจำนงค์ สิงหขจร 105 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000120989 นายพิษณุ เนียมนุช 108/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000046602 นายถ่าย เพ็ญมาศ 109 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000042584 นางสายพิน บุญส่ง 111 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000047224 นางทรัพย์ คำเล็ก 112 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000167088 นางบุญมี รักษาถิ่น 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/18
000177398 นางวิลัย ฟักทรัพย์ 116 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000125962 นางสงวน นิลมูล 118 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000143964 น.ส.สุรีร ทานะมัย 119 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000139622 นางบัวผา เม่นสุข 123 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000002511 นางสนม มีสุข 124 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000058088 นายพจน์ รุ่งรัศมี 125 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000177933 น.ส.อัมพร แสงเดือน 126 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000064616 นายบุญมา พิกุล 134/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000047152 นางบัวหลั่น ช้างเปรม(ป.1051) 139 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000067890 นางจำรูญ มอญขาม 144 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000025822 นางพัด จันทวงษ์ 145 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/05/15
000024838 นางทองใบ สุริวงค์ 146 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000057737 นางสมบัติ อุ่นเจ้าบ้าน 152 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000116212 นางเสมอ พวงแก้ว 154 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000047328 นายสอาด อุ่นเจ้าบ้าน 155 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000126321 นางสายวิน คำแก้ว 157 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000009231 นางกันยา สุริวงษ์ 158/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/11
000000025 นางสีไพร เขตต์ทอง 208 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000015482 น.ส.ปุ่น มาแก้ว 25 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000027838 นางไสว พวงมะลิ 26 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000108304 นายสนิท ชุ่มไทย 29/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/05
000070625 นายสมหวัง คงเจริญ 30 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000001496 นายประโยชน์ บุญผ่อง 5 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000164246 นายศิริ แสงแก้ว 710 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000024943 ร.ต.ท.สมศักดิ์ ชื่นเชย 77 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000063010 นายสมบุญ รามะกุล 78 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000095405 นายบุญเกิด ตาลเสี้ยน 89 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/05/26
000207509 นางนงลักษณ์ ขอเจียม 93 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000150648 พระสมบูรณ์ สมอัมพร วัดวังหว้า ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000025506 นายธนากร เปี่ยมพุก 10 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000091852 นางภิญญา คันธะคง 103 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000101981 นางสมศรี เข็มเพ็ชร 104 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000120091 น.ส.ทองสุข ดวงประไพ 16 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000026138 นายวิทูร ตงเท่ง 27 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000140386 นางบุญนาค พรมพิลา 28 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000096140 นางบุญสม โสภา 30 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000037722 นางนัยนา มากพา 30 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000090973 น.ส.หลา หอมวงษ์ 36 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/25
000109161 นางจำเนียร แก้วสว่าง 36 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000171366 นายปรีชา บุญคุ้มอยู่ 36/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000004053 นายบุญส่ง สุริวงศ์ 37 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000016064 นางสำราญ คำแก้ว 39 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000034226 นายสำเริง คำแก้ว 39 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000033479 นางชลอ คำแก้ว 40/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000166319 น.ส.วาสนา อินทรักษา 41 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000009146 นางดอกอ้อ พูลสม 42/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000038189 น.ส.ติ๋ม ดาวัลย์ 43 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000011819 นางแหวน มูลฟู 43/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000092283 นางตุ้น บุญมี 43/2 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000021527 นางละมัย เส็งเตี้ยม 43/4 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/20
000125576 นายประเสริฐ พุทธวงศ์ 45 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000056683 นางคำพันธ์ มีนิสัย 49 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000013032 นายสำราญ มีนิสัย 49 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000125802 นางสาคู โฉมอินทรี 52 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000046160 นางพนม ชัยเดช 52/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000117759 นางสนม สวยสม 52/2 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000135353 นายประเสริฐ บุญคุ้มอยู่ 53 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/10
000168519 น.ส.สีนวล แช่มขวด 62 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000139912 นางยุพิน หอมนวล 63/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000195860 นางตุ่น มูลฟู 64 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000206497 น.ส.สำราญ บุญเมฆ 69 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000010759 นางสีนวล นกน้อย 72 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000086065 นางพิศสมร ภุมมาพันธ์ 79/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000053113 นายสุเทพ ภุมมาพันธ์ 79/2 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000008211 นายเงิน ทานะมัย 80/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000008809 นายสมพร แป้นแก้ว 81/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000069896 นายวิง โตเทศ 95 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/03
000127304 นายเจริญ ภุมมาพันธ์ 97 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000142478 พ.อ.อ.สมชาย ยิ้มพราย 980/9 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000137025 นายสุข ราหุล 10 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000196059 นางประเสริฐ ราหุล 10 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000189665 นางบุญมี สิงษา 101 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000152140 น.ส.สุที สุขประเสริฐ 101 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000086289 นางศักดิ์ศรี บุญมา 102 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000050861 นางสงัด ปิ่นเงิน 102/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000113867 นายสมชาติ บัวแก้ว 107/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000062790 นายสุชาฎ กิ่งไพร 119/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/22
000124882 นางจำรุญ สิงหนาท 12 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/14
000104253 นางทวาย กล้วยน้ำ 128 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000055004 นางปรานทิพย์ คันธะคง 135 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000078120 นางสอาด บุญศรี 147 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000165582 นายวิชล บุญศรี 148 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000011770 นางจรูญ ผูเหล็ก 15/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000086736 นายทองสุข ศรีอุ่น 154 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000095355 นายเลิศ สมนาศรี 16/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000117592 นางเดือน พุ่มไสว 175/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000000933 นางวันเพ็ญ กิ่งไพร 199 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000156184 ด.ต.สุทธิภูมิ โพธิ์เงิน 2/28 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000198354 ส.ต.ต.วสันต์ ธรรมสุทธ์ 2/4 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/31
000072985 นายเงิน สมนาศรี 22 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/03
000029097 นางประสิทธิ์ สมนาศรี 22 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000105421 นายสมศักดิ์ สมนาศรี 22 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000107557 นายบุญมาก สมนาศรี 23 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000107173 นางแต๋ว สมนาศรี 23 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000045588 นางบัว ภุมมาพันธ์ 29 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/24
000064671 นางชูทรัพย์ บุญมี 345 ถ.ริมน่านเหนือ ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000055828 นางนกเล็ก ชูแก้ว 37 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000178056 นางขันทอง ดิษทอง 38/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000010847 นางสังเวียน พูเหล็ก 40 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000204971 นายศิริพจน์ สุขอัมพร 45/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/24
000108487 นางกุหลาบ กิดาพันธ์ 6 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000139227 นายประจวบ กิดาพันธ์ 73 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000004435 นายมังกร น้ำใส 75/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000156590 นางสายหยุด มีบุญนาก 79 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000111657 นางเขียน ทาปาน 84/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000130172 นางวรรณดี สุดใจ 9 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000101541 นายพร ใบไกร 90 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000041850 นางประดิษฐ์ ใบไกร 903 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000022484 นายไพโรจน์ มีนิสัย 92 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000170639 นายพรเทพ มีนิสัย 95 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000104935 นางสันต์ฤทัย เพ็งศรี 15 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000003166 นางทอง เพ็งแดง 17 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000002355 นางสุรินทร์ หลำใจซื่อ 2 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000085417 นางเต้า โภคา 2/1 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000128252 นายปัน หลำใจซื่อ 26 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000123540 นายสำรวน สิงห์สกุล 31 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000090520 นายทองใบ โภคา 32 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000032642 นายหอม หลำใจซื่อ 36 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/16
000045153 นายพงศธร ภุมมาพันธ์ 39 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/15
000166823 นางบัวศรี โลหะ 40 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000196169 นางสนิท โภคา 44 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000125332 นายบุญส่ง ภู่สี 46 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000090722 นางจำรัส เหมือนเพชร 47 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000128248 นางประมวล ภุมมาพันธ์ 5 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000116632 นางสังวร จันประเสริฐ 53 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000165227 นางรันดร สิงห์สกุล 54 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/06
000084597 นางสำราญ สืบสงัด 65 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000182666 พระณรงค์ จุ้ยสวง 66 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000126058 นายประจวบ จันทร์ทรัพย์ 11 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000130413 นางสำรวย จันทร์ทรัพย์ 11/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000025388 นางชื่น พลต้น 125 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000028554 นายเกษม เรืองฤทธิ์ 13 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000026629 นางพยนต์ ขันทอง 134 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000044889 นางราตรี ขันทอง 134 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000040789 นางสมใจ สระทอง 138 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000109260 น.ส.บุญชู เทพวงศ์ 141 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000081527 นางมะปราง อาจแหยม 141/3 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000051956 นายเสาร์ พระเดิม 15 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000190050 นายสนธ์ พระเดิม 15/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13