กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000049912 นายขันทอง อ่อนแก้ว 100 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000109222 นางสังเวียน เนียมนุช 108/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000111494 นางบัวศรี ระมั่งน้อย 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000081447 นางโสรส ดวงแก้ว 125/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000148025 นายสำราญ จันทร์สกุลนี 140 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000104620 นายสัมฤทธิ์ อินทศร 150/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000045079 นายสิงห์ แจ่มสว่าง 151 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000100180 นางทวี แจ่มสว่าง 151 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000073679 นายสมพร เมืองบัว 229 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000027838 นางไสว พวงมะลิ 26 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000092050 นายนิคม กระจ่างศรี 65/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000032880 นางจันทร์ฟอง ชัยวงศ์ 74 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000076190 นายประชุม เพิ่มสุวรรณ 77 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000142043 นายโสภา สิทธิ์ผิน 80 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000011093 นางภัครดา สุขอิ่ม 10 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000099774 นางเฉลียว ศรีเมฆ 105 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000078403 น.ส.นกแก้ว มีรัตน์ 12 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000105783 นายวีระวัฒน์ ตั้งเมืองทอง 249 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000017611 นายเฉลิมชัย ทองชัย 25 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000039272 นางแฉล้ม ผุยเพชร 29 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000012141 นายสุข ชัยมา 35 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/22
000191146 นายจินดา มูลฟู 43/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000209276 นางเกศียร ถนอมรัตนชัย 56/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000163833 นายจันทร์มงคล เจริญสุขยิ่งยิ่ง 60 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000197829 นายปรีชา เพ็งที 72/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/15
000033962 นายส่ง ขุนชัย 78 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000050525 นางสำรอง ประดับทอง 87/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000110447 นายสมพงษ์ ทองชัย 88 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000157130 นายวิรัตน์ จันทร์สกุลนี (2559/01/20) 1/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/04
000191730 น.ส.เรณู เนียมสกุล 101/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000050861 นางสงัด ปิ่นเงิน 102/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000020276 นายพรม ผูเหล็ก 102/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000009367 นางสีนวล กล้วยน้ำ 106 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000124745 นางวลัยพร รอดโพธิ์ทอง 110 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000025137 นายสังเวียน สมนาศรี 14 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/18
000055041 นายโปร่ง ปรมะ 143 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000012089 นางพเยาว์ ชมเมือง 153 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000092815 นางบุญยง ศรีอุ่น 154 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000192390 นางบรรจง เหลืองกระโทก 156/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000096412 นางฉลวย สมนาศรี 16/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/28
000193757 พระสมพงษ์ บุญเกิดวงษ์ 171 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000086614 นางคนึง อินทร์จันทร์ทึก 174 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000152667 นางขจร รวมเจริญ 178 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000153852 นางวาสนา เดือนพงษ์ 18/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000191702 นางกนกพร เบิกบาล 2/18 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000175260 นางรัตนาพร นุรา 2/20 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000103783 นางสมร เถื่อนคุ้ม 30 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000072538 น.ส.สุนีย์ ดิษทอง 38 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000023631 นางหล้า จันทร์ประเสริฐ 64 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/31
000109562 นางปลิว อิ่มสมบัติ 65 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000114812 นางพวง กุลจันทร์ 68 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/28
000000764 ด.ต.วิโรจน์ เที่ยงตรง 7 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000023532 นางถนอม นิ่มนวล 76/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000095922 นางจำปี คำแก้ว 78 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000174070 นายจร ปั้นกรวด 85 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000142130 นางอุไร สิทธิ 86/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000117123 น.ส.เซียมลุ้ย จันทร์คฤหาสน์ 90 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000123255 นางกรองแก้ว ภู่กลัด 11/2 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000183383 นายสุทธิพจน์ เพ็งศรีมีสุข 15 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000107940 นางพัชลี หลำใจซื่อ 26 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000128574 นางบุญเสริม คงดี 30 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000057274 นางลำใย หลำใจซื่อ 36 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000047332 นางสุทิน บุราณรมย์ 36 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000199917 นายคำนวน สิงห์สกุล 54 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000177014 น.ส.ดอกคำใต้ ขันโท 63 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000138933 นางลูกชิ้น จันทร์ทรัพย์ 11 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000022669 นายประเทือง พลต้น 125 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000066271 นายสุเทพ ศรีเกษ 128 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000186061 นายมนัส พลต้น 146/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000150173 นางสมถวิล สิงหนาท 148 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000125527 นายทวี สิงหนาท 148 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000006682 นางสังเวียน พระเดิม 15/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/01
000095385 นางละม่อม บุตรศรี 17 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000191754 นางสุทิน สระทอง 18/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000118740 นายยม เทพวงศ์ 2/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000119685 นางยุพา หย่ำวิลัย 29/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000116688 นายสมัย ขาต่าย (2559/05/18) 31 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/14
000093301 นางขวัญข้าว กริ่งทอง 40 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000036908 นายปรีชา พลต้น 48/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000210179 นายสุเทพ จันทร์ย้อย 5 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000088750 นางจำเนียร เพ็ชรโต 57/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000139872 นางณกานต์ กวางทุม 65 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000116563 น.ส.สำเริง จันทร์ทรัพย์ 7 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000040553 นางปลิว เทียมทองคำ 98 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000160128 นายประทีป พงษ์สาระนันทกุล 1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000086097 นางบังอร สุวรรณวัฒน์ 1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000019372 นายประมวล แซวจีน 14 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000200091 นางสายฝน สีฝั้น 177 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000112056 นางศรีมาลา กลิ่นบัวหลวง 178 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000122304 นางไพร สีฝั้น 185 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000013556 นายสมควร คงเจริญ 205 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000118094 นางสมนึก โพธิ์ขวัญ 26/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000120063 นางนกแก้ว อังศุเกษตร 34 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000115084 นางจำปา กฐินเทศ 38 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000053898 นางถนอม พุทธา (2558/03/05) 41 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/02/26
000119374 นายสำเนียง น่วมเจิม 6 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000012518 นางหล้า นามวงศ์ 60 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000065016 นางคำเหลี่ยม มามาก 63/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000131678 นางสุเทพ สงวนสิน (2559/05/29) 67 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/27
000034083 นางสมควร แผ่นทอง 69/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000111331 นายบุญเลิศ คำแก้ว 71 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000035407 นางลำพอง มงคะสิงห์ 73 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000040548 นางจำเนียร เศตวงษ์ 09 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000113700 นายอุทัย พุ่มไสว 104 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000081756 นางลำดวน ประเสริฐศิลป์ 118 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000030682 นางสำเนียง แสนวัง 157 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000061670 นายสมพงษ์ คลังหิรัญ 48 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000205938 น.ส.นวลศรี รอดสุขเจริญ 49 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000132094 นางจรูญ สิงหา 56 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000166647 น.ส.ทองเปลว ศรีโสด 57 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000091616 นายสมเกียรติ เพ็ชรโต 57/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000090678 นายอนันต์ เพ็ชรโต 57/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000093583 นางบุญส่ง หลำใจซื่อ 67 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000156059 นางทะวี หอมสอาด 78/2 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13