กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000049912 นายขันทอง อ่อนแก้ว 100 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000109222 นางสังเวียน เนียมนุช 108/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000111494 นางบัวศรี ระมั่งน้อย 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000081447 นางโสรส ดวงแก้ว 125/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000148025 นายสำราญ จันทร์สกุลนี 140 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000104620 นายสัมฤทธิ์ อินทศร 150/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000100180 นางทวี แจ่มสว่าง 151 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000045079 นายสิงห์ แจ่มสว่าง 151 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000073679 นายสมพร เมืองบัว 229 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000027838 นางไสว พวงมะลิ 26 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000092050 นายนิคม กระจ่างศรี 65/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000032880 นางจันทร์ฟอง ชัยวงศ์ 74 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000076190 นายประชุม เพิ่มสุวรรณ 77 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000142043 นายโสภา สิทธิ์ผิน 80 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000011093 นางภัครดา สุขอิ่ม 10 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000099774 นางเฉลียว ศรีเมฆ 105 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000078403 น.ส.นกแก้ว มีรัตน์ 12 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000105783 นายวีระวัฒน์ ตั้งเมืองทอง 249 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000017611 นายเฉลิมชัย ทองชัย 25 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000012141 นายสุข ชัยมา 35 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000191146 นายจินดา มูลฟู 43/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000163833 นายจันทร์มงคล เจริญสุขยิ่งยิ่ง 60 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000197829 นายปรีชา เพ็งที 72/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/15
000033962 นายส่ง ขุนชัย 78 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000050525 นางสำรอง ประดับทอง 87/1 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000110447 นายสมพงษ์ ทองชัย 88 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000157130 นายวิรัตน์ จันทร์สกุลนี (2559/01/20) 1/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/04
000191730 น.ส.เรณู เนียมสกุล 101/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000050861 นางสงัด ปิ่นเงิน 102/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000020276 นายพรม ผูเหล็ก 102/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000009367 นางสีนวล กล้วยน้ำ 106 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000124745 นางวลัยพร รอดโพธิ์ทอง 110 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000025137 นายสังเวียน สมนาศรี 14 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/18
000055041 นายโปร่ง ปรมะ 143 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000012089 นางพเยาว์ ชมเมือง 153 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000092815 นางบุญยง ศรีอุ่น 154 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000192390 นางบรรจง เหลืองกระโทก 156/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000096412 นางฉลวย สมนาศรี 16/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/28
000193757 พระสมพงษ์ บุญเกิดวงษ์ 171 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000086614 นางคนึง อินทร์จันทร์ทึก 174 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000152667 นางขจร รวมเจริญ 178 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000153852 นางวาสนา เดือนพงษ์ 18/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000191702 นางกนกพร เบิกบาล 2/18 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000175260 นางรัตนาพร นุรา 2/20 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000103783 นางสมร เถื่อนคุ้ม 30 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000072538 น.ส.สุนีย์ ดิษทอง 38 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000023631 นางหล้า จันทร์ประเสริฐ 64 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/31
000109562 นางปลิว อิ่มสมบัติ 65 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/27
000114812 นางพวง กุลจันทร์ 68 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/28
000000764 ด.ต.วิโรจน์ เที่ยงตรง 7 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000023532 นางถนอม นิ่มนวล 76/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000095922 นางจำปี คำแก้ว 78 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000117123 น.ส.เซียมลุ้ย จันทร์คฤหาสน์ 90 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000123255 นางกรองแก้ว ภู่กลัด 11/2 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000107940 นางพัชลี หลำใจซื่อ 26 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000128574 นางบุญเสริม คงดี 30 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000057274 นางลำใย หลำใจซื่อ 36 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000047332 นางสุทิน บุราณรมย์ 36 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000199917 นายคำนวน สิงห์สกุล 54 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000177014 น.ส.ดอกคำใต้ ขันโท 63 ม.4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000138933 นางลูกชิ้น จันทร์ทรัพย์ 11 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000022669 นายประเทือง พลต้น 125 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000066271 นายสุเทพ ศรีเกษ 128 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000186061 นายมนัส พลต้น 146/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000150173 นางสมถวิล สิงหนาท 148 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000125527 นายทวี สิงหนาท 148 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000006682 นางสังเวียน พระเดิม 15/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000095385 นางละม่อม บุตรศรี 17 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000191754 นางสุทิน สระทอง 18/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/25
000118740 นายยม เทพวงศ์ 2/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000119685 นางยุพา หย่ำวิลัย 29/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000116688 นายสมัย ขาต่าย (2559/05/18) 31 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/14
000093301 นางขวัญข้าว กริ่งทอง 40 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000036908 นายปรีชา พลต้น 48/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000210179 นายสุเทพ จันทร์ย้อย 5 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000088750 นางจำเนียร เพ็ชรโต 57/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000139872 นางณกานต์ กวางทุม 65 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000116563 น.ส.สำเริง จันทร์ทรัพย์ 7 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000040553 นางปลิว เทียมทองคำ 98 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000160128 นายประทีป พงษ์สาระนันทกุล 1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000019372 นายประมวล แซวจีน 14 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/12
000200091 นางสายฝน สีฝั้น 177 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000112056 นางศรีมาลา กลิ่นบัวหลวง 178 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000122304 นางไพร สีฝั้น 185 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000118094 นางสมนึก โพธิ์ขวัญ 26/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000120063 นางนกแก้ว อังศุเกษตร 34 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000115084 นางจำปา กฐินเทศ 38 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000053898 นางถนอม พุทธา (2558/03/05) 41 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/02/26
000119374 นายสำเนียง น่วมเจิม 6 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000012518 นางหล้า นามวงศ์ 60 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000065016 นางคำเหลี่ยม มามาก 63/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000131678 นางสุเทพ สงวนสิน (2559/05/29) 67 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/05/27
000034083 นางสมควร แผ่นทอง 69/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000111331 นายบุญเลิศ คำแก้ว 71 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000035407 นางลำพอง มงคะสิงห์ 73 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000040548 นางจำเนียร เศตวงษ์ 09 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000113700 นายอุทัย พุ่มไสว 104 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000030682 นางสำเนียง แสนวัง 157 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000061670 นายสมพงษ์ คลังหิรัญ 48 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000205938 น.ส.นวลศรี รอดสุขเจริญ 49 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000132094 นางจรูญ สิงหา 56 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000166647 น.ส.ทองเปลว ศรีโสด 57 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000091616 นายสมเกียรติ เพ็ชรโต 57/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000090678 นายอนันต์ เพ็ชรโต 57/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000093583 นางบุญส่ง หลำใจซื่อ 67 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000096538 พระวิชัย พัดสุข 84 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000159064 นายสำรวม กุตะนันท์ 84/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1096
761
668
62
74
56
รพ.สต.งิ้วราย
455
254
224
18
20
27
รพ.สต.ห้วยเกตุ
350
241
212
25
22
23
รพ.สต.ไทรโรงโขน
138
74
73
7
5
5
รพ.สต.หนองพยอม
501
286
252
32
18
20
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
165
79
72
9
10
2
รพ.สต.ดงตะขบ
299
210
160
15
15
11
รพ.สต.คลองคูณ
234
113
90
12
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
313
211
190
13
15
16
รพ.สต.วังหว้า
221
129
107
10
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
221
102
91
7
5
4
รพ.สต.วังหลุม
220
170
145
11
9
10
รพ.สต.ทับหมัน
255
147
139
12
7
10
รพ.สต.ไผ่หลวง
203
92
80
5
3
6
รวม
4671
2869
2,503
238
223
203

2525

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2308

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2134

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2279

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2773

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)