กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000006924 นายบุญยัง ปัญญาโฉม 10 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000106177 นางแตงอ่อน ประสงค์สืบ 100 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000086042 นายกุล ประกอบเพียร 102/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000003555 นายทองแดง สร้อยสำอาง 107 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000131004 นายน้อย พรหมอินทร์ 115 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000112015 นางบัว บุญญรักษ์ 116 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000169979 นายบุญเหลือ ป้อมพิมพ์ 12 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/12
000092547 นางดอกอ้อ กลิ่นจันทร์ 121/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/27
000034678 นางบุญมา คำป้อม 126 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000101685 นายปัญญา บุญขาว 126/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000000560 นางทองดี โพธิ์พุก 126/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000020418 นางนวลจันทร์ พันธ์พรม 130/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000062893 นางปั่น สารีคำ 131 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000057187 นางประชด แก้วสะอาด 134 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000097044 นายเฮง พรมอินทร์ 135 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000083931 นายสุรินทร์ สารีคำ 136/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000074046 นางสำเนียง บุญปลอด 14/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000020344 นางสำรวย ฉิมมา 141/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000196667 นายมานิตย์ ฉิมมา 141/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000025018 นางคำมูล จันทร์ศิริ 147 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000121205 นางบุญเกิด พูลทรัพย์ 147/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000044911 นายบุญเลิศ อุ่นหลาบ 150 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000169591 นางละเอียด อินทนู 150/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000017776 นายถวิล บุญมี 151/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000162080 นายวิลัย วัดถาเวช 151/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000083804 นางทองคำ ทองนรินทร์ 153 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/23
000206924 นายประหยัด พันธ์พูล 156 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000066596 นายณัฐวัชร จันทะโสม 158 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000177480 นายเนียม วงศ์เหิม 161/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000141227 นายสมศักดิ์ สุภาระ 164/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/01
000212166 นายสืบ จำปาทอง 167/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000114752 นางสี คาบคำ 170 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000036034 นายมาลัย เมฆฉาย 173 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000012818 นางทองหล่อ เมฆฉาย 173 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000142857 นายสง่า พิลา 175 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000151350 นางเหง้า วงษ์แก้ว 179 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000131698 นางประทุม บุญวรรณ์ 18/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000168558 นายเกษม ผิวทอง 180/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000116427 นางเทียน ท้วมโชติ 181 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000107663 นางดี ยางฮึม 184 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000144247 นางแจ้ง อิ่มเอม 184 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/18
000084588 นางทองสุข แจ่มกระจ่าง 185/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000101058 นางบัวหลัน เหล็กเพชร 186 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000045492 นางผวน กุลตา 187 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000049917 นายวิสูตร กุลตา 187 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000095013 นางเล็ก เกิดสิน 189/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000076194 นางผิน ว่าวภู่ 193 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000107351 นางจำปา รักคำ 193/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000079886 นางประยูร แดงทองดี 194 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000038659 นายทวี บุญมี 203 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/15
000067764 นางบุญหล้า ตาลเสี้ยน 203/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000130468 นายอนุสรณ์ หนูประดิษฐ์ 213 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/20
000003272 นางจิตร ประเสริฐ 217 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000165016 นายจำนงค์ จันทร์จาด 217/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000149438 น.ส.สังเวียน วงษ์แก้ว 218 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000022617 นายเขียน หงษ์สิงห์ 22 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/23
000003333 นางคูณ แดงทองดี 221 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000020169 นายเหลือง แก้วสอาด 223/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/29
000000391 นางประจวบ แย้มสว่าง 229 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000071487 นายมงคล แย้มสว่าง 229 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000003978 นางเสา ปานจีน 24 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000139244 นางทองพูล อุ่นเจริญ 26/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000148767 พระไพศาล อุ่นเจริญ 26/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000025060 นางเฉลียว ไกรยะ 29 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000021389 นายสินทร รอดจันทร์ 3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000013370 นายประมาณ สุขเสริม 32/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000016295 นางกิมลั้ง สุขเสริม 32/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000005189 นายทิ้ง มะโนแจ่ม 33 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000064922 นางเสริมทรัพย์ พุฒศรี 39 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000151465 นางฉลวย เดชประพฤติ 40 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000112184 นางตุ่น พูแดง 42 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000192651 นางนคร สถาผล 42/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000132204 นายชัย เกิดยิ้ม 48 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000076325 นางประนอม ก้อนคำ 48 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/27
000053187 นางเมี้ยน ฉิมมา 51 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000208083 น.ส.สนอง คงอ่ำ 55 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000207387 นายอำนาจ ทองมณี 55 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000119746 นางมาศ จันทร์สอน 56 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000060244 นางวารี เฉลิมพงษ์ 56 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000114682 นางอารีย์ จันทร์แก้ว 57 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000122912 นางทองสุข สีนวน 58/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000087357 นางสุชาดา ชูทรัพย์ 59 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000000512 นายเข็มทอง ชูทรัพย์ 59 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000029691 นายสมเกียรติ อากาศสุภา 61 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000006565 นางเนาว์ อากาศสุภา 61 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000094156 นางมณี สารศรี 63 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000137733 นายเฉลิม พงษ์เสงี่ยม 7 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/10
000158140 นายสมชาติ พลายวาต 71 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000087439 นางทองใบ คำดี 72 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000110839 นางนาลอน แดงทองดี 72/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000107069 นายจำเนียร คำป้อม 72/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/19
000169630 น.ส.พรมมา แสงภักดี 74 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000083464 นายจ่อย วันดา 75 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000041709 นางทม สาริกา 77/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/16
000031027 นางชัน คุ้มศรี 79 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000120158 นายพิวัฒน์ สูนไธสง 83 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000079754 นายจรัญ จันสะทอน 88/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000120523 นางประนอม คุ้มศรี 89 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000023639 นางใฝ อินวัน 91 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/02
000108807 นางคำน้อย จันทร์ศิริ 93 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000023698 นางสะอาด จันทร์มะลิ 96 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000212164 น.ส.รวม จุ่นสาย 97 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000029327 นายเฮง อินเผือก 99 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000089041 นายสุรัช ลายปักษ์ วัดเขารวก ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000198065 นายสมยศ หนวดเหล็ก 10 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000085562 นางฉลอง หนวดเหล็ก 10 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000047583 นางเมือง วงษ์แก้ว 12 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000078612 นายบุญมี วงษ์แก้ว 12 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000025176 นางทองคำ ผังมาลี 14 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000151760 นายทวี ผังมาลี 15 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000144573 นางพเยาว์ ผังมาลี 15 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000121690 นายน้อย อุ่นชาวนา 16 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000131091 นางสมยา เดชประพฤติ 17/1 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/05/04
000108296 นางวันเพ็ญ ปาสูงเนิน 18 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000029555 นางสุด รอดทะนงค์ 23 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000039965 นายเสกสรร บุญมี 25 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000152923 นางไพร บุญมี 25 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000206584 นายประจวบ ชื่นบุญ 30 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000185695 นายทวี ทองรัตนะ 36 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000122003 นางกาหลง อุ่นเจริญ 37 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000021629 นางพร้อมเพ็ญ ท้วมโชติ 41 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000122162 นางสายยนต์ บุญอ้น 43 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000108223 นายสำราญ พรมอินทร 48 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000112494 พระอำนาจ สอนเชื้อ 50 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000046581 นายทองฤทธิ์ โสภณ 51 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000008551 น.ส.โสภา โพธิ์ศรีงาม 54 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000092342 นางไพฑูรย์ สีนาคล้วน 55/1 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000025269 นางปราณี รอดทนง 56 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000131351 นางเสนาะ โสภณ (2559/09/05) 59 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/11
000173267 นายน้อย พรมอินทร 62 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000165623 น.ส.จันทร พรมอินทร 63 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000120093 น.ส.สมหมาย สุขสมัค 64 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000115655 นายปฐม สาริกา 68 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000033030 นางทรัพย์ เดชประพฤติ 7 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000175085 นางบรรจง ใบพระออม 70 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000170442 นางอรุณ สุดลี 71 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000123278 นายมนัส ประสงค์สืบ 73 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000154936 นางสมจิตร กอบกำ 82 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000191413 นางคำพัน คำดี 83 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000156396 นายไพฑูรย์ วงษ์แก้ว 84 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000187755 น.ส.สุดา ดับทุกข์ 84 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000090977 นางประคอง บุญใจ 9 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000018072 นางเฉลิม ประพฤติธรรม 100 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000058383 นางเงิน ประพฤติธรรม 101 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000113000 นางสุดใจ พิลา 102/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000019383 นางอำไพ ประพฤติธรรม 103 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000074124 นางบุญเตือน สถาผล 105 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000020073 นายนกแก้ว แย้มสว่าง 106 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000121937 นายสมบัติ แย้มสว่าง 106 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000094155 นายสายฝน รุจิวงศ์ 113/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/02
000003794 นายสนอง แย้มสว่าง 114/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000107977 นางจอมทิศ พันธุ์พรหม 116 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14