กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000006924 นายบุญยัง ปัญญาโฉม 10 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000106177 นางแตงอ่อน ประสงค์สืบ 100 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000086042 นายกุล ประกอบเพียร 102/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000003555 นายทองแดง สร้อยสำอาง 107 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000131004 นายน้อย พรหมอินทร์ 115 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000112015 นางบัว บุญญรักษ์ 116 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000027226 นางแกะ ขันธ์ดวง (2556/07/09) 118 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/07/04
000013791 นางหนู ปัญญาโฉม 12 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/06
000169979 นายบุญเหลือ ป้อมพิมพ์ 12 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/12
000092547 นางดอกอ้อ กลิ่นจันทร์ 121/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/27
000034678 นางบุญมา คำป้อม 126 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000101685 นายปัญญา บุญขาว 126/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000000560 นางทองดี โพธิ์พุก 126/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000062893 นางปั่น สารีคำ 131 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000057187 นางประชด แก้วสะอาด 134 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000097044 นายเฮง พรมอินทร์ 135 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000083931 นายสุรินทร์ สารีคำ 136/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000074046 นางสำเนียง บุญปลอด 14/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000196667 นายมานิตย์ ฉิมมา 141/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000025018 นางคำมูล จันทร์ศิริ 147 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000121205 นางบุญเกิด พูลทรัพย์ 147/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000044911 นายบุญเลิศ อุ่นหลาบ 150 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000169591 นางละเอียด อินทนู 150/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000017776 นายถวิล บุญมี 151/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000162080 นายวิลัย วัดถาเวช 151/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000083804 นางทองคำ ทองนรินทร์ 153 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/23
000066596 นายณัฐวัชร จันทะโสม 158 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000177480 นายเนียม วงศ์เหิม 161/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000141227 นายสมศักดิ์ สุภาระ 164/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/01
000031581 นายหาญ มูลจันทร์ 165 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/12/10
000056137 นายมิ่ง คำดี 169 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000114752 นางสี คาบคำ 170 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000012818 นางทองหล่อ เมฆฉาย 173 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/27
000036034 นายมาลัย เมฆฉาย 173 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000142857 นายสง่า พิลา 175 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000151350 นางเหง้า วงษ์แก้ว 179 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000131698 นางประทุม บุญวรรณ์ 18/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000168558 นายเกษม ผิวทอง 180/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000116427 นางเทียน ท้วมโชติ 181 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000107663 นางดี ยางฮึม 184 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000101058 นางบัวหลัน เหล็กเพชร 186 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000049917 นายวิสูตร กุลตา 187 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000045492 นางผวน กุลตา 187 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000095013 นางเล็ก เกิดสิน 189/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000076194 นางผิน ว่าวภู่ 193 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000107351 นางจำปา รักคำ 193/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000079886 นางประยูร แดงทองดี 194 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000038659 นายทวี บุญมี 203 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/15
000067764 นางบุญหล้า ตาลเสี้ยน 203/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000130468 นายอนุสรณ์ หนูประดิษฐ์ 213 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/20
000165016 นายจำนงค์ จันทร์จาด 217/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000149438 น.ส.สังเวียน วงษ์แก้ว 218 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000022617 นายเขียน หงษ์สิงห์ 22 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/23
000003333 นางคูณ แดงทองดี 221 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000020169 นายเหลือง แก้วสอาด 223/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/29
000000391 นางประจวบ แย้มสว่าง 229 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000071487 นายมงคล แย้มสว่าง 229 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000003978 นางเสา ปานจีน 24 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/08
000025060 นางเฉลียว ไกรยะ 29 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000021389 นายสินทร รอดจันทร์ 3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000013370 นายประมาณ สุขเสริม 32/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000016295 นางกิมลั้ง สุขเสริม 32/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000005189 นายทิ้ง มะโนแจ่ม 33 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/20
000064922 นางเสริมทรัพย์ พุฒศรี 39 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000151465 นางฉลวย เดชประพฤติ 40 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000112184 นางตุ่น พูแดง 42 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000192651 นางนคร สถาผล 42/3 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000076325 นางประนอม ก้อนคำ 48 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/11/27
000132204 นายชัย เกิดยิ้ม 48 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000053187 นางเมี้ยน ฉิมมา 51 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000207387 นายอำนาจ ทองมณี 55 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/18
000208083 น.ส.สนอง คงอ่ำ 55 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000060244 นางวารี เฉลิมพงษ์ 56 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000119746 นางมาศ จันทร์สอน 56 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000114682 นางอารีย์ จันทร์แก้ว 57 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000000512 นายเข็มทอง ชูทรัพย์ 59 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/04
000087357 นางสุชาดา ชูทรัพย์ 59 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000006565 นางเนาว์ อากาศสุภา 61 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/23
000029691 นายสมเกียรติ อากาศสุภา 61 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000094156 นางมณี สารศรี 63 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000137733 นายเฉลิม พงษ์เสงี่ยม 7 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/10
000158140 นายสมชาติ พลายวาต 71 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000087439 นางทองใบ คำดี 72 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000110839 นางนาลอน แดงทองดี 72/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000107069 นายจำเนียร คำป้อม 72/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/19
000169630 น.ส.พรมมา แสงภักดี 74 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000083464 นายจ่อย วันดา 75 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000041709 นางทม สาริกา 77/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/16
000031027 นางชัน คุ้มศรี 79 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000099432 นางจำปี อ้นชนา (2557/08/25) 82 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/31
000120158 นายพิวัฒน์ สูนไธสง 83 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000079754 นายจรัญ จันสะทอน 88/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000023639 นางใฝ อินวัน 91 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/02
000108807 นางคำน้อย จันทร์ศิริ 93 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000023698 นางสะอาด จันทร์มะลิ 96 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000029327 นายเฮง อินเผือก 99 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000089041 นายสุรัช ลายปักษ์ วัดเขารวก ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/21
000198065 นายสมยศ หนวดเหล็ก 10 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000085562 นางฉลอง หนวดเหล็ก 10 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000078612 นายบุญมี วงษ์แก้ว 12 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/26
000047583 นางเมือง วงษ์แก้ว 12 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000025176 นางทองคำ ผังมาลี 14 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000144573 นางพเยาว์ ผังมาลี 15 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000151760 นายทวี ผังมาลี 15 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000121690 นายน้อย อุ่นชาวนา 16 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000131091 นางสมยา เดชประพฤติ 17/1 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/05/04
000108296 นางวันเพ็ญ ปาสูงเนิน 18 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000029555 นางสุด รอดทะนงค์ 23 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000152923 นางไพร บุญมี 25 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000039965 นายเสกสรร บุญมี 25 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000035696 นางทองย้อย อินตาพวง 3 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/11/07
000185695 นายทวี ทองรัตนะ 36 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000122003 นางกาหลง อุ่นเจริญ 37 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000021629 นางพร้อมเพ็ญ ท้วมโชติ 41 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000122162 นางสายยนต์ บุญอ้น 43 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000108223 นายสำราญ พรมอินทร 48 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/17
000112494 พระอำนาจ สอนเชื้อ 50 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000046581 นายทองฤทธิ์ โสภณ 51 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000008551 น.ส.โสภา โพธิ์ศรีงาม 54 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000071073 นายประยูร สีนาคล้วน 55/1 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/07
000092342 นางไพฑูรย์ สีนาคล้วน 55/1 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000025269 นางปราณี รอดทนง 56 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000131351 นางเสนาะ โสภณ (2559/09/05) 59 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/11
000173267 นายน้อย พรมอินทร 62 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000165623 น.ส.จันทร พรมอินทร 63 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/01
000120093 น.ส.สมหมาย สุขสมัค 64 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000115655 นายปฐม สาริกา 68 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000170442 นางอรุณ สุดลี 71 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000123278 นายมนัส ประสงค์สืบ 73 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000154936 นางสมจิตร กอบกำ 82 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000156396 นายไพฑูรย์ วงษ์แก้ว 84 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000187755 น.ส.สุดา ดับทุกข์ 84 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000090977 นางประคอง บุญใจ 9 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000018072 นางเฉลิม ประพฤติธรรม 100 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000058383 นางเงิน ประพฤติธรรม 101 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000113000 นางสุดใจ พิลา 102/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000019383 นางอำไพ ประพฤติธรรม 103 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000074124 นางบุญเตือน สถาผล 105 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000121937 นายสมบัติ แย้มสว่าง 106 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000020073 นายนกแก้ว แย้มสว่าง 106 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000094155 นายสายฝน รุจิวงศ์ 113/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/02
000003794 นายสนอง แย้มสว่าง 114/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000107977 นางจอมทิศ พันธุ์พรหม 116 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000132481 นางทองอินทร์ พันธุ์พรหม 118 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000058199 นางสมาน สาขะเรส 123 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000129236 นายไสว ก้านสน 125/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000004117 นางแดง ศรีปัญญา 127 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000100264 น.ส.น้อย ก้านสน 128 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000007470 นางเพียง ยอดหมวก 129 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000087614 นางอำพร สีตอง 131 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000055224 นายเที่ยง ศรีประจวบ 131/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000034345 นายจง ศรีประจวบ 131/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000045207 นางสมบุญ สุขมา 133 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000038503 นางสมพร ชูสุข 134 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000211104 นางบุญเหลือ สิงห์เวียง 136 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000056466 นางวันเพ็ญ สิงห์เวียง 138 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000013175 นางสาย เขาเวียง 139 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000078023 นายสมศักดิ์ บุญมี 139/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000042420 นางแวง เขาเวียง 140 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/10
000046388 นายไพร มาชู 142 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/04
000084851 นายมะณี คุ้มเวช 143 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000129240 นางบุญเหลือ ต้นมะลิ 147 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000112829 นางม้วย ต้นมะลิ 147/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19