กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000089475 นางลมัย ทองเชื้อ 105 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000104130 นางแดง จันทร์ศิริ 108 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000084712 นายสมพร เสงี่ยมงาม 110 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000068749 นายสุวรรณ ทองคำ 111 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000109957 นางอ่อนสี สุวรรณโชติ 113 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/15
000019150 นางบัวไร ไกรศร 114 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000108316 นางคำมูล พรหมอินทร์ 115 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/10/06
000171419 นางวารินทร์ ประเสริฐ 124 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/18
000093138 นางลำญวน วงษ์แก้ว 125 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000024482 นางสำเนียง คำดี 128 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000004885 นางมี มาลัยศรี 13/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000018647 นางทองพูล แก้วมณี 130 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000086364 นางเฉลียว พิมพ์น้อย 133/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000005393 นางสังเวียน พรมอินทร์ 135 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000022789 นางสละ สารีคำ 136/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000057854 นางประเสริฐ แพงลม 141/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000046987 นางสมชิด อิ่มปรีชา 142/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000199858 นายบุญส่ง นาคเกตุ 147/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000155740 นายอาชกฤษ ช้างพงษ์ 148/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000018599 นายเมฆ มีนิสัย (2559/02/21) 152 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/05
000037333 นางไสว อุ่นแก้ว 155 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000055650 นางพยอม พันธ์พูล 156 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000096523 นางอารีย์รัตน์ จันทะโสม 158 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000084361 นางหล้า รอดเที่ยง 159 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000013723 นายบุญมี อุ่นแก้ว 160 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/01
000137732 นางบุญยัง อุ่นแก้ว 160/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000083575 นางแกะ ปั้นทวาย 161/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000177480 นายเนียม วงศ์เหิม 161/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000197203 นางสุธาสินี กรีสุริยา 166 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000056137 นายมิ่ง คำดี 169 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000166383 น.ส.จรูญ อัมพร 17 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000110978 นางเพลิน คาบคำ 174/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000041796 นางสมนึก แสวงทอง 186/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/03
000133289 นายสุบิน เกิดสิน 189/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000170567 นางมนัสสิกาญจน์ ยาลา 191/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000037027 นายชั้น รักคำ 193/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000116169 นายเล็ก เสงี่ยมงาม 197/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000053157 นายดำรงค์ ตาลเสี้ยน (2558/08/13) 203/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/21
000043129 นางทองฟู สุวรรณา 207 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000026706 นางธรรมเนียม บุญแก้ว 208/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000162503 นายประสิทธิ์ หนูประดิษฐ์ 213 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000029746 นางจงรัก พิพัฒธนากุล 24/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000142482 นางเขียน บุญอ้น 26/2 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000134003 นางหนู มะโนแจ่ม 33 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000014001 นางพัน ใบพะออม 4 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000151460 นายสมพร เดชประพฤติ 40 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/12
000201247 น.ส.กัญญาวีร์ สุขพิพัฒน์โมรี 52 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000043590 นางเรียม ทองมณี 55 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000174543 นายปฏิพัทธ์ พลายวาต 71/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000168952 นางเยาวภา บุญวรรณ์ 73/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000053709 นายสุวรรณ แสงภักดี (2557/12/15) 74 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/28
000094423 นายค้ำ บุญปลอด 76 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000041018 นางสนั่น เฉลิมพงษ์ 78 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000021423 นางมนัส เพิ่มลาภ 81 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000201753 นายประเมิน อ้นชนา 82 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000140232 นางสมคิด อินวัน 87 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000092087 นางวันเพียง พวงแก้ว 91/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000124744 นายสำลี จันทร์มะลิ 96 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000094092 นางบุญเรียม ทาแดง 97/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000093825 นายอุเทน รอดทนง 56 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/04
000092761 นางจิ บัวทอง 58 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000120578 นางเลื่อน รอดทนง (2557/07/27) 67 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/13
000023274 นางสายไร ประสงค์สืบ 73 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000172856 นายประมาณ คำดี 83 ม.6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000105311 นางแสวง แย้มสว่าง 106 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000209281 น.ส.วงเดือน แย้มสว่าง 114 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000018941 นายสมเกียรติ สุขมา 133 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000038503 นางสมพร ชูสุข 134 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000186194 นางดอกรัก แสงจันทร์ 135 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/02
000036695 นางบัวลอย ผิวเพชร (2557/06/21) 135/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/12
000079464 นายพิน ผิวเพชร 135/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/18
000055002 นางมณี มาชู 142 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000055001 นางนัย จอมราช 142/3 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000029921 นางจรูญ ประสงค์สืบ 167 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000095122 นางฉลวย สิงห์เวียง 170 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000200276 นางโอษฐ์ ใจเร็ว 30 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000105041 นางสมบุญ บุญสุริวงษ์ 38 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000021078 นางน้อย ประพฤติธรรม 49 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000111995 นางประไพ คงประทีป 52 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000136115 นายจำลอง ปู่สีแสงอ่อน (2556/11/12) 53/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/08/26
000073726 นางสมหมาย บุตรเจริญ 55 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000108094 นางคำพี วงทองดี 57/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000093617 นางบุญเลิศ ผิวเพชร 58 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000118265 นายประเสริฐ ศรีทาศักดิ์ 59 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000054181 นางจันทร์ฉาย ปิ่นทอง 62/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000015263 นางสมมาศ จิตอาวร 65/1 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000061245 นางลัง สีนรครุฑ 66 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/09
000119984 นางสมบัติ ละมูล 71 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000037479 นางตา ชูสุข 84 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000036097 นางช่วย เพ็งพิน 94 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/13
000077099 นายแพง ขัตฤกษ์ 95 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000085540 นายวัลลภ ยอดหมวก 11 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000161007 นายบุญแถม มีนิสัย 15 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000116782 นายสมพาน ทองห่อ 164 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000121622 นายกุศล ศิริ 167 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000016090 นางเฉลียว สะวะริ 17 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000005327 นายทองหล่อ ศรีทองอินทร์ 185 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000039814 นางสนม เดชพ่วง 2 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/21
000130617 นายรัก เอี่ยมศิลา 24 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000006844 นางสายหยุด สุวรรณา 8/1 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000131818 นางเรียน ประวัติกล้า 87 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000161740 นางละอิม ทาเที่ยง 89 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1144
826
695
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
458
271
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
357
269
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
144
81
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
565
319
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
167
83
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
217
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
247
127
95
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
339
229
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
230
139
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
237
110
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
229
185
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
268
168
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
212
99
82
5
6
8
รวม
4900
3123
2,566
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2202

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)