กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000017975 นางจันทร์ พละโชติ 17 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000109781 นางสายชน รู้แสวง 79 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000071479 นายปาน บุญแก้ว 121 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000098515 จ.ส.อ.สมศักดิ์ เกษมญาติ 162/2 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000099161 นายเสริม สมนึก 213/1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000048808 น.ส.เล็ก แสงยา 27 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000023397 นายหลอด พรมจันทร์ 29 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000057488 นางจงลักษณ์ มีอบ 49 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000156367 นางศรีนวล ยิ่งวงษ์ 70/1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000025411 นางรวง มะจันลา 72/1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000058006 นางนิภา นามเสนา 79/1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000029125 น.ส.ผุดผ่อง กำจัด บ้านพักครูโรงเรียนชุมชนวังหลุม ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/04/05
000065882 พระสมหมาย ทองนรินทร์ วัดพุทธบาทเขารวก ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000015543 นางโฮม รุจิวงศ์ 1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000130419 นายวิฑูรย์ อ่อนสำอางค์ 10 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/03
000030552 นายประเทือง อ่อนสำอางค์ 10 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000018404 นางทวี กุลนานันท์ 11 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000191103 นางนิตยา ศรีทอง 111/4 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000080405 นางประมวล ลายปักษ์ 12/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000014359 นายประนอม เพ็งพงศา 16/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000212257 นายปรีชา ใหมภู่ 16/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000049791 นางสมบรูณ์ แก่นแก้ว 17 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/06
000107054 นางมานิตร มาสวัสดิ์ 18 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000041026 นางทองอยู่ บัวตูม 18 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000124993 นายวันเทา สร้อยทอง 18/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000090778 นายเป้ พรมอินทร์ 2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000007087 น.ส.บุญเรือง รุจิวงษ์ 21 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000144510 นางลูกจันทร์ พูลทรัพย์ 21/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000092352 นายพงษ์ศักดิ์ ภู่พินิช 29 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000038582 นางดวงใจ พระแก้วพันธ์ 31/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000008231 นายฮง โต๊ะลายเทศ 32 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000013307 นางทองหยิบ คำนิน 33 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000119160 นางมัลลิกา คำนิน 33 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000116937 นายยอดชาย แซ่เอี้ยว 33/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000013120 นายใช้อี้ แซ่เอี้ยว 33/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000075494 นายบุญชอบ พุ่มพิกุล 35 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000004477 น.ส.จิราวรรณ์ งามศิริ 38/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000027187 นางติ๋ม สู่บุญ 41 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/25
000030784 นางจำปี มาดวง 42 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000151946 นายถุงเงิน เนตรคำ 47 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000123260 นางวรรณา วิรุณกำปัน 49/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000087512 นางจำรัส ปลาทอง 52 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000092049 นายวัฒนวงค์ จุลพงษ์ 52/3 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000144373 นายเสริม ปั้นประสิทธิ์ 60/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000049021 นายสนั่น มีเปี่ยม 61 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000061464 นางกุหลาบ พุทธสอน 66/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000132001 น.ส.วรรณา กะวีระ 67 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000104787 นางจำรัส กะวีระ 67 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000099892 นายสมาน อิสสระ 69/7 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000049880 พระชิน ลายปักษ์ 7/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000062262 นายบุรี สีทอง 72 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000034429 นางไสว บุญมา 74 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000107401 นางเงิน แซ่เอี๊ยว 76 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000125863 น.ส.สมจิตร คำวงษ์ 77 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000132040 นายอำพล เพ็ชรโต 8 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000044669 นางมาลี กรุดมหาราช 80 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/27
000023662 นายสำรวย อินทร์เลื่อม 84 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/17
000103440 นายหลี กิตติฐิติธนวัฒน์ 84/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000037485 นายสุชาติ นุชขำ 85/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000000940 นางสมหมาย บุญแสง 87/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000029410 น.ส.อุไรรัตน์ เอี่ยมทะนัง 88/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000092007 นางสาหร่าย ลายปักษ์ 9 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000106330 นางเอี่ยว เจดีพันธุ์ 94 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000097987 นายMANN ไม่ทราบนามสกุล 96 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/12
000112340 นายกิติ พันธ์พงษ์ 188 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000084919 นายคำพอง ปัญญาพูล 193 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000157410 นายแดง อิ่มปรีชา 195 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000017635 นางดาวัลย์ สุดคุ้ม 203 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000095741 นางลำใย แก้วส่องศึก 207/1 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000041580 นางทองคำ สิงหะ 211 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000043867 นางละมัย โสดาเจริญ 212/2 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/12
000088066 นางสมหมาย ผ่องพรรษี 212/6 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000103433 นายชาญณรงค์ สมนึก 213/1 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000090670 นายจำเริญ หนูเป้า 249/1 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000024804 นางสมพร หนูเป้า 249/1 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000097457 นายประเสริฐ ศรีนวล 74 ม.16 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/25
000122559 นายธวัช วงษาพิน 104 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000164227 นางทวาย นิลขาว 106 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000072326 นายอนันต์ เอี่ยมราคิน 108/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000146534 น.ส.วันเพ็ญ รู้วัชรปกรณ์ 109 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/17
000121929 นางฉลอง แดงสง่า 111/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000194263 นางศรีมาศ ค้ำคูณเมือง 117 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000099203 นางฉลวย จันทร์คฤหาสน์ 123 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000088910 นายแย้ม เผือกนะภา 141 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000068008 นางอุดม ศรีสงคราม 141/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000063824 นางอนงค์ สุขคุ้ม 153 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000194309 นายณฐกร เพชรแก้วกุล 160 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000062479 นายสมศักดิ์ สุขคุ้ม 160/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000146909 น.ส.สุวรรณ สุดคุ้ม 161 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/05
000009674 น.ส.สุรินทร์รัตน์ ธนะสังข์ 162/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000025710 นางมาลี เกษมญาติ 162/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000045812 นางคำพันธ์ เชื้อบุญมี 162/6 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000000378 นายหวั่น นิกรถา 168 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000201927 นางสำราญ บุญคุ้ม 172 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000088861 นายสมชาย โสภาพันธุ์ 174 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000003063 นางศิริพร โสภาพันธุ์ 174 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000005587 นายสำราญ สุดแก้ว 204 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/12
000082283 นางเพิ่ม เหล่าภักดี 240/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/11
000097434 นางสมบัติ คุ่ยสว่าง 240/4 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000097430 นางบัวลอย ปานดวงแก้ว 241 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000025436 นายสมบัติ จำปาศรี 242/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000026630 นายพันธ์ อุ่นแก้ว 245 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000044651 นายขันธ์ รอดพิทักษ์ 247 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000170284 นางบุญมา ทองเฉลิม 45/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000024685 นางสุวรรณ อินทรศร 45/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000106069 นายอานนท์ เกตุตะมะ 51/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000097852 นายชัย ท้าวทอง 56/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000038741 นางน้อย ทองเฉลิม 56/2 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000118054 นางสาน หงษ์อ่อน 67 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000081611 นางกิมเอง พานิช 84 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/03
000067456 นายทรัพย์ ศรีเมือง 87 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000057238 นางลินดา จินศรี 96 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000177363 นายนกเล็ก ศรีสงคราม 99 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000032005 นางสำเภา พิมพา 105 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000102976 นางนงลักษณ์ ธนะศรี 119 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000080531 นางเรือนแก้ว บุญธรรมมา 12 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000054684 ด.ต.ชาญชัย บุญธรรมมา 12/3 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000031771 นายพร อ่อนโม้ 125 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000178865 นายสำราญ เพียดี 132 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/22
000043547 นางยี ไชยมหาพฤกษ์ 142 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/11/17
000060337 นางจำนงค์ สิทธิกรณ์ 145/2 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000012505 นางวิเชียร บุญรอดกลับ 147 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000047461 นายกรี จันทร์ขำ 15 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000033366 นางสังเวียน พันธ์พรม 152 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000023738 นายโอด ป้อมทอง(ป.894) 156 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000072955 นายเสกสรรค์ เปี่ยมศรีเพชร 164 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000108220 นางถนอมพร ทองด้วง 166 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000034836 นายบุญสม ช่างประดิษฐ์ 185 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000027541 นางถนอม โตเจริญ 187 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/06
000064866 นางเพลินพิศ มะโนนุกูล 201 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000047783 นางนันทา หงษ์สิงห์ 22 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/17
000005103 นางคำพอง สาถิตย์ 25 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000092157 น.ส.บุญลือ เยาวสัย 27 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000042102 นางวันเพ็ญ โตเจริญ 279/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/17
000160201 นางมาลี บัวจันทร์แดง 28 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000013031 นางอ่อมแก้ว ดลสา 3 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000169500 น.ส.ณัชชา โพธิคามบำรุง 31 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/19
000013908 นางสุชาดา รอดโพธิ์ทอง 37/3 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/28
000062633 นางคำแพง มาถาวร 46 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000011497 นางนิตยา ลาวตูม 50/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/01
000052041 น.ส.ณีรพรรณ ดลสา 51 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000044562 นางปุ่น บุญกะโทก 52 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000024238 นางมณี บุญเสรฐ 54 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000128803 พระสุภาพ บุญเสรฐ 54 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/03
000167719 นายประเสริฐ บุญเสรฐ 54/2 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000040686 นางจันทร์ มูลทองชุน 55 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10