กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000089291 นางอุษณีย์ พรมวงษ์ 1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000075201 นางยุพิน หอมนารี 191 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000092419 นางนิยม จันทร์เดช 39/1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000051845 นางปราณี คงคะชา 17 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000098795 นายวิชัย คำนิน 33 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000016440 นายอดุลย์ ภูเรืองเดช 86 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/15
000084777 พระสมาน สีนระครุท วัดพระพุทธบาทเขารวก ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000012792 นายชื่น รุจิวงศ์ 1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000079936 น.ส.สุพรรษา คำมา 100 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000025171 นางสมร ดาวฤกษ์ 14 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000101900 นายอุบล แก่นพล 16 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000014359 นายประนอม เพ็งพงศา 16/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000059987 นายเต็ม อิ่มเอ็ม 20 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000013579 นางเฉลียว รุจิวงษ์ 22 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000029593 น.ส.ฉม้อย แพงลม 25 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000106698 น.ส.นิสา กระแจะ 26 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000090463 นางเงิน กะแจะ 26 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000180891 นางกองพัน รุจิวงษ์ 28 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000075571 นางดาหวัน ภู่พินิช 29 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000093663 นางมาลี นิลสนธิ 29/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/04
000097707 นางสวิด ภู่พินิช 29/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000163754 นางประนอม จันทร์ดารา 29/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000045514 นางลำใย โต๊ะลายเทศ 32 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000116937 นายยอดชาย แซ่เอี้ยว 33/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000154870 นายอำนวย จันทร์ดารา 34/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000201572 นายณัฐเศรษฐ จันทร์ดารา 34/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000186431 นายทุเรียน กองโภค 48 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/18
000020071 นางฟองจันทร์ นุชขำ 49/3 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000051263 นางสมจิตร อุ่นอุบล 55/4 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000108647 นางสมบัติ โต๊ะลายเทศ 57 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000016055 น.ส.สำรอง พิมพา 59 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000003609 นายชาญ ลายปักษ์ 6/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000030546 น.ส.กุหลาบ ลายปักษ์ 6/4 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/15
000096008 นางขำ มีเปี่ยม 61 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000015123 นางแว่น คำแก้ว 65 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000141509 นายสำรวย กะวีระ 65 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000017160 นางสมมาตร กะวีระ 65/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000046686 นางสำเริง บ่อทอง 66 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000083843 นายวัชรินทร์ บ่อทอง 66 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000104379 นายถาวร อิสสระ 69/5 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/15
000120421 นางทร เหล่าภักดี 7 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000036993 นายสอาด แก้วโภคา 778/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000160211 นายมาณัฎฐ์ สิงห์วี 79/2 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000053388 นางลำดวน ลายปักษ์ 9/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000202234 น.ส.รุ่งทิพย์ รสจันทร์ 93 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000114040 น.ส.กัญญา รสจันทร์ 93 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000087387 นางนกเล็ก ใบทับทิม 188 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000044643 นายสนั่น วงค์สง่า 190/1 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000119476 นางสมเฮียง จิตรเสือ 192 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000209658 นายสนั่น พรมอินทร 213 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000212372 นายคำรณ พินิจสอน 215/2 ม.10 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000000454 นางบุญมี อยู่พร้อม 111/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000003554 นางยุพิน บุญมี 119 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000095622 นางถนอม เสือแก้ว 122 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000012810 นายวินัย ทองอิ่ม 140 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/02
000053070 นางทองสุข สุขมา 140/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000031058 นางสมาน ทับทิมสุข 142 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000030410 นางบุญรวม สีทอง 161/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000025083 นายประจวบ กลทิพย์ 169 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000039645 น.ส.กนกวรรณ ผิวทอง 176 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/20
000198843 นางสุนีย์ สัมมาศาสตร์ 182/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000061234 นายประถม ฉุยมานะ 184 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000029082 นางนวล ท้าวทอง 187 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000060669 นางบุญรอด อินทร์เพ็ชร์ 191/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000017754 นายสงวน จิตรเสือ 192 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000004006 นางบุญช่วย ปัญญาพูล 193 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000061675 นางพเยาว์ เหล่าภักดี 243 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000086002 นายจำนงค์ รอดพิทักษ์ 247 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000082899 นางสนิท แผ่ผล 36/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/17
000158935 นายประยูร ทองเฉลิม 45/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000025954 นางสำรวย ทาพิทักษ์ 48/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000025002 น.ส.เจษฎาภรณ์ ท้าวทอง 56/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/04
000060905 นางสำรี มีแก้ว 57 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000157447 นายจำปี สถาผล 65 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000037360 นายสวาท หงษ์อ่อน 67 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000132815 น.ส.น้อย แซ่ลิ้ม 68 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000080957 น.ส.ท้อ แซ่จัง 74 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000122987 นางอัมรา ทองเฉลิม 76 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/01
000054063 นางสนธยา เทพคุ้มกัน 79 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000056893 นายไพโรจน์ มะโนนุกูล 79/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000005052 นางพรทิพย์ ภูเรืองเดช 86 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000059636 นางหวล เหลาสกุล 106/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000095061 นางสายน้ำผึ้ง กันอาสา 110/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000015031 นางบุญตา สิมอำภา 111 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000081935 นายสำเนียง อินทพัฒน์ 112/2 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/15
000043412 นางรอน บุญแก้ว 122 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/18
000119318 นายพล อ่อนโม้ 126 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000119691 นางจรัญ อ่อนโม้ 126 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/05
000182129 นายสมพงษ์ อ่อนโม้ 127 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000010616 นางดาหวัน ต่ายทอง 132/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000071127 นางหนู ด้วงน้อย 14 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000133175 นางแสน งามศิริ 145 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000087732 นางสมพร ป้อมทอง 156 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000010389 นางพุธ พัธสี 17 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000146721 นางกาญจนา ทาพิทักษ์ 174/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000049129 นางยุพา โพธิคามบำรุง 179 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/02
000030167 นายจำรัส ป่าจันทร์ 181 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000135495 นายสมบัติ ดวงสุวรรณ 181/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000061299 น.ส.สนิ่น ป่าจันทร์ 182 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000075200 นางจำรัส เปรมกมล 188/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04
000038101 นางอุดม พลรักษา 198 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000130272 นางติ๋ม พัดสี 20 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000109003 น.ส.บุญธรรม หงษ์สิงห์ 22 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000128995 นางสุทิน โพธิคามบำรุง 30 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000125295 นายอรุณ โพธิคามบำรุง 30 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000024879 ร.ต.อ.จรัญ ลาวตูม 30/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000000014 นางสำราญ โพธิคามบำรุง 31 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000042528 นางจำนวน สมทอง 33 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000013506 นายศุภัช โพธิคามบำรุง 37/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000095052 นางชุติญา โพธิคามบำรุง 37/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000017017 นางบัว อัตภูมิ (2559/05/31) 38 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/01/08
000031855 น.ส.สินเดิม เพ็งพูน 46 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000097964 นายหยงหงิ่ม ปัญญายงค์ 48/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000101886 นางหน่อน รามฟอง 53 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/23
000201555 นายจักรภพ บุญเสรฐ 54 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000045204 นางยุพา บุญเสรฐ 54 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/12/04
000035027 นางสุภาพ ศรีเมือง (2557/02/08) 56 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/01/09
000009568 นางปราณี บัวประดับ 61 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000102084 นางสำราญ ยาแก้ว 64 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000151327 นายชุมพร ยาแก้ว 67 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000086091 นายเบิ้ม แสงจันทร์ 72 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19