กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000066558 นางเปล่ง แสงอนุเคราะห์ 91 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000095229 นางแจ๋ว บุตรฉิม 22/1 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000067517 นายบรรจง ฉิมสุด 26/1 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000082704 น.ส.แจ้ว หมื่นยงค์ 28 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000089470 นางม้อย ยมจันทร์ 40 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000105003 นางดำรงค์ พูลสวัสดิ์ 54/1 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000064987 นางดวงใจ สงค์ประเสริฐ 71 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000122589 พระดาวเรือง เสือขำ วัดทับปรู ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/04
000188659 พระสุรพล ขุนไชย วัดทับปรูพัฒนาราม ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/27
000110499 นายวิสูตร ยมจันทร์ 101 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000016821 น.ส.สว่าง อ่อนดี 111 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000055388 นางนิตยา สิงสา 111 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/14
000098859 นางลำจวน รอดเกิด 122 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000021636 นางลำพรวน นวลคำ 123 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000013076 นายปริว ทรัพย์เมฆ (2558/06/23) 145 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/22
000046294 นางละยอง ทรัพย์เมฆ 150 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000023103 นายวัชระ ทรัพย์เมฆ 150 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/19
000046293 นายวิชา ทรัพย์เมฆ 150 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000129481 นายสมชาย สุขนก 153 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000087125 นายจิน ทรัพย์เมฆ 155 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000070220 นางละออง ทรัพย์เมฆ (2559/10/10) 158 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/09
000013225 นายผล ทรัพย์เมฆ (2559/04/17) 158 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/09/11
000050753 นายผ่อน ทรัพย์เมฆ 158 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000079670 นางน้อย ทรัพย์เมฆ 158 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000201111 นางอำนวย เหมืองจา 160 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000111606 พระสงัด มูลเมือง 168 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000017398 นางอำไพ ถุงเงิน 17/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000007474 นางวิมลรัตน์ อุทัยชาติ 17/3 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000088040 นางทองหล่อ ศิริ 180 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000169244 นายสราวุธ ศิริ 180 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000045202 นางยุพิน แสงสรวย 188 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000023462 นายเทียม ศรีทอง 19 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000058957 นายจบ สำเภาอ่อน (2559/10/26) 192 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/16
000014316 นางหนู ทรัพย์เมฆ 22 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000025865 นางจำเนียร รอดฤทธิ์ 22 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/23
000200983 นายมนเทียร สุขโท้ 26 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000157152 นายจำลอง ภู่จำนงค์ 27 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000133346 นายอำไพ งามสม 27/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000026357 นางเคลี้ย ทองดี 29 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/04/16
000181158 นายคำรณ สุขสำราญ 3 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/08
000047603 น.ส.กุสุมา สงวนดิษฐ์ 30/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000110545 นายปิยะพงษ์ พิทักษ์ 32/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000089761 นางทองอยู่ คำมา 34 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000057055 นางประทีป โตม่วง 36/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000114402 นายเสริม สงวนสิน 36/3 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000076840 น.ส.ประสงค์ สงวนสิน 38 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000055265 นางประทิน ทับทอง 39/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/12
000024138 นางทองใบ โตทุ้ย (2558/11/01) 41 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/30
000013038 นางจรัญศรี ฉิมสุด 43 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000066890 นางลำเจียก บุญเหลือ 48 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000022050 นางถุงเงิน สงค์ประเสริฐ 48 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000164027 นายประเสริฐ ชูจิตร 49/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000125081 นางประนอม กลิ่นแก้ว 53 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000091748 นางแหม่ม ดิษจ้อย 53/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000128050 นางละออง สงประเสริฐ 54 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000014094 นางสมคิด ฟุ่มเฟือย 65 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000152115 นายตั๋น ฟุ่มเฟือย 65 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000137239 นางลำพึง สงวนสิน 7 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000032838 นางสมพงษ์ สงวนสิน 7 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000020183 นางวรรณา สงวนสิน 75 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000142046 นางบุญมี สุดโท้ 87 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000072507 นางประทุมทอง สืบเหล่ารบ 90 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000115634 นางประนอม กลิ่นภู่ 92/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/12
000045482 นางสำอางค์ คงคา 152 ม.12 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000101466 นางฉวี เนตคำ 10/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000199672 นางอย่า ยมจันทร์ 100 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000128163 นายมนทน สงวนศิลป์ 104 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/27
000082064 นางจินดา มีเพชร 104 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000141346 นางลำเพย ศิลลา 105 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/02
000130923 นางลำพึง ศีลลา 105/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/24
000035236 นางวิชิต สุขโท้ 107 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000117570 นางเชิง ฉิมสุด 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000125306 นางอุ่นเรือน กลั่นทรัพย์ 116/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000100713 นางจรูญ ดิษฐจันทร์ 117 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/25
000089191 นายไสว ดิษฐจันทร์ 117 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000158515 นางบังเอิญ ยมจันทร์ 12 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000106306 นางชอุ้ม ยมจันทร์ 12 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000012687 นางสวิง บัวดี 120 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000166600 น.ส.สุทา บัวดี 120 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000115707 นางน้อย สงวนศิลป์ 125 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/24
000148751 นางเคลือ บัวพันธ์ 126 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000188906 นางโสภา ชัยสิทธิ์ 126/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/07
000053667 นายกิจจา ทองดี 130 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000121394 นายจำลอง ทับทอง 135 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/14
000051414 นางสายบัว เลิศศรี 136 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000158490 นายมานัส พงษ์ดำ 137 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000009457 นางเนียง มูลเมือง 142 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000151493 นายสมจิตร เป้าสม 142/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/01/28
000092072 นางอนงค์ จันทร์ใย 143 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000092177 น.ส.พเยาว์ สิงหนารถ 148 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000164494 นายทองหล่อ ยมจันทร์ 15 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/06
000002784 นายสมบูรณ์ คงคา 152 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000202995 น.ส.ขันเงิน เจริญสุข 157/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000097067 น.ส.จาย ฉิมสุด 158 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000175118 นางสำเภา ฉิมสุด 158 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000045947 นางสมศักดิ์ บุญเหลือ 159 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/22
000037749 นางจอก ไมนา 16 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/21
000111589 นางแจ่มใส กันสุข 160 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000142394 นางเกษร รอดฤทธิ์ 161 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/29
000026030 นางพราย สิงห์ลอ 161 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000046039 นางวันเพ็ญ รอดฤทธิ์ 163 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000182493 นางบุบผา ทับจันทร์ 173 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000110354 นางปิ่น ดิษจ้อย 174 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000108194 นางเสงี่ยม มีทรัพย์ 18 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/09/16
000182100 นางนกเล็ก ดิษฐจันทร์ 181 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/09
000125680 นายเจียม บุญทรัพย์ 182 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000023822 นางสำเนา ฉิมสุด 183 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000067195 นายชาญ ทรัพย์เมฆ 195 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/04
000034846 นายเรือง สระทอง 20 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/28
000105398 นายสำเริง ห้อยดอกหอม 207 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/05/03
000113006 นางทวี ยมจันทร์ 25 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000003488 นางบุหลง หลวงแสน 28 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/11
000165134 นายแกะ นันดี 30 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/16
000143692 นางปัตฉวี เปรมปรู 39/3 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/28
000204681 นายนิติพงศ์ มิจินดา 42/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/17
000180705 นางชิ้น ยมจันทร์ 43/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000189819 นางบุญนาค ทรัพย์เหลือ 44 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/19
000139662 นางวะรี สงวนดิษ 47/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000006880 นางน้ำอ้อย พุ่มไพจิตร 49 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000085468 นางสำรวย ศรีโชติ 60/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000124514 นางสำเนียง ยมจันทร์ 66 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000131616 นางเปลาะ ยมจันทร์ 68/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000127376 นางสังเวียน ยมจันทร์. 73 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000003349 นางแป้งล่ำ อยู่สวัสดิ์ 74 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000119968 นางสำรวย ทรัพย์เหลือ 74/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000059794 นางลำจวน ยมจันทร์ 80/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000140044 นายจำนงค์ เคลือบบุญสอน 81 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000156810 นายจำเนียร สะท้านวัตร 82 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000049749 นายกระแสร์ จำรัสทอง 84 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000017090 นางนุ่ม มูลเมือง 88 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000144416 นางบุญเรือน มีภูมิ 89 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/10
000068940 นางคนึง ทับทอง 9 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000001606 นายประสงค์ บุญเหลือ 9 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000054388 นายทวี สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/03
000046328 นางภา รอดฤทธิ์ 93 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/17
000108433 นายณรงค์ สุขโท้ 102 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000099571 นายเรือง บุญสืบ 105 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000210129 นายเล็ก บุญสว่าง 110 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000067454 นางพยนต์ ตระกูลทับทอง 111 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/10
000049483 นายสถิต ตระกูลทับทอง 111 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000057270 นางยุพา ชื่นทิม 111 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/03
000108431 นางทวี พูลสวัสดิ์ 12 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000005435 นางทุเรียน หว่างอาจ 129 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/23
000090133 นางทองดี พูลสวัสดิ์ 13 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000068423 นางพิมพ์ ทับทอง 145 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/16
000047426 นางสุด จำรัสทอง 146 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000037976 นางพิน ประมวลทรัพย์ 15 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000166448 นางสุวรรณ ทับทอง 150/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000148534 นางเผียน เขียวหอม 155 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000202777 นางประภาวัลย์ พานิชย์ 17 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/09
000059311 นางหลั่น เพ็งเย็น 17 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/09
000114228 นางเผื่อน กันเพชร 19 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000169665 นายเอนก พูลสวัสดิ์ 2 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000195459 นางราตรี พูลสวัสดิ์ 20 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/14
000068641 นางก้าน สงวนสิน 27 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/10
000075956 นางสำรวย ดิษจ้อย 36/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/11
000027402 นางสัมฤทธิ์ อินทร์เงิน 62 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000035550 นางสงวน สงประเสริฐ 63 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000080967 นายระงด เพ็งน้อย 63 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/03
000133240 นางลำจวน คดแตง 8 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10