กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000059500 นายชลอ ฟักเงิน 175 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000012395 นางขวัญเรือน เอมสาร 25 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000040222 นางลำแพน ธูปปรู 107 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/03
000032057 นายสุมน วชิรานันท์ 13 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000131327 นายกระแสร์ ยมจันทร์ 141 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000004438 นางทับทิม นาคอินทร์ 153 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000007976 นางบุญช่วย ทรัพย์เมฆ 155 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000044795 นางแป้ง สงวนสิน 157 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000080361 นางสัมฤทธิ์ สงวนสิน 157 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000065527 นายเสงี่ยม สงวนสิน 157 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000156993 นายพน พรพ่วง 174 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000159145 นางเสมอ ธูปปรู 19/4 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000167146 นายอ่อน บัวงาม 19/4 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000032104 นางสมบัติ บุตรฉิม 28 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000029614 นางประทวน พานประสพ 30/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000133677 นางเล็ก พิทักษ์ 33 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000110250 นางสุรินทร์ หนูสุวรรณ 36 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000128453 นางสอาด โพธิ์อินทร์ 36/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000027941 นายทอง บุญเหลือ 47 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000164486 นางลำจวน ชูจิตร 49/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000145190 นางศิริรักษ์ บุญเหลือ 53/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000035539 นายสุทน ดิษจ้อย 53/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000083877 นายสังเวียน สงประเสริฐ 54 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000017389 นางประจบ คำสิงห์ 59 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000137470 นางวินัย โตม่วง 6 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000123172 นายรัญทม รอดเกิด 64/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000087407 นางวรรณา ทรัพย์เมฆ 73 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000079833 นายกานต์ ดิษจ้อย 77 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000169913 นางสำเริง นวนคำ 85/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000116209 นางสัมฤทธิ์ เนตรนิล 88 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000056523 นางล่ำ พันธุ 94 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000017879 นางบุญชู เพชรบูรณิน 102/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000019574 นางบอน ตี่โชติ (2558/12/12) 109 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/02
000120802 นายมะนิตย์ แก้วอ่ำ 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000159894 นางอัมพร อุลิตร 113 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000071946 นางไสว วงธัญญกรณ์ 114/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000030902 นางกังวล ทับทอง 125/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000061756 นางทองคำ ภู่จำนงค์ 130/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000034915 นางสมบัติ เลิศศรี 136/6 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/09
000012609 นางพยัพ สุขโท้ 139 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000117549 น.ส.มรินทร์ ยมจันทร์ 15 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000019290 นางขวัญดาว ทวีทรัพย์ 151 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000118500 น.ส.สมพงษ์ ฉิมสุด 158 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000101937 นางประไพ บุญเหลือ 159 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/27
000037306 พระบุญรอด ยมจันทร์ 164 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000094433 นางลำใย ดิษฐ์จันทร์ 166 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000121411 นายประยูร สิงหนารถ 168 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/10
000154426 นายสุนทร ดิษจ้อย 174 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000048365 นางมณี สิงหนารถ 19 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000028850 นางสำเร็จ เคลือบบุญสอน 2 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000014441 นางรวม พูลสวัสดิ์ 30/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000105389 นายผจญ ส่งประเสริฐ 38/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000029889 นางจำลอง หลวงแสน 39 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000126050 นางนาก กลิ่นทอง 40 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/11/13
000100572 นางจารอน ทรัพย์เหลือ 47/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000170720 พระชลอ ทรัพย์เหลือ 47/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000054185 น.ส.สง่า ยมจันทร์ 54 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/12/04
000057365 นายเฉลา เฒ่ามา 56 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000205216 นายวงษ์ ศรีโชติ 59 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/05
000122442 นายเสงี่ยม แสงสรวย 59 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000207442 น.ส.ส้มจีน ศรีโชติ 59 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000146659 นายทิพย์ กลิ่นทอง 64 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000047933 นายอุดม พุ่มโต 66/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2555/10/15
000024528 นายย้อย อยู่สวัสดิ์ 74 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000107767 นางลำพิน สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000145504 นายประหยัด สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000109066 พระเปรย อยู่มณเทียร 87 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000120092 นางสมบูลณ์ สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000104595 พระมนัส จันทขาว วัดทับปู ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000142912 นางปานทอง ช่อจำปี 10 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000149625 นายเสนาะ กลิ่นหอม 108/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000089966 นายทวี บุญสว่าง 110 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000210129 นายเล็ก บุญสว่าง 110 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000136876 น.ส.ทิ้ง เรืองสุขใส 110/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000044734 นางบรรจง แสวงหา 141 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000138313 น.ส.สมบัติ บุญรอด 146/2 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000059928 นางสนม สุขสมัคร 150 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/17
000192459 นายเสน่ห์ ศิริ 159 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000042888 นางสุด ศิริ 162 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000074608 นางสำเนียง เขียวหอม 163 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000109556 นายอำนาท ทับทอง 170/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000015242 นางบุญช่วย เขียวหอม 171 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/04
000174846 นางจงกลณี พิมพะนิตย์ 180/2 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000165924 นายสันติ เอมสาร 25 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000113001 นายทนง สังข์ทอง 52 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000166667 นางสำเริง สังข์ทอง 6 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000056220 นางสงิม เพ็งน้อย 63 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000056419 นางสนิท พวงมาลัย 77/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000138696 นางชะลอ เผือกภู่ 79/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000113777 นายสุทิน คดแตง 8 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000011048 นายจรูญ อินทร์เงิน 86 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/12
000205886 นายเสมอ ปกป้อง 12 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000067116 นายประเสริฐ เอมสาร 15 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000093797 นางจันทร์ลอน เจียมนาค 17 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/13
000041109 นายประยง ผิวพรรณ 19 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000154158 นายขวัญ น้ำนุช 27 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000120302 นางละม่อม แก้วใส 28 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000091224 นางชม้อย ท้วมวงค์ 29 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000029188 นายสำราญ ท้วมวงค์ 29 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000171562 นางสุมาลี ยมจันทร์ 35 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000084117 นางขวัญเรือน กริ่งทอง 37 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000056115 นางทวี บุญจันทร์ 39 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000023582 นางสีนวล เอมสาร 41 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000099342 นางสมนึก เทียนเขียว 45 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000110709 นายสำราญ สุขโข 47 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000096677 นางเสน่ห์ จันทร์เพ็ญ 54 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000012796 นายประพันธ์ จันทร์เพ็ญ 54 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000134450 นางคนึง ทับทอง 58 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000207477 นายสุพจน์ ใหม่คำมิ 61 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/26
000202754 นายทรงยศ แก้วอ่วม 7 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000148587 นางแตงไทย เอมสาร 74 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000086274 นางเจือ โพธิ์ชื่น 114 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000143782 พระประดับ จันทร์ศรี (2556/06/02) 120 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/05/25
000146977 น.ส.บุญนาค สิงหนาท 123/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000174906 นายสมบัติ สิงหนาท 130 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000001478 นางจำรัส สิงหนาท 130 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000044717 นางอุ่น สุทธิประภา 132 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000119124 นางบุญมี โฉมงาม 135 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000179866 นางสมนึก บัวบาน 136 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000045741 นางเมี้ยน มีอาญา 152 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000173585 นางจำปี สอนตน 164 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000145495 นายบรรจง รุ่งอินทร์ 76 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000036277 น.ส.บุญสม กลิ่นภู่ 9/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000200583 พระออด จำหัน วัดบึงประดู่ ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/06
000060809 นางสงบ จันทร์ใย 108 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000119960 น.ส.สายชล โพเมือง 129 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/04
000136431 นายพิน โพเมือง (2557/05/19) 129 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/04/23
000080462 นางประทุม ทรัพย์เมฆ 129/2 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000024902 นางสุนันท์ ปลั่งกลาง 134 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000028765 นายทวาย สอาดพงษ์ (2559/06/29) 169/1 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/26