กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000012395 นางขวัญเรือน เอมสาร 25 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000040222 นางลำแพน ธูปปรู 107 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000032057 นายสุมน วชิรานันท์ 13 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000131327 นายกระแสร์ ยมจันทร์ 141 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000004438 นางทับทิม นาคอินทร์ 153 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000007976 นางบุญช่วย ทรัพย์เมฆ 155 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000065527 นายเสงี่ยม สงวนสิน 157 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000044795 นางแป้ง สงวนสิน 157 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000156993 นายพน พรพ่วง 174 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000167146 นายอ่อน บัวงาม 19/4 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000159145 นางเสมอ ธูปปรู 19/4 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000032104 นางสมบัติ บุตรฉิม 28 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000029614 นางประทวน พานประสพ 30/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000133677 นางเล็ก พิทักษ์ 33 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000110250 นางสุรินทร์ หนูสุวรรณ 36 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000128453 นางสอาด โพธิ์อินทร์ 36/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000027941 นายทอง บุญเหลือ 47 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000164486 นางลำจวน ชูจิตร 49/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000145190 นางศิริรักษ์ บุญเหลือ 53/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000035539 นายสุทน ดิษจ้อย 53/2 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000017389 นางประจบ คำสิงห์ 59 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000137470 นางวินัย โตม่วง 6 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000123172 นายรัญทม รอดเกิด 64/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000087407 นางวรรณา ทรัพย์เมฆ 73 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000079833 นายกานต์ ดิษจ้อย 77 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/16
000169913 นางสำเริง นวนคำ 85/1 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000116209 นางสัมฤทธิ์ เนตรนิล 88 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000056523 นางล่ำ พันธุ 94 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000017879 นางบุญชู เพชรบูรณิน 102/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000120802 นายมะนิตย์ แก้วอ่ำ 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000159894 นางอัมพร อุลิตร 113 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000071946 นางไสว วงธัญญกรณ์ 114/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000030902 นางกังวล ทับทอง 125/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000061756 นางทองคำ ภู่จำนงค์ 130/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000034915 นางสมบัติ เลิศศรี 136/6 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000140976 นายทัน สุขโท้ 139 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000012609 นางพยัพ สุขโท้ 139 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000117549 น.ส.มรินทร์ ยมจันทร์ 15 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000019290 นางขวัญดาว ทวีทรัพย์ 151 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000118500 น.ส.สมพงษ์ ฉิมสุด 158 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/26
000101937 นางประไพ บุญเหลือ 159 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/27
000037306 นายบุญรอด ยมจันทร์ 164 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000094433 นางลำใย ดิษฐ์จันทร์ 166 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000154426 นายสุนทร ดิษจ้อย 174 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000048365 นางมณี สิงหนารถ 19 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000028850 นางสำเร็จ เคลือบบุญสอน 2 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000014441 นางรวม พูลสวัสดิ์ 30/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000105389 นายผจญ ส่งประเสริฐ 38/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000029889 นางจำลอง หลวงแสน 39 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000100572 นางจารอน ทรัพย์เหลือ 47/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000170720 นายชลอ ทรัพย์เหลือ 47/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000057365 นายเฉลา เฒ่ามา 56 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000122442 นายเสงี่ยม แสงสรวย 59 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000146659 นายทิพย์ กลิ่นทอง 64 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000024528 นายย้อย อยู่สวัสดิ์ 74 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000107767 นางลำพิน สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000145504 นายประหยัด สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000109066 พระเปรย อยู่มณเทียร 87 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000120092 นางสมบูลณ์ สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000104595 พระมนัส จันทขาว วัดทับปู ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000142912 นางปานทอง ช่อจำปี 10 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000149625 นายเสนาะ กลิ่นหอม 108/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000089966 นายทวี บุญสว่าง 110 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000136876 น.ส.ทิ้ง เรืองสุขใส 110/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000044734 นางบรรจง แสวงหา 141 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000059928 นางสนม สุขสมัคร 150 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/17
000192459 นายเสน่ห์ ศิริ 159 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000042888 นางสุด ศิริ 162 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000074608 นางสำเนียง เขียวหอม 163 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000109556 นายอำนาท ทับทอง 170/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000015242 นางบุญช่วย เขียวหอม 171 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/04
000174846 นางจงกลณี พิมพะนิตย์ 180/2 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000165924 นายสันติ เอมสาร 25 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000113001 นายทนง สังข์ทอง 52 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000166667 นางสำเริง สังข์ทอง 6 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000056220 นางสงิม เพ็งน้อย 63 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000056419 นางสนิท พวงมาลัย 77/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000138696 นางชะลอ เผือกภู่ 79/1 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000113777 นายสุทิน คดแตง 8 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000011048 นายจรูญ อินทร์เงิน 86 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000212613 น.ส.บังอร บุญสว่าง 86/2 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000205886 นายเสมอ ปกป้อง 12 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000041109 นายประยง ผิวพรรณ 19 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000154158 นายขวัญ น้ำนุช 27 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000120302 นางละม่อม แก้วใส 28 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000029188 นายสำราญ ท้วมวงค์ 29 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000091224 นางชม้อย ท้วมวงค์ 29 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000171562 นางสุมาลี ยมจันทร์ 35 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000098414 น.ส.แพรวพลอย กริ่งทอง 37 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000084117 นางขวัญเรือน กริ่งทอง 37 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000056115 นางทวี บุญจันทร์ 39 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000023582 นางสีนวล เอมสาร 41 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000099342 นางสมนึก เทียนเขียว 45 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000110709 นายสำราญ สุขโข 47 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000096677 นางเสน่ห์ จันทร์เพ็ญ 54 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000012796 นายประพันธ์ จันทร์เพ็ญ 54 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000134450 นางคนึง ทับทอง 58 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000207477 นายสุพจน์ ใหม่คำมิ 61 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/26
000202754 นายทรงยศ แก้วอ่วม 7 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000148587 นางแตงไทย เอมสาร 74 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000086274 นางเจือ โพธิ์ชื่น 114 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000146977 น.ส.บุญนาค สิงหนาท 123/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000174906 นายสมบัติ สิงหนาท 130 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000001478 นางจำรัส สิงหนาท 130 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000044717 นางอุ่น สุทธิประภา 132 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000119124 นางบุญมี โฉมงาม 135 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000179866 นางสมนึก บัวบาน 136 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000045741 นางเมี้ยน มีอาญา 152 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000173585 นางจำปี สอนตน 164 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000145495 นายบรรจง รุ่งอินทร์ 76 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000036277 น.ส.บุญสม กลิ่นภู่ 9/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/13
000060809 นางสงบ จันทร์ใย 108 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000080462 นางประทุม ทรัพย์เมฆ 129/2 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/22