กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000016482 นางสมควร จันทร์กลิ่น 29 ม. ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000112154 นางลำดวน ไพรี 4 ม. ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000068848 น.ส.บัญญัติ บุญสอาด 89 ม. ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/19
000023813 นายวิชัย กันอาสา 103 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000045532 นางบุญรอด อาจแหยม 105 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/25
000163950 นางน้ำเพชร สงค์ประเสริฐ 107/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000116829 นางเฉลิมขวัญ พาลิตา 12 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/06
000120243 นายลำพึง พาลิตา 12 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000151380 นางทองดี กล่ำมี 12/2 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000147601 นายกาสิทธิ์ คำจันทร์ 120 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000018251 นางบุญช่วย บุญรอด 14 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000073097 นางมาลัย พุ่มเผย 19 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000039218 นางทองสุข เถื่อนชื่น 2/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/15
000050462 นางฉัตร ดวงนคร 25 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/17
000090092 นายชาญ นาคนิล 25/2 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000211445 น.ส.พะยม พูลมี 30 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000157566 นางหมาย กลัดดิษฐ 31 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000121685 นายณรงค์ ขันทอง 33 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000090789 นายจำเรียง ขันทอง 33/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000156314 นายสมคิด อินสอาดผล 38 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000109168 นางลำใย ฤทธิ์เดช 41 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000110834 นางกันยา คงสมร 44 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000035350 นางสมคิด มีสุข 45/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000081102 นางเครือ หละวัน 46 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000069211 นางนกเอี้ยง คำแก้ว 47 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/16
000040965 นายสำรอง คำแก้ว 47/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000005238 นางสมจิตร จันทร์กลิ่น 51/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000158832 น.ส.ฟ้อน สินลา 59 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000196554 นางเฉลิม อินทร์พานิช 59 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000174890 นางปิ่น เอี่ยมสำอางค์ 63/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000078800 นางนพวรรณ จุลพันธ์ 65 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000059327 นางแจ่ม ม่วงโพธิ์ 7 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/02
000113135 นายสินธพ ชมดวง 72 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000024426 นายสมเกียรติ ออมกลิ่น 73 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000073238 น.ส.สุมาลี สงประเสริฐ 78 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000068841 น.ส.กำมะหริด ม่วงโพธิ์ 80 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000026050 น.ส.สำราญ ม่วงโพธิ์ 80 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000042246 น.ส.อุดม สงประเสริฐ 81 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000039743 นางรัตนา ศรีโสภา 83/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/17
000027089 นางสุปราณี ศรีโสภา 83/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000081773 นางสุมาลี คงประดิษฐ์ 85 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000036961 นางฉวี หมอโอสถ 87 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000108512 นางสวิง ทัพดี 88 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000129921 นางสายหยุด บุญสะอาด 89 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000093784 นางสมศรี มาศมนตรี 90 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000141351 นายบุญสม เพชรประดิษฐ 91/3 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000181781 นายสุนทร ทองนิ่ม 92 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/10
000116855 นายสมควร บุญสอาด 93 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/07
000176443 นางแจ๋ว สุขพงษ์พันธ์ 94 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/21
000158045 น.ส.วิภาทิพย์ สุขพงษ์พันธ์ 94 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000045304 น.ส.วรรณเย็น แผ่นจันทร์ 112 ม.17 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000111843 นางจันทร์ ปั้นมี 1/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000077441 นางสำเนียง ปั้นมี 1/3 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000101142 นายประเทือง ปั้นมี 1/3 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000048967 นางน้อย ปั้นมี 1/4 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/08
000178888 นางสุรินทร์ โรยกลิ่น 101 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000082710 นางสมัย เต็งคิว 103 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000026231 นายสมทรง คุ้มทอง 104 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000174317 นางสมยา นิลขาว 11 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/01/22
000046716 น.ส.อาบ โลมสนธิ 13 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000159465 นายสมบัติ โลมสนธิ 13 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000129897 นายบุญส่ง โลมสนธิ์ 14 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/23
000185113 นางอวยพร โลมสนธิ 14 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000121985 นางแตงอ่อน โลมสนธิ์ 15 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000109440 นางละมัย ไพรี 2 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000154743 นายสมทรง พลัดดง 21 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000046292 นางสวง กุลนานันท์ 22 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000141022 น.ส.เตือน พูทับ 23 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000108683 นางบุญเชิด ม่วงสิงห์ 23/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000027342 น.ส.ประกอบ กลิ่นเกษร 24 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/23
000111132 นางสำราญ กุนนานันท์ 27 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000095964 นายสมชาย เปรมปรู 3 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000208103 น.ส.สำรวย ฤทธิ์เดช 33 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000096896 นางวันทนา ไม้แก่น 35 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000157581 นายวงษ์ บุญคล้าย 36/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/21
000128273 นายประมวล ปั้นมี 5 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000161353 นายวสันต์ น้อยแสง 5/2 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000042655 นางหน่วย บัวเนียม 56 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000122694 น.ส.เรณู น้อยแสง 58 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000032003 นางลอง พูลสวัสดิ์ 62 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000044733 นางวันเพ็ญ เสน่หา 64 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000187124 นายถนัด มีมา 65 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/13
000081814 นางบุญเริ่ม ชูเพ็ชร 66 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/26
000123989 นายปรีชา หิริรัตน์ 68 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000003083 นางบุญสม คำพุฒ 69 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000083815 นางบังอร พุ่มพวง 71/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000032667 นายจำรัส แก้ววังนํ้า 76 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000155825 นายบุญเลิศ เศียรศิริบัณฑิต 77 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000059839 นางบุญชู ไม้โศรก 96 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/28
000097112 นางสุปราณี ชอบละคร 97 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000014730 นางสมหวัง สอนพุฒ 101 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000097344 นางเจือ สนิทรักษ์ 103 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000105056 นางมัทรี บุญรอด 111 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000199178 นางศศิวรรณ พวงทอง 112 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000016491 นางบุญเรือน พวงทอง 112/1 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/09
000000909 นางนาตยา จันทร์กลิ่น 113 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000110895 นางทองสา แขไข 114 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000125665 นางเฟื้อ จันทร 123 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000162793 นายวิทูร เพชรประดิษฐ 131 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/31
000095823 นางสุภาพ พูนครบุรี 14 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000096888 นางสายหยุด ศรีแก้ว 23 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000046177 นายวันชัย สินจุ้ย 35 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000143927 นางจรูญ จันทร์กลิ่น 40 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000210813 นายนิธิกร พรมชี 43/1 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000159263 นางสมปอง พันธวงค์ 51 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000091446 นางเดือน อาจหาญ 57 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000012331 นางสายหยุด ภู่จำนงค์ 59 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/11
000103498 น.ส.จุล พรมพิลา 65/1 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000071883 นางสำเนา คำมัน 71 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000079247 นางแอ๊ด บุญรอด 71 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000049168 นายม้วน พวงทอง 77 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/01
000107574 นายสวัสดิ์ พวงทอง 78 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/12
000165300 นายประเสริฐ รอดฤทธิ์ 80/1 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000182966 นายประกอบ ต้นขั้ว 82 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000017155 นางระเบียบ แขไข 84 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/17
000158567 นายจำนงค์ นาคอินทร์ 85 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/19
000178687 นายบุญเสริม ดวงนคร 87 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000107580 นายปรีชา แก้วสร 95/2 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000123378 นายสุชีพ กลิ่นแก้ว 98 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000012293 นายเจียม สุขหร่อง วัดคลองข่อย ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000047700 นายใหญ่ ชูกำลัง 61/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000175145 นางกิมลี้ อินกองงาม 100/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/07/01
000079850 นายเพชร สุขโข 100/3 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/22
000048056 นางบุญช่วย น่วมเจิม 107 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000121898 นางสำเนียง จันทวงศ์ 11 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000140975 นางละเอียด โลมสนธ์ 11/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000011740 นายเสถียร ทองนิ่ม 19 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000012770 นางประไพ ขวัญมงคล 19/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000037680 นางศรีอัมพร สุภัคสายพิม 20 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000041652 นางศรีนวน ปั้นมี 22/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000087573 นางมลิ ปานสด 24 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000097508 น.ส.อัมพวรรณ อินทรสกูล 26 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000131577 นางเฉลิม บุตรศรี 29 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000026748 นางทิพย์ พรหมเมือง 3 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000006302 นายจง สาริกา 34 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000200333 นายสมบูรณ์ ชนบท 40/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000044013 นายจวง ชนบท 40/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000004120 นางมณี อินกองงาม 41 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000178031 นางสำราญ เนียมเที่ยง 43 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/06/16
000198048 นายถวิล ยิ้มน้อย 45 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000173473 นางอนงค์ สุดทับ 45/2 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/01
000123760 นายสมชาย จันทร์โว 47 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/26
000019720 นางสมบัติ บุญจง 47 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000046058 นางมะยม ขวัญเดือน 48 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000033117 นายไพรัช สุขทอง 56 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07