กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ) : ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000028458 นางประไพ สุขสงค์ 31 ม. ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000062330 นางหลง ดิษฐจันทร์ 1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000132996 น.ส.นงเยาว์ เกิดเข้ม 1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000017577 นางมาลี ฉุยมานะ 100 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000121684 นายสมยศ สงค์ประเสริฐ 107/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000016802 นางบุญสม จันทร์อินทร์ 117 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000040329 นางทะวิน จันทร์กลิ่น 51/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000030484 นางบุญเรือน เพชรประดิษฐ์ 56 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000114077 น.ส.สร้อย ดิษฐจันทร์ 68 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000107831 นางนิตยา ชมดวง 72 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000112671 นายมนัส มีสุข 72/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000200033 นายบุญนำ เพิ้งสงเคราะห์ 84/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000085342 นายมนทิน มาศมนตรี 90 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000156707 นายไพรัตน์ ม่วงโพธิ์ 91/5 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000132811 นายลมูล อยู่เย็น 106 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000123382 นายสมบุญ หิรัญรัตน์ 107 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000127497 น.ส.อิ่ม โลมสนธิ 13 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000081024 นางสมใจ ทองประเสริฐ 16/2 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000065227 นางสวน ชอบละคร 16/3 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000048548 นายวิรุต อินตา 18 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000081067 นายนกเล็ก โรยกลิ่น 25 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/13
000011598 นางบุญช่วง เชื้อนุ่น 29 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000068361 นางแจ๋ว เชื้อนุ่น 29/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000038057 นางสำเริง น้อยแสง 37 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000086740 นางปิ่น โพธิ์มณี 41 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/18
000126431 นางมะยม ปั้นมี 5 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000019726 นางลูกอินทร์ ปั้นมี 5/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000029054 นางลำยงค์ มีพิมพ์ 51/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000042751 นายสนิท กวางทอง 53/1 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000206732 นายยุทธภูมิ ชูเพ็ชร 66 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000148448 นางอำนวย น้อยแสง 76 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000123298 นายทูน แท่งทอง 79 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/04
000101593 นางจำเนียร อินสอาดผล 82 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000014777 นางประดิษ ปานสวัสดิ์ 89 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000020115 นางสมหมาย เซี๊ยะสกุล 12 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000121895 นายบิน ดวงนคร 21 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/16
000131283 นายณเรศ พูลประสาท 34 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/12/16
000100056 นางก้านตอง พรมศรี 46 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000058472 นางประเทือง สุขหร่อง 47 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000066917 นายประจบ เผื่อนนุช 55 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000128029 นางการะบูร แช่มสกุล 69/2 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000035216 นางสายทอง อินทวงค์ 69/3 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/25
000112658 นางนรินทร์ อินทวงศ์ 69/4 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000078112 นายไคร่รุ่ง มาเทศ 70 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000027505 นางเจริญ เพชรประดิษฐ์ 86 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000026937 นายกมล เพชรประดิษฐ์ 86 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000185453 นางบังอร ดวงนคร 87 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000038629 นางบุญยัง มีชื่น 91 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000026927 นางสังเวียน แก้วสร 95/2 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/24
000018544 นางมะลิ สุขโข 100/3 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000200629 น.ส.สมัย มั่นสกุล 109 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000126739 นางเหลือง เปรมประสิทธิ์ 14 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000013180 นายทวีป ขวัญมงคล 19/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000107852 นางประเสริฐ มามั่น 22 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000048467 นางพยุง ระวัง 25 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000029524 น.ส.พิมพ์ ชูกำลัง 61/1 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000002888 นางสมจิตร เพ็งหล่ำ 73 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000210691 นางลัดดา ปั้นมี 88 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000085303 นายมนตรี มั่นสกุล 89 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/18
000010137 น.ส.จิตติมา ตรีวุธ 89 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000060503 นางยุพา สุขทอง 90 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000001964 นางคำปัก กลัดปิ่น 16/1 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000074380 นางแป้ง เฉลิมจันทร์ 19 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000106901 นางเรไล พันธุ 21 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000017898 นางแป้น วงค์สุวรรณ 21 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000104288 นางจำเริญ คำมี 22 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000165507 นายแป้ง แก้วอารัญ 23 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000026273 นางจรัส สุขหร่อง 24 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000084279 นายสิงห์ แตงนวม 24 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000145866 นายวิรัตน์ มามาก 32 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000032348 นายสำรวย ดีดน้อย 44 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000034992 นางเฉลียว ทองมา 45 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000049889 นางประไพร์ สุขสำราญ 46 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000095659 นางบุญทัน ม้าเทศ 52 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000035529 นางยุพิน โรยกลิ่น 57 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000150294 นางน้ำเชื่อม ม้าเทศ 9/1 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000168023 นายสมชาย ดิษฐ์จันทร์ 15/1 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000059296 นางถวิล มั่นคง 2 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000190429 นายจำนวน มั่นสด 29 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000059295 นางสมใจ มั่นสด 29 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000040840 น.ส.เนตรรัตน์ วิริยะ 32 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000021285 นางสุรางค์ วิริยะ 32 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1144
826
695
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
458
271
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
357
269
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
144
81
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
565
319
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
167
83
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
217
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
247
127
95
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
339
229
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
230
139
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
237
110
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
229
185
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
268
168
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
212
99
82
5
6
8
รวม
4900
3123
2,566
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2202

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)