กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน (กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง) : ทุกสถานบริการ

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000112171 นางวิมล รักขิตะวัฒนา 11-13-1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/25
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000036887 น.ส.อุบล นิ่มสวัสดิ์ 30/1 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000070185 น.ส.สดศรี แสงทองสุข 45 ถ.19กรกฎา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000099132 นางประทุม เกตุทอง 461 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000171607 นายสวาท เขื่อนศิริ (2557/05/17) 55 ถ. ร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/25
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000007619 นางธัญพร บุญคุ้มอยู่ 68 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000018684 นางบุญชู อิ่มคง 70/1 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000043945 นางวรรณา อุฤทธิ์ 8 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000005345 นางสมควร คำฟัก 109 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000146898 นางประมวล ศรีโชติ 30/4 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000121449 นายดิเรก พันธุ์พาณิชย์ 30/5 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000081417 นายสุรินทร์ เพ็ชรไทย 39/15 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/07
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000036974 นางจันทนีย์ คำดวง 931/5 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000115844 นางสังเวียน เชยชม 935 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000051147 นายล้วน จุฑาคุปต์ 943 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000083367 นางสอิ้ง พันธุ 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000052280 นางจินดา ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000001174 นายเหลียง ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/29
000001026 นางนวล ก้อนเพชร 14 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000082110 นางวัชรินทร์ สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000039278 นางชุน แซ่เฮียะ 15 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000051548 น.ส.เสาวลักษณ์ ทวีชัยศุภพงษ์ 22/26 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000024908 ด.ต.สมัย ศิริเขตกิจ 19 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000119625 นายกี่ ด่านศรีชาญชัย 83 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/15
000015221 นายวิมล เขียววิไล 106/7 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000012476 นางกิมเฮียง รังษีวงศ์ 22 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000011537 นางสมพิศ ญาณวารี 34 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000077416 นางจำปี บุญมี 61 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000120332 นายศรุต สังคะสาตร 88/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000023744 นางระยอง หาญชัยภูมิ 11 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000019142 นางกมลพร คล้ายทองคำ 1 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000116559 นางเล็ก จันทร์เพ็ญ 34/13 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000070888 นางน้อม กิจทรานนท์ 101/2 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000012201 นางทองคำ ขวัญตา 61/3 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000031408 นายสิงห์ บุญอนันต์ 70/8 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/21
000047228 น.ส.จุฑาทิตย์ พรกิจ 76 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000106170 นางสุชิน หลินเจริญ 93/1 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000025440 น.ส.มาลี คงสวัสดิ์ 24 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000129454 นางจุรีวัลย์ เงินเส็ง 8/4 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000141562 นายสมพงษ์ รอดฤทธิ์ 81 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/01/09
000039490 นางละมูล ขันทอง 31 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000045596 นางเจียน ศรีศุภภร 45 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/18
000052657 นายทองมี ศรีศุภภร 45 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000092090 นางมาลี แก่นเพ็ชร 15/1 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000120969 นางสมบูรณ์ ปานอ่อง 20 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000021471 นางกรองพร ชูมา 3 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000003533 ร.ต.ท.ทัศนัย เต็นพิพัฒน์ 69 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000086193 นางชุ่ม ฉิมเทศน์ 90 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000095144 นายวิษณุ นาคอินทร์ 14 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000187222 น.ส.อำพร เมืองสว่าง 21 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000100851 นางแป้งร่ำ เอมสอาด 46 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000081828 นางจุน ศศิวิมลกาล 48/1 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000053972 นางทองคำ ไทยตรง 9 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000065643 นายบัญชา ตังศรี 77 ม.99 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000033609 นางจิบ ปัฒวัตร์ 109 ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000034501 นายประสพ บุญศรี 161 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000071867 นางสายยัน แดงสัมริด 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000005488 นางจิตรา พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000010639 นายวัลลพ พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000133390 นางสายฝน ตรีเวช 124 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000012899 นางจำลอง ใจสอน 14 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/04
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000129770 นางลำใย ทองหมื่น 27 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000057960 นายชัย มุมทอง 595 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000039001 นายประยูร จันทวาศ 27 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000018477 นางน้ำค้าง พรกิจ 289 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000021715 นางประทุม หวังนพ 300 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/23
000015468 นางนกเล็ก อยู่ขอม 71 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000175790 นายเอก ชาญณรงค์ 59 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000030071 นางบุญส่ง บัวเพชร 98 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000042407 นางมาริน แสวงสุข 127 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000122076 นางบุญเหลือ มีแม่นวิทย์ 32 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000022934 นางวิลัย ปิ่นกระจาย 209 ม.6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000133293 นายเฮง ปิ่นกระจาย 222 ม.6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000083234 นางบุญเลิศ อ่ำรักษ์ 246 ม.6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000065746 นางเฉลิม ขันกา 167 ม.7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000145436 นายอุเทน ลือเนตร 177 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000000317 นางกนกวรรณ เผือกผ่อง 256/3 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000005999 นางประคอง กลิ่นสุคนธ์ 634 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000095244 นางละเอียด เจริญจันทร์ 269/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/06
000011597 นางบัวชื้น เป้าอิ่ม 32 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000027918 นายจ่าน จันทศร 65 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000074346 นางช้า มหายนต์ 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000029731 นายศุภกิตติ์ จารุฤกษ์ 13 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000057517 นางอุไร จาตุกรณีย์ 156 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000013152 นางวารินทร์ รอดเมือง 497 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000133727 นายนิกร นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000104708 นางเยื้อน คงบุรี 2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000094785 นางทองหล่อ เนียมสกุล 30/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000165553 นายสมศักดิ์ พุกภู่ 49 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000146926 นางจำนงค์ พูนอนุ 62 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000097861 นางประจวบ พุกภู่ 92 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000126446 นายนิวัตร์ จันทร์รอด 82 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000127636 นางบุญส่ง โคม่วง 158 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000199731 นายอำพร เพ็ชรนิน 163 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000099705 นางสมคิด เรืองพิศาล 52 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14