กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน "ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000198936 นายสมพงษ์ ทองคำ บ้านเช่า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000080740 นายศุภกิตต์ กิตติศุภลักษณ์ 22/12 ซอยรริมน่าน 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000172806 นางเฉลียว อณุกูล 526 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000047464 นายสุวัฒน์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ถ.เทวมงคล ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000000846 นายสุรินทร์ อินทกูล 76 ถ.ริมน่านตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000076628 นายธีฤทธิ์ หาญสุรภานนท์ 42/5 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000109065 นายอุกฤษฎ์ ภูคาจารย์ 518 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000088566 นางสายฝน พลละเอียด 6/26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/02
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000026146 นางไซกิม คิดเมตตากุล 32/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000171607 นายสวาท เขื่อนศิริ (2557/05/17) 55 ถ. ร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/25
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000019985 นางบุญมี แดงทองดี 98 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000000235 นายวัย เสนอิ่ม 1 ถ.ริมน่าน ซ.3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000085682 นางจันทพร โพธิ์สุ่ม 43/11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000005195 นายมนัส ชูประเสริฐ 9 ถนนพระเกตุ ซอย 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000017349 นายศิริชัย ศรีแพรขาว 90 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000013366 นางกาญจนา บุญมี 946/6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000011111 นายเสริม อุไรพันธ์ 9/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000112978 นางไกรอำพร จุฑาคุปต์ 946 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000020622 นายถวิล จิตตระกูล 925/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000099498 พระประสม กรานเคารพ 6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/11
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000093889 นางจำเริญ บุญคุ้ม 967/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000075203 นางลูกชิ้น ร้อยสุยะ 938 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000081417 นายสุรินทร์ เพ็ชรไทย 39/15 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/07
000109021 นางสุคำ คอลแมน 38/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000030561 นางบุตร เกรียงดา 10 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000136256 นางขวัญเรือน แก้วอินทร์ 52 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000103413 นางประจวบ แจ้งเอี่ยม 8/4 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000053518 นางจงรักษ์ โสพิน 54 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000094374 นางแป้ว โพทอง 8/5 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000096817 นายอนุชาติ เรืองเกษม 102 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000014847 น.ส.รุ่งทิพย์ อินทร์อ้าย 27/2 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000101684 นายวิทยา สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000122557 นางอำไพ จั่นตอง 23 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000179132 นายโยธิน ทองนึก 35 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000075305 นายสมบัติ มาศเมธาทิพย์ 55/6 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/07
000080739 นายยงยุทธ วิลัยรัตน์ 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000066325 นางสมพร ตังศรี 43/2 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000186233 นายโชคชัย สิทธิผลวนิชกุล 9 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000021273 นายเผด็จ โสภิณ 43/1 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000012056 นายประทีป หัตถมาศ 05 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/16
000066884 นางสุวรรณี พรวิลาศสิริ 42 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000005176 น.ส.กิมเลี้ยง โพธิ์อ่อง 1/14 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/10
000081045 นางสุนันท์ ปัณราช 42 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000066609 นางสายพิณ บุญกลิ่น 3/12 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000141431 นายถนัด ปิยะชัชวาล 5/1 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000038527 นางลำยงค์ มูลละ 18/3 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000091817 นายประสาท แย้มยงค์ 6 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/20
000005489 นางเยาวเรศ กรุดอินทร์ 22 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000119625 นายกี่ ด่านศรีชาญชัย 83 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000067823 นายประกิจ มีมะโน 200 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000138400 นายยงยุทธ แก้วทอง 91 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000149738 นายหาญ สัลเลขนันท์ 41 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000139714 นายไพโรจน์ ปิยะจรูญสมบัติ 3/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000058137 นางมยุรี บุญปาน 135 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000019117 นางสายบัว ศรีสงคราม 1/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000098085 นายกำจร จาตุกรณีย์ 26 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000116671 นายเฉลิม เหลี่ยมไพโรจน์ 47 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000083133 นางกี๊เจ็ง แสวงทอง 41 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000058590 นางบุญนาค เหมือนคล้าย 343/2 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000108026 น.ส.ประกอบ แสงหิรัญ 5 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000164643 นางบุญรัก วาร์รี 106/4 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000009956 นายอนุพงษ์ ศรีสุวรรณ 3/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000039232 นางปาน แสงหิรัญ 106/17 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000043631 นางทองสุข บุญชูประเสริฐ 44 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000027390 นางเสงี่ยม ยอดสา 87/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000055636 นายธำรงค์ พงษ์ประยูร 43 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000012849 นางหนูใจ พานิชย์ 1 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000011115 นางสุรินทร์ คงเพชรศักดิ์ 45/2 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000070888 นางน้อม กิจทรานนท์ 101/2 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000014383 นางมนตรี กระจ่างเอี่ยม 37/3 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000086020 พระอำนวย ตังศรี 61/5 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000030949 นายปรีชา ฉายหิรัญ 522/6 ถนนพร้อมใจ ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000005201 นายเสน่ห์ สุขขำ 60 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000095991 นางลำพวน ปานสารี (2559/08/04) 942 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/02/17
000014021 นางจำรัส แสงลับ 81 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000114539 นางบาง พรมอยู่ 267/1 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000052657 นายทองมี ศรีศุภภร 45 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000050356 พระสุพรรณ กลองชัย 70 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000052964 นางชม้อย อินทร์เขียว 103 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000169269 นายอุกฤษ สายรุ้ง 31 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000053630 นางประเทือง พุทธสังข์ 68 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000015532 นายชาย รอดงาม 125 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000021471 นางกรองพร ชูมา 3 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000099287 นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค 92 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000123005 น.ส.นฤมล กิติวัน 49 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/26
000180527 นายเที้ยม รอดละม้าย วัดสันติ ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000073986 นางชุม น้ำแก้ว 101 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30