กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000169760 นายจันทร์ ผลเจริญ 71/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000088566 นางสายฝน พลละเอียด 6/26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000017349 นายศิริชัย ศรีแพรขาว 90 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000047464 นายสุวัฒน์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000085682 นางจันทพร โพธิ์สุ่ม 43/11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000172806 นางเฉลียว อณุกูล 526 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000198936 นายสมพงษ์ ทองคำ บ้านเช่า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000100514 นายสุรัตน์ อิ่มคง 54ถ รัฐราษรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ถ.เทวมงคล ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000005195 นายมนัส ชูประเสริฐ 9 ถนนพระเกตุ ซอย 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000171607 นายสวาท เขื่อนศิริ (2557/05/17) 55 ถ. ร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/25
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000080740 นายศุภกิตต์ กิตติศุภลักษณ์ 22/12 ซอยรริมน่าน 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000000235 นายวัย เสนอิ่ม 1 ถ.ริมน่าน ซ.3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000019985 นางบุญมี แดงทองดี 98 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/15
000077428 จ.ส.ต.วน เพชรวีระ 45/19 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000109065 นายอุกฤษฎ์ ภูคาจารย์ 518 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000109021 นางสุคำ คอลแมน 38/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000146898 นางประมวล ศรีโชติ 30/4 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000099498 พระประสม กรานเคารพ 6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/11
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000020622 นายถวิล จิตตระกูล 925/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000112978 นางไกรอำพร จุฑาคุปต์ 946 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000081417 นายสุรินทร์ เพ็ชรไทย 39/15 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/07
000011111 นายเสริม อุไรพันธ์ 9/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000075203 นางลูกชิ้น ร้อยสุยะ 938 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000093889 นางจำเริญ บุญคุ้ม 967/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000013366 นางกาญจนา บุญมี 946/6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000083367 นางสอิ้ง พันธุ 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000030561 นางบุตร เกรียงดา 10 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000094374 นางแป้ว โพทอง 8/5 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000136256 นางขวัญเรือน แก้วอินทร์ 52 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000064243 นายสุทิน แก้วสิทธิ์ 34/1 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000001174 นายเหลียง ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000053518 นางจงรักษ์ โสพิน 54 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000014847 น.ส.รุ่งทิพย์ อินทร์อ้าย 27/2 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000103413 นางประจวบ แจ้งเอี่ยม 8/4 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000052280 นางจินดา ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/22
000096817 นายอนุชาติ เรืองเกษม 102 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000093865 นายไกร ด่านศรีชาญชัย 353 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000080739 นายยงยุทธ วิลัยรัตน์ 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000012492 นางสุวารี วรรณมหินทร์ 31 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000122557 นางอำไพ จั่นตอง 23 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000179132 นายโยธิน ทองนึก 35 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000101684 นายวิทยา สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000075305 นายสมบัติ มาศเมธาทิพย์ 55/6 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/07
000066884 นางสุวรรณี พรวิลาศสิริ 42 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000027288 นายกิมเซ้ง ชมบุญตา 02 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000186233 นายโชคชัย สิทธิผลวนิชกุล 9 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000066325 นางสมพร ตังศรี 43/2 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000021273 นายเผด็จ โสภิณ 43/1 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000012056 นายประทีป หัตถมาศ 05 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/16
000038527 นางลำยงค์ มูลละ 18/3 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000005176 น.ส.กิมเลี้ยง โพธิ์อ่อง 1/14 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/10
000091817 นายประสาท แย้มยงค์ 6 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/20
000066609 นางสายพิณ บุญกลิ่น 3/12 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000050052 นางนิภา แซ่อุ้ย 52 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000005489 นางเยาวเรศ กรุดอินทร์ 22 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/19
000138400 นายยงยุทธ แก้วทอง 91 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000149738 นายหาญ สัลเลขนันท์ 41 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000119625 นายกี่ ด่านศรีชาญชัย 83 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000014692 นายจรัล ปานฤทธิ์ 53 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000067823 นายประกิจ มีมะโน 200 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000139714 นายไพโรจน์ ปิยะจรูญสมบัติ 3/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000027390 นางเสงี่ยม ยอดสา 87/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000083133 นางกี๊เจ็ง แสวงทอง 41 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000098085 นายกำจร จาตุกรณีย์ 26 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000164643 นางบุญรัก วาร์รี 106/4 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000009956 นายอนุพงษ์ ศรีสุวรรณ 3/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000019117 นางสายบัว ศรีสงคราม 1/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000039232 นางปาน แสงหิรัญ 106/17 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000058137 นางมยุรี บุญปาน 135 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000043631 นางทองสุข บุญชูประเสริฐ 44 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000116671 นายเฉลิม เหลี่ยมไพโรจน์ 47 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000108026 น.ส.ประกอบ แสงหิรัญ 5 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000104676 นายช้าง ศิลาพจน์ 9 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000058590 นางบุญนาค เหมือนคล้าย 343/2 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000055636 นายธำรงค์ พงษ์ประยูร 43 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000012849 นางหนูใจ พานิชย์ 1 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000105925 นางระเบียบ อนันตรัมพร 277 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000116559 นางเล็ก จันทร์เพ็ญ 34/13 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000086020 พระอำนวย ตังศรี 61/5 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000014383 นางมนตรี กระจ่างเอี่ยม 37/3 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25