กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2561 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
240 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
207 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
193 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000081344 นางลักขณา กาญจนเรืองโรจน์ 36ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000107568 นางจวง เตชะศิริสวัสดิ์ 439ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/17
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000064270 น.ส.สมบัติ ทั่งเฉลิม 82ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000171607 นายสวาท เขื่อนศิริ (2557/05/17) 55 ถ. ร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/06/25
000196769 พระสรอัศม์ เฟื่องฟูวัฒนา 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000096816 น.ส.พลอยพัน เสมอกุญชร 37 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000037294 นางอภิชญา พิพัฒนกุล 36 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000042891 นางมานิต ฉิมสุทธิ 78/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000048427 นางเสงี่ยม หรุ่นโพธิ์ 5 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000077428 จ.ส.ต.วน เพชรวีระ 45/19 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000007619 นางธัญพร บุญคุ้มอยู่ 68 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000082554 นางจำลอง เอี่ยมเขียว 11ถ.มธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/05
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000109065 นายอุกฤษฎ์ ภูคาจารย์ 518 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000115024 นางอี๊ด นาคนิล 478/1ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000013778 น.ส.ฮุยฮวง แซ่ตั้ง 50 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000097372 นางวาสนา ชุติวงษ์ภักดี 8ซอยหนุมาน 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000149511 นางชนาพรรณ มีชัยรุ่งเรือง 60/1 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000081816 นางวิจิตร สมศรี 42 ซ.2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000080055 นางบุญชู ทองเปลี่ยน 38 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/10
000168826 นางบุญสม ทองทิพย์ 400 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000000235 นายวัย เสนอิ่ม 1 ถ.ริมน่าน ซ.3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000047464 นายสุวัฒน์ กิจจา 27 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000032674 น.ส.สุดใจ แสงหิรัญ 106/17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000198936 นายสมพงษ์ ทองคำ บ้านเช่า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000013878 นายหงษ์ แซ่เจียม 28/6ซอย1ถนนเทศบาล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000168064 นางนันทา พงษ์ป่าไม้ 33/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000033990 นายพีระยศ ศรวิจิตร 128 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/17
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000207183 นางศรีวิสา ธนัสจิรธัญญ์ 7/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000169760 นายจันทร์ ผลเจริญ 71/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/08
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000085682 นางจันทพร โพธิ์สุ่ม 43/11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000141852 นางจำรัส รุ่งเรืองฤทธิ์ 25 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000040544 นายณรงค์ ไชยพรหม 102 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/28
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000005195 นายมนัส ชูประเสริฐ 9 ถนนพระเกตุ ซอย 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000047899 นางสังเวียน ผลนิโครธ 982 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000020622 นายถวิล จิตตระกูล 925/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000057384 นางสุทิน มีคุณ 13 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000022440 นางอัมพร พันธ์พิทักษ์ 976 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000083367 นางสอิ้ง พันธุ 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000020477 นางจันทิรา ใจจำนงค์ 945 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000205475 นายบุญเลิศ สุทธิประภา 22 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000099498 พระประสม กรานเคารพ 6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/02/11
000030561 นางบุตร เกรียงดา 10 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000011111 นายเสริม อุไรพันธ์ 9/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000075203 นางลูกชิ้น ร้อยสุยะ 938 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000040072 นางทองดี บุบผาพ่วง 949 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000036974 นางจันทนีย์ คำดวง 931/5 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000037691 นายบุญเจือ แก้ววิจิตร 932 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000146898 นางประมวล ศรีโชติ 30/4 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000027040 นางสมควร แสงพงษ์ 18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000112978 นางไกรอำพร จุฑาคุปต์ 946 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000083676 นางสายหยุด ศิลาพจน์ 932/3 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000013240 นางระจิตร ศิลาพจน์ 14 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000179072 น.ส.ทองสุข อ่อนสร้อย โรงสี18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000081417 นายสุรินทร์ เพ็ชรไทย 39/15 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/11/07
000134895 นางวงเดือน รัตนตรัย 15 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000133055 นางเรณู วงษ์นุช 40/1 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000045926 นางสมพิศ กลิ่นนุ้ย 66 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000134538 นายประสิทธิ์ เอกนวพุฒิพันธุ์ 5 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000113049 นางสมใจ เขตขาม 62 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000103413 นางประจวบ แจ้งเอี่ยม 8/4 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000007373 นางพรทิพย์ นพคุณ 4/4 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000014847 น.ส.รุ่งทิพย์ อินทร์อ้าย 27/2 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000013548 นางทวี ธรรมมุณี 8/8 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000053518 นางจงรักษ์ โสพิน 54 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000096817 นายอนุชาติ เรืองเกษม 102 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000008034 นางวราภรณ์ อาสว่าง 39/3 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000136256 นางขวัญเรือน แก้วอินทร์ 52 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000115606 นายทองใบ รุ่งฉัตร 21 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000101684 นายวิทยา สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000075305 นายสมบัติ มาศเมธาทิพย์ 55/6 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000053294 นางรัศมี สินอุดม 980 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000012492 นางสุวารี วรรณมหินทร์ 31 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000179132 นายโยธิน ทองนึก 35 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000001026 นางนวล ก้อนเพชร 14 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20