กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2536 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
218 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
203 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
188 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางตา "

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000004428 นายสง่า พิมพ์ทอง ไฟฟ้าตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000107890 นายอรัญ ยุมาดิน 27 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000090465 นางทวี พันลำ 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000096576 นายสายันต์ ทั่งเฉลิม 82 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000035537 นางแดง กลั่นทอง 536 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/04
000122609 นายบุญเลี้ยง ดกประโคน 34ถ. เทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000061869 นางลำยงค์ คัมภีรยศ 55 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000096860 นางสุมาลี นาจีน 5/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000103707 น.ส.สุกัลยา วงค์ษา 208 ซ.รถไฟ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000173513 นางนิจ ชะบาสีห์ 79/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/01
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000060677 นายกมล คล้ายทองคำ 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000036887 น.ส.อุบล นิ่มสวัสดิ์ 30/1 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000027178 นายนิคม พรกิจ 76 ถนนเศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000142885 นายชาตรี สิงห์โต 594ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000029012 นางอุไรวรรณ ยะโสธร 31ซอย8 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/02
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000116089 น.ส.วิเรืองรอง บัวยิ้ม 70 ถนนรถไฟ. ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000088566 นางสายฝน พลละเอียด 6/26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000000846 นายสุรินทร์ อินทกูล 76 ถ.ริมน่านตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000059303 น.ส.จันทนา จิตมั่น 7ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000078522 นายบุญลือ ถึงสุข 23 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/16
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000070185 น.ส.สดศรี แสงทองสุข 45 ถ.19กรกฎา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000149511 นางชนาพรรณ มีชัยรุ่งเรือง 60/1 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000081816 นางวิจิตร สมศรี 42 ซ.2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000116614 นายสำรวย สุขคุ้ม 154ซ.รถไฟ1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000125514 นางจารุภา ฉลวยแสง 10 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000015857 นางสมถวิล อุนานันท์ 55ถ.สะพานรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000092075 นางปฐมพร โนนุช 20 ถนนริมน่านเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000022720 น.ส.วิจิตรา ธีรนิติกุล 57/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000015205 นางพยุง พรกิจ 26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000170491 น.ส.งีเค็ง แซ่อั้ง 11 ถนนแดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000027365 นายพันธุ์เทพ ต่างใจ 70 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/24
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000018684 นางบุญชู อิ่มคง 70/1 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000026146 นางไซกิม คิดเมตตากุล 32/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000062602 น.ส.กมลวรรณ วิมลจริยาบูลย์ 79ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000099132 นางประทุม เกตุทอง 461 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000043945 นางวรรณา อุฤทธิ์ 8 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000037294 นางอภิชญา พิพัฒนกุล 36 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000100514 นายสุรัตน์ อิ่มคง 54ถ รัฐราษรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000031934 นางโถม บุญมา 34/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000173128 นางบุญนิศา ธนพงศ์พันธ์ 52 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000072154 นางบำรุง วงค์เขียว 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000040425 นางชวนคิด เจริญผล 407 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000147163 นายสมชาย ลี้สมบัติ 10 ถนนรัฐราษฎร์สังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000042155 นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ 27/3 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000155480 นางนิยม นวลกรม 22/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/11
000017349 นายศิริชัย ศรีแพรขาว 90 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000057740 นางมิ่งขวัญ ส่งศรี 216 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000064270 น.ส.สมบัติ ทั่งเฉลิม 82ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000046003 พระปรีชา เล็กชูผล 20/2 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000048427 นางเสงี่ยม หรุ่นโพธิ์ 5 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000103407 นายมานะ บุญชู 441 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000171765 นางองุ่น สังขศิลป์ 34/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000141852 นางจำรัส รุ่งเรืองฤทธิ์ 25 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000031905 นางนงเยาว์ สุต้น 37 ถ.หัวดาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000180541 นางหอมหวล อยู่แก้ว 29/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000106990 พระสว่าง สุขขุม วัดบางลายเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28