กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
247 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน "ภาวะแทรกซ้อนทางตา กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000107890 นายอรัญ ยุมาดิน 27 ถ.พฤกษะวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000004428 นายสง่า พิมพ์ทอง ไฟฟ้าตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000029012 นางอุไรวรรณ ยะโสธร 31ซอย8 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/02
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000171691 น.ส.พรพรรณ สนโต 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/10/27
000097372 นางวาสนา ชุติวงษ์ภักดี 8ซอยหนุมาน 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000007619 นางธัญพร บุญคุ้มอยู่ 68 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/02
000059303 น.ส.จันทนา จิตมั่น 7ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000022720 น.ส.วิจิตรา ธีรนิติกุล 57/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000106990 พระสว่าง สุขขุม วัดบางลายเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000100514 นายสุรัตน์ อิ่มคง 54ถ รัฐราษรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000015857 นางสมถวิล อุนานันท์ 55ถ.สะพานรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/14
000103707 น.ส.สุกัลยา วงค์ษา 208 ซ.รถไฟ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000064246 นายสมนึก นันทสุวรรณคีรี 30 ถ.สันติพลารามซ.5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000149511 นางชนาพรรณ มีชัยรุ่งเรือง 60/1 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000035537 นางแดง กลั่นทอง 536 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000141852 นางจำรัส รุ่งเรืองฤทธิ์ 25 ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000064689 นางสมจิตร ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000184472 นายอนันต์ แซ่ภู่ 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000168826 นางบุญสม ทองทิพย์ 400 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000096576 นายสายันต์ ทั่งเฉลิม 82 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000115024 นางอี๊ด นาคนิล 478/1ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000172806 นางเฉลียว อณุกูล 526 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000088566 นางสายฝน พลละเอียด 6/26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000061869 นางลำยงค์ คัมภีรยศ 55 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/02
000000846 นายสุรินทร์ อินทกูล 76 ถ.ริมน่านตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000186478 นายจรัญ บริสุทธิ์ 104 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000122609 นายบุญเลี้ยง ดกประโคน 34ถ. เทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000060677 นายกมล คล้ายทองคำ 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000096860 นางสุมาลี นาจีน 5/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000070185 น.ส.สดศรี แสงทองสุข 45 ถ.19กรกฎา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000090465 นางทวี พันลำ 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000042891 นางมานิต ฉิมสุทธิ 78/2 ถนน เศรษฐทัต ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000078522 นายบุญลือ ถึงสุข 23 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/16
000057740 นางมิ่งขวัญ ส่งศรี 216 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000018484 นางวัฒนา นิพนธ์ 144ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/26
000073248 นายธนันต์ สารอุตม์ 443 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000027178 นายนิคม พรกิจ 76 ถนนเศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000109376 นางสุรีย์พร พิชัย 20/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/24
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/05
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000173513 นางนิจ ชะบาสีห์ 79/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000170491 น.ส.งีเค็ง แซ่อั้ง 11 ถนนแดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000082595 นางอุ่นเรือน ศรีสอาด 41/2 ถ.เทศบาล 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000093043 นางดวงเดือน นานบุญ 683 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000043991 นายประยูร มั่นมาก 376/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000101260 นางทองคำ จูด้วง 4 ถ. พฤกษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000045968 นายอนุรักษ์ ทวีกิจสมบูรณ์ 15 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000062602 น.ส.กมลวรรณ วิมลจริยาบูลย์ 79ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000127791 นางหลอด นาคนิล 478 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000103407 นายมานะ บุญชู 441 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000040425 นางชวนคิด เจริญผล 407 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000147163 นายสมชาย ลี้สมบัติ 10 ถนนรัฐราษฎร์สังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000058573 น.ส.ก้านตอง ปานแจ่ม 262/1 ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000026146 นางไซกิม คิดเมตตากุล 32/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000038623 นางวันเพ็ญ โพธิ์ศรี 48/1 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000042155 นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ 27/3 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000116410 นางถวิล ภู่สะอาด 285ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000027365 นายพันธุ์เทพ ต่างใจ 70 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000155480 นางนิยม นวลกรม 22/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/11
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000031934 นางโถม บุญมา 34/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000134243 พระสำราญ เทพบุรี วัดเทวประสาท ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000048427 นางเสงี่ยม หรุ่นโพธิ์ 5 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ถ.เทวมงคล ซ.2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000116089 น.ส.วิเรืองรอง บัวยิ้ม 70 ถนนรถไฟ. ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000046483 น.ส.เล็ก แซ่ลิ้ม 24 ซ. มธุรส 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/02
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000171765 นางองุ่น สังขศิลป์ 34/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18