กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000081344 นางลักขณา กาญจนเรืองโรจน์ 36ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000184472 นายอนันต์ แซ่ภู่ 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000103407 นายมานะ บุญชู 441 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000086805 นายธีระชัย เอมโอชนะ 141 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000003431 น.ส.สมจินตนา บุญเจริญ 91 ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000043945 นางวรรณา อุฤทธิ์ 8 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000072154 นางบำรุง วงค์เขียว 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000026469 นางอุทัยวรรณ พรรณพิพัฒน์ 266/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/23
000087449 นางเซียงเอียง แซ่อึ้ง 258 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000031905 นางนงเยาว์ สุต้น 37 ถ.หัวดาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000027365 นายพันธุ์เทพ ต่างใจ 70 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/24
000059303 น.ส.จันทนา จิตมั่น 7ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000015205 นางพยุง พรกิจ 26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000101260 นางทองคำ จูด้วง 4 ถ. พฤกษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000143975 นางสายหยุด บุญเกิด 372 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000116614 นายสำรวย สุขคุ้ม 154ซ.รถไฟ1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000198936 นายสมพงษ์ ทองคำ บ้านเช่า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000168826 นางบุญสม ทองทิพย์ 400 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000076628 นายธีฤทธิ์ หาญสุรภานนท์ 42/5 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000058573 น.ส.ก้านตอง ปานแจ่ม 262/1 ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000005149 นางถาวร บัวอินทร์ 161 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000017349 นายศิริชัย ศรีแพรขาว 90 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000096576 นายสายันต์ ทั่งเฉลิม 82 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000207183 นางศรีวิสา ธนัสจิรธัญญ์ 7/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000173306 นางพิชยพร ศรีสถิตย์ (2557/03/12) 12/3 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/19
000142885 นายชาตรี สิงห์โต 594ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000000846 นายสุรินทร์ อินทกูล 76 ถ.ริมน่านตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000022720 น.ส.วิจิตรา ธีรนิติกุล 57/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000073248 นายธนันต์ สารอุตม์ 443 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000186478 นายจรัญ บริสุทธิ์ 104 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000070185 น.ส.สดศรี แสงทองสุข 45 ถ.19กรกฎา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000036887 น.ส.อุบล นิ่มสวัสดิ์ 30/1 ถนนร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000189703 นายวิสิษฐ วิรัทธิโกวิท 1/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/28
000032674 น.ส.สุดใจ แสงหิรัญ 106/17 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000106990 พระสว่าง สุขขุม วัดบางลายเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000026146 นางไซกิม คิดเมตตากุล 32/1 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000061869 นางลำยงค์ คัมภีรยศ 55 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000042155 นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ 27/3 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000088566 นางสายฝน พลละเอียด 6/26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000040425 นางชวนคิด เจริญผล 407 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000159401 น.ส.สมพงษ์ จันทร์สุวรรณ 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000171765 นางองุ่น สังขศิลป์ 34/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000060677 นายกมล คล้ายทองคำ 1 ถนนสนามกีฬา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000206270 นางไสว คำทราย 25 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000037294 นางอภิชญา พิพัฒนกุล 36 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000025483 นางจันทร์ นกเกตุ 110 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000173128 นางบุญนิศา ธนพงศ์พันธ์ 52 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000096860 นางสุมาลี นาจีน 5/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000027178 นายนิคม พรกิจ 76 ถนนเศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000100514 นายสุรัตน์ อิ่มคง 54ถ รัฐราษรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000196769 พระสรอัศม์ เฟื่องฟูวัฒนา 162 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000064270 น.ส.สมบัติ ทั่งเฉลิม 82ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/26
000113393 พระสุวรรณ จุลพงษ์ วัดหาดแตงโม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/23
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/25
000028518 น.ส.สายหยุด ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000183352 นายมานพ หาญพจมาน 39-41 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000048427 นางเสงี่ยม หรุ่นโพธิ์ 5 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000062602 น.ส.กมลวรรณ วิมลจริยาบูลย์ 79ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000043991 นายประยูร มั่นมาก 376/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000180541 นางหอมหวล อยู่แก้ว 29/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10