กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000090052 นายกิมเว้ง แก้วกัลยาณี 163 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000025298 นางวิไล ไตรรัตน์พนาสันต์ 390ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000020268 นายเสน่ห์ กรแก้ว 297/9 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/22
000081344 นางลักขณา กาญจนเรืองโรจน์ 36ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000195404 นางสวง ปิ่นแก้ว 3/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000178372 นายชาญชัย คำมา 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/09/29
000083645 นายจรัญ ปานฤทธิ์ 181 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000096576 นายสายันต์ ทั่งเฉลิม 82 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000032849 นายโยธิน หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000184472 นายอนันต์ แซ่ภู่ 5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000005863 น.ส.สมจิต จูมี 114 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000116089 น.ส.วิเรืองรอง บัวยิ้ม 70 ถนนรถไฟ. ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000029012 นางอุไรวรรณ ยะโสธร 31ซอย8 ถนนเทวมงคล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/02
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000052659 น.ส.ฉวีวรรณ ตั้งเบญจผล 26 ถ.ไพรศรี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000005195 นายมนัส ชูประเสริฐ 9 ถนนพระเกตุ ซอย 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/26
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000064270 น.ส.สมบัติ ทั่งเฉลิม 82ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/14
000031934 นางโถม บุญมา 34/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000147163 นายสมชาย ลี้สมบัติ 10 ถนนรัฐราษฎร์สังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2556/10/17
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000173128 นางบุญนิศา ธนพงศ์พันธ์ 52 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000020475 นายครรชิต อนันตรัมพร 277 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/27
000163822 น.ส.นันทพร อังศุธาร 11 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000155480 นางนิยม นวลกรม 22/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/03/11
000029323 นายแสวง ศิริมงคล 55 ถ.แขวงการทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000027365 นายพันธุ์เทพ ต่างใจ 70 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000142885 นายชาตรี สิงห์โต 594ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000079489 น.ส.ธรารัตน์ ปัญญาคล้าย 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/30
000038102 นายสุรศักดิ์ เกิดสมบัติ 402/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000104681 นายนิมิตร ชมบุญตา 28ถหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000038623 นางวันเพ็ญ โพธิ์ศรี 48/1 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000171765 นางองุ่น สังขศิลป์ 34/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000064246 นายสมนึก นันทสุวรรณคีรี 30 ถ.สันติพลารามซ.5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000096860 นางสุมาลี นาจีน 5/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000143975 นางสายหยุด บุญเกิด 372 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000005282 น.ส.นิภา โมขศักดิ์ 29/18 ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/12
000000846 นายสุรินทร์ อินทกูล 76 ถ.ริมน่านตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/06
000062602 น.ส.กมลวรรณ วิมลจริยาบูลย์ 79ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000094337 นายสมคิด ตังควณิชพงศ์ 53 ซอย 7 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000186478 นายจรัญ บริสุทธิ์ 104 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000136711 นายรัฐวิทย์ เกตุงาม 24 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/09
000043991 นายประยูร มั่นมาก 376/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000031905 นางนงเยาว์ สุต้น 37 ถ.หัวดาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000014605 นางสม ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000016080 นางทองหล่อ ยื่นแก้ว 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/27
000048427 นางเสงี่ยม หรุ่นโพธิ์ 5 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000103707 น.ส.สุกัลยา วงค์ษา 208 ซ.รถไฟ 1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000041643 นางสุดารัตน์ คลังสิน 528ชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000189703 นายวิสิษฐ วิรัทธิโกวิท 1/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/28
000198936 นายสมพงษ์ ทองคำ บ้านเช่า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000023471 นางพรศรี ณ เกาะลอย 288 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000090465 นางทวี พันลำ 119 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000173513 นางนิจ ชะบาสีห์ 79/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000081816 นางวิจิตร สมศรี 42 ซ.2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000090786 นายสุเชษฐ ธรรมมา 400ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000046003 พระปรีชา เล็กชูผล 20/2 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000138324 นางพิมพ์ใจ น้อยพันธ์ 11/4 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000057740 นางมิ่งขวัญ ส่งศรี 216 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000172806 นางเฉลียว อณุกูล 526 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/14
000134243 พระสำราญ เทพบุรี วัดเทวประสาท ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000097372 นางวาสนา ชุติวงษ์ภักดี 8ซอยหนุมาน 23 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000149511 นางชนาพรรณ มีชัยรุ่งเรือง 60/1 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/18
000103407 นายมานะ บุญชู 441 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000115024 นางอี๊ด นาคนิล 478/1ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000101260 นางทองคำ จูด้วง 4 ถ. พฤกษวัน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000103682 นายกำพล ยิ้มณรงค์ 150 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/06/15
000063127 นางสายหยุด ภู่วิเศษ 131 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/02
000027178 นายนิคม พรกิจ 76 ถนนเศรษฐะทัตต์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000109376 นางสุรีย์พร พิชัย 20/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000040425 นางชวนคิด เจริญผล 407 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000183352 นายมานพ หาญพจมาน 39-41 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000170491 น.ส.งีเค็ง แซ่อั้ง 11 ถนนแดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000028518 น.ส.สายหยุด ศรีทองปลั่ง 32 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000045968 นายอนุรักษ์ ทวีกิจสมบูรณ์ 15 ถ.ชุมสาย ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000100514 นายสุรัตน์ อิ่มคง 54ถ รัฐราษรังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000059303 น.ส.จันทนา จิตมั่น 7ถนนรวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000003431 น.ส.สมจินตนา บุญเจริญ 91 ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000087449 นางเซียงเอียง แซ่อึ้ง 258 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000064689 นางสมจิตร ด้วงเปรม 162 ถนนรถไฟซอย1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000180541 นางหอมหวล อยู่แก้ว 29/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000106990 พระสว่าง สุขขุม วัดบางลายเหนือ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000113393 พระสุวรรณ จุลพงษ์ วัดหาดแตงโม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000026469 นางอุทัยวรรณ คงเข็ม 266/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/23
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000070880 นางสมพร วิชาธร 33 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000046483 น.ส.เล็ก แซ่ลิ้ม 24 ซ. มธุรส 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000007619 นางธัญพร บุญคุ้มอยู่ 68 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/02
000081170 นางสมจิตร พฤกษาชาติ 1 ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/21
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/29
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07