กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2564 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า กลุ่มที่ 4"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000130428 นางโป้ ชมบุญตา 2 ถ.รวมมิตร ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000013651 นางนิตย์ บำเพ็ญ 55/4 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000015478 นายสมบุญ สาริกา 1/25 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000096265 นายสมบุญ หมวดปัสสา 182 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/20
000115656 นางม่วย แช่มช้อย 77/2 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000044493 นางแตงอ่อน พาปาน 321 ม.5 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000023280 นางมาลัย ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/13
000197785 นายชาญ นาคประทุม 89 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000095622 นางถนอม เสือแก้ว 122 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000119318 นายพล อ่อนโม้ 126 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000108094 นางคำพี วงทองดี 57/2 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/31
000086740 นางปิ่น โพธิ์มณี 41 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/18

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1132
780
694
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
451
252
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
358
248
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
143
80
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
562
314
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
168
80
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
215
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
243
125
94
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
332
224
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
228
136
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
233
106
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
226
183
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
266
165
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
209
96
82
5
6
8
รวม
4854
3004
2,564
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2198

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)