กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน "ภาวะแทรกซ้อนทางไต กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000168064 นางนันทา พงษ์ป่าไม้ 33/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/25
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000207183 นางศรีวิสา ธนัสจิรธัญญ์ 7/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/16
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000081816 นางวิจิตร สมศรี 42 ซ.2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000016189 นางสังวน แดงทองดี 64 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000035320 นางประเทือง เรืองเกษม 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000027040 นางสมควร แสงพงษ์ 18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000175572 นายนพดล มูลเมือง 64 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000014692 นายจรัล ปานฤทธิ์ 53 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000037292 นางวรรณศิริ หนูทวน 51 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000156971 นางดารณี คงสวัสดิ์ 51 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000081026 นางนิตยา วงษ์จันทร์ 20 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000116559 นางเล็ก จันทร์เพ็ญ 34/13 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000045736 นางสาคร เบ็กเคอร์ 28ถ.รัฐราษฎ์รังสรรค์ ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000157958 นายอรุณ พรกิจ 76 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/28
000071578 นางลำพึง มีสมไทย 72/6 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000027949 จ.ส.ต.สมศักดิ์ พรหมเมือง 16 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000043403 นางบุปผา วรรณพันธุ์พงศ์ 9 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000047537 นางวงเดือน หนูเทศ 70 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000169269 นายอุกฤษ สายรุ้ง 31 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000164429 น.ส.สา ถาวรกูล 143 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000008734 นางพนิตตา หมีแช 85 ม.7 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000085464 พระครูวิลาสรัตนรังสี ทัศศรี วัดหาดแตงโม ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000107586 นางเชื่อม ฑีตารักษ์ 83 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000088376 นางวันเพ็ญ ดารากุล 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000161103 นางจำเริญ คล้ายทองคำ 14/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000002150 นางผิน ผลนิโครธ 48 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000019010 นางสมร ผิวเนียม 53/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/14
000048480 นางเพ็ญศรี สงวนศรี 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000092377 นางทองย้อย ต่ายเมือง 21 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000202821 นายวสันต์ แสงสว่าง 168 ม.7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000000317 นางกนกวรรณ เผือกผ่อง 256/3 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000078383 นายมานพ แสนสุข 554 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000038824 นางประยงค์ ผิวอ่อน 575 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000145436 นายอุเทน ลือเนตร 177 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000104551 นางปิ่น เกษเอม 129/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000068591 นางธนู คุ้มม่วง 98/2 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000098694 น.ส.สมควร อยู่ประยงค์ 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000206360 นางปณิตา ธรรมโชติ 344 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000132510 นายณภัทร เพ็ชราวรรณ 112 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/15
000024284 นางปิ่น เกตุตะมะ 17 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000104699 นางทิพย์ ทิมวอน 6/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000128720 นางปรานอม บุญจันทร์ 6 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000119413 นางมนพร วงษ์หิรัญ 28 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000094307 นางพิมจันทร์ เมืองเจริญ 20 ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000055871 นางสุบิน โคม่วง 17 ม.9 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000028553 นายต้ำ ทันจั่น 116 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000163868 นายอัมพร โชคสุวรรณวงศ์ 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000031788 นางสมหวัง ดีมี 43 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000061083 นางทองหยาด กลิ่นจำปา 493 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000004996 นายศรี แสงภักดี 67 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000093273 นางอำพร หงษาวดี 533 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000013400 นางเรียม คำภาทอง 16/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000005864 นางทองขาว บัวประทุม 209 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000056804 น.ส.ประทิน ผลอุบล 274 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000035256 นายบุญชู สุวรรณสาร 14/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/02
000112840 นางประทุม สมัครการไถ 91/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/26
000009980 นางจำเนียร เขียวหวาน 97 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000157974 นายอดุลย์ ศิริ 38 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000069103 นางวรทัย พงค์ษา 7/9 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/05
000094136 นางหมวย อุปโยธา 61/1 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000017637 นางบุญเรียน ทองทวี 36 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000099260 นางมาลี อาตลิตย์ 352 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000013839 นางวันนา เทียมธรรม 10 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000016875 นางเจริญ สังข์ทอง 132 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000079630 นางบุญส่ง นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000073341 นายทรงภพ บุญแสง 61 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000162759 นางเรียน จำปาทอง 63 ม.7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000090897 น.ส.แก้ว วงษ์จินเฟื่อง 7 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000052952 นางสมควร หงษ์ทอง 33 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000128382 นางอนันท์ พ่วงอยู่ 164/2 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000133145 นางพิมพา มีสุข 8 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/23
000082073 นางทุเรียน ภูมี 18/2 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000174674 นายบุญเลิศ กล่อมแก้ว 182 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000202768 นายอนันต์ กาญจนศรีศุภ 46 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000137432 นางทองใบ เรืองอ่อน 19 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000156561 นายสังเวียน แก้วเมือง 10/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000108239 นางมาลี วันอินทร์ 29/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000181168 นางบุญนาค ทิมทัย 123/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000140792 นายสมบัติ กลัดดิษฐ 205 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000016856 นางเกลี้ยง ทาคำ 63 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000202396 นายดาวเรือง แจ่มสว่าง 2 ม.5 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000132848 นางสมควร พรมวัน 69 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000152203 นางละเอียด พุกอิ่ม 35 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000111494 นางบัวศรี ระมั่งน้อย 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000104620 นายสัมฤทธิ์ อินทศร 150/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000032880 นางจันทร์ฟอง ชัยวงศ์ 74 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000191730 น.ส.เรณู เนียมสกุล 101/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000092815 นางบุญยง ศรีอุ่น 154 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000119685 นางยุพา หย่ำวิลัย 29/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000040548 นางจำเนียร เศตวงษ์ 09 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000205938 น.ส.นวลศรี รอดสุขเจริญ 49 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000089291 นางอุษณีย์ พรมวงษ์ 1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000059636 นางหวล เหลาสกุล 106/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000169809 นายเอนก ยิ่งวงษ์ 73/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000013836 นายวรรณา สาถิตย์ 92 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000109288 นางสำลี รู้แสวง 131 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000174029 นางสำอาง สืบสิงห์ 124/2 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000087841 นางวัง พะโยหะ 165 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000037027 นายชั้น รักคำ 193/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000137732 นางบุญยัง อุ่นแก้ว 160/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000089475 นางลมัย ทองเชื้อ 105 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000077099 นายแพง ขัตฤกษ์ 95 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000116782 นายสมพาน ทองห่อ 164 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000012395 นางขวัญเรือน เอมสาร 25 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000120802 นายมะนิตย์ แก้วอ่ำ 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000120092 นางสมบูลณ์ สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000107767 นางลำพิน สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000113777 นายสุทิน คดแตง 8 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000036277 น.ส.บุญสม กลิ่นภู่ 9/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000132130 นายมัทรีย์ ดิษจ้อย 66/2 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/23
000121684 นายสมยศ สงค์ประเสริฐ 107/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000010652 พระโรย เพชรศรีโชติ 43 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000132996 น.ส.นงเยาว์ เกิดเข้ม 1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000017577 นางมาลี ฉุยมานะ (ป.612) 100 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000206732 นายยุทธภูมิ ชูเพ็ชร 66 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000026937 นายกมล เพชรประดิษฐ์ 86 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000026927 นางสังเวียน แก้วสร 95/2 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000010137 น.ส.จิตติมา ตรีวุธ 89 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000107852 นางประเสริฐ มามั่น 22 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/04