กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2503 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
238 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
223 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
203 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางไต กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000080435 นางสมทรง สุขศิริ 136 ถ.ริ่มน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/08
000026876 นายอุฑาร แก้วเวชวงศ์ 114 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000207183 นางศรีวิสา ธนัสจิรธัญญ์ 7/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000117005 นายชัยรัตน์ สุขเขียว 37 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000081816 นางวิจิตร สมศรี 42 ซ.2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000035320 นางประเทือง เรืองเกษม 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000016189 นางสังวน แดงทองดี 64 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000027040 นางสมควร แสงพงษ์ 18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000175572 นายนพดล มูลเมือง 64 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/24
000014692 นายจรัล ปานฤทธิ์ 53 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/10
000037292 นางวรรณศิริ หนูทวน 51 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000156971 นางดารณี คงสวัสดิ์ 51 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/05
000081026 นางนิตยา วงษ์จันทร์ 20 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000045736 นางสาคร เบ็กเคอร์ 28ถ.รัฐราษฎ์รังสรรค์ ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000116559 นางเล็ก จันทร์เพ็ญ 34/13 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000071578 นางลำพึง มีสมไทย 72/6 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000027949 จ.ส.ต.สมศักดิ์ พรหมเมือง 16 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000047537 นางวงเดือน หนูเทศ 70 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000043403 นางบุปผา วรรณพันธุ์พงศ์ 9 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000169269 นายอุกฤษ สายรุ้ง 31 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000164429 น.ส.สา ถาวรกูล 143 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000008734 นางพนิตตา หมีแช 85 ม.7 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000085464 พระครูวิลาสรัตนรังสี ทัศศรี วัดหาดแตงโม ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000107586 นางเชื่อม ฑีตารักษ์ 83 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000088376 นางวันเพ็ญ ดารากุล 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000161103 นางจำเริญ คล้ายทองคำ 14/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000002150 นางผิน ผลนิโครธ 48 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000048480 นางเพ็ญศรี สงวนศรี 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/08
000019010 นางสมร ผิวเนียม 53/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000092377 นางทองย้อย ต่ายเมือง 21 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000202821 นายวสันต์ แสงสว่าง 168 ม.7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000000317 นางกนกวรรณ เผือกผ่อง 256/3 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000028359 นางยุพิน ทองเอม 527 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000078383 นายมานพ แสนสุข 554 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000038824 นางประยงค์ ผิวอ่อน 575 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000145436 นายอุเทน ลือเนตร 177 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000104551 นางปิ่น เกษเอม 129/1 ม. ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000068591 นางธนู คุ้มม่วง 98/2 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000098694 น.ส.สมควร อยู่ประยงค์ 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/11
000206360 นางปณิตา ธรรมโชติ 344 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000128720 นางปรานอม บุญจันทร์ 6 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000024284 นางปิ่น เกตุตะมะ 17 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000104699 นางทิพย์ ทิมวอน 6/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000119413 นางมนพร วงษ์หิรัญ 28 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000055871 นางสุบิน โคม่วง 17 ม.9 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000163868 นายอัมพร โชคสุวรรณวงศ์ 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000031788 นางสมหวัง ดีมี 43 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000028553 นายต้ำ ทันจั่น 116 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000061083 นางทองหยาด กลิ่นจำปา 493 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000004996 นายศรี แสงภักดี 67 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000013400 นางเรียม คำภาทอง 16/1 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000005864 นางทองขาว บัวประทุม 209 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000056804 น.ส.ประทิน ผลอุบล 274 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000112840 นางประทุม สมัครการไถ 91/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000035256 นายบุญชู สุวรรณสาร 14/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000157974 นายอดุลย์ ศิริ 38 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000009980 นางจำเนียร เขียวหวาน 97 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000094136 นางหมวย อุปโยธา 61/1 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000017637 นางบุญเรียน ทองทวี 36 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000099260 นางมาลี อาตลิตย์ 352 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000013839 นางวันนา เทียมธรรม 10 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000016875 นางเจริญ สังข์ทอง 132 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000079630 นางบุญส่ง นิลขาว 11 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/01
000073341 นายทรงภพ บุญแสง 61 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000162759 นางเรียน จำปาทอง 63 ม.7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000052952 นางสมควร หงษ์ทอง 33 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000090897 น.ส.แก้ว วงษ์จินเฟื่อง 7 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000128382 นางอนันท์ พ่วงอยู่ 164/2 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000133145 นางพิมพา มีสุข 8 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/23
000082073 นางทุเรียน ภูมี 18/2 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000137432 นางทองใบ เรืองอ่อน 19 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000156561 นายสังเวียน แก้วเมือง 10/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000174674 นายบุญเลิศ กล่อมแก้ว 182 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000202768 นายอนันต์ กาญจนศรีศุภ 46 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000108239 นางมาลี วันอินทร์ 29/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000181168 นางบุญนาค ทิมทัย 123/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000140792 นายสมบัติ กลัดดิษฐ 205 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000016856 นางเกลี้ยง ทาคำ 63 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000202396 นายดาวเรือง แจ่มสว่าง 2 ม.5 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000152203 นางละเอียด พุกอิ่ม 35 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/12
000132848 นางสมควร พรมวัน 69 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000111494 นางบัวศรี ระมั่งน้อย 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000032880 นางจันทร์ฟอง ชัยวงศ์ 74 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000104620 นายสัมฤทธิ์ อินทศร 150/1 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000191730 น.ส.เรณู เนียมสกุล 101/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000092815 นางบุญยง ศรีอุ่น 154 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000119685 นางยุพา หย่ำวิลัย 29/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000040548 นางจำเนียร เศตวงษ์ 09 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000205938 น.ส.นวลศรี รอดสุขเจริญ 49 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000089291 นางอุษณีย์ พรมวงษ์ 1 ม. ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000059636 นางหวล เหลาสกุล 106/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000169809 พระเอนก ยิ่งวงษ์ 73/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000013836 นายวรรณา สาถิตย์ 92 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000109288 นางสำลี รู้แสวง 131 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000174029 นางสำอาง สืบสิงห์ 124/2 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000087841 นางวัง พะโยหะ 165 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000089475 นางลมัย ทองเชื้อ 105 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/27
000037027 นายชั้น รักคำ 193/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000137732 นางบุญยัง อุ่นแก้ว 160/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000077099 นายแพง ขัตฤกษ์ 95 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000116782 นายสมพาน ทองห่อ 164 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000012395 นางขวัญเรือน เอมสาร 25 ม. ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000107767 นางลำพิน สิงหนารถ 76 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000120802 นายมะนิตย์ แก้วอ่ำ 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000120092 นางสมบูลณ์ สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000036277 น.ส.บุญสม กลิ่นภู่ 9/1 ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/13
000132130 นายมัทรีย์ ดิษจ้อย 66/2 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000132996 น.ส.นงเยาว์ เกิดเข้ม 1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000121684 นายสมยศ สงค์ประเสริฐ 107/1 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000010652 พระโรย เพชรศรีโชติ 43 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/12
000017577 นางมาลี ฉุยมานะ (ป.612) 100 ม.1 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000206732 นายยุทธภูมิ ชูเพ็ชร 66 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000026937 นายกมล เพชรประดิษฐ์ 86 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000026927 นางสังเวียน แก้วสร 95/2 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000010137 น.ส.จิตติมา ตรีวุธ 89 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000107852 นางประเสริฐ มามั่น 22 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1096
761
668
62
74
56
รพ.สต.งิ้วราย
455
254
224
18
20
27
รพ.สต.ห้วยเกตุ
350
241
212
25
22
23
รพ.สต.ไทรโรงโขน
138
74
73
7
5
5
รพ.สต.หนองพยอม
501
286
252
32
18
20
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
165
79
72
9
10
2
รพ.สต.ดงตะขบ
299
210
160
15
15
11
รพ.สต.คลองคูณ
234
113
90
12
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
313
211
190
13
15
16
รพ.สต.วังหว้า
221
129
107
10
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
221
102
91
7
5
4
รพ.สต.วังหลุม
220
170
145
11
9
10
รพ.สต.ทับหมัน
255
147
139
12
7
10
รพ.สต.ไผ่หลวง
203
92
80
5
3
6
รวม
4671
2869
2,503
238
223
203

2525

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

<