กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางไต กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000002497 นางอุไร เสมอกุญชร 37 ซอย 23 ถนนหนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000037294 นางอภิชญา พิพัฒนกุล 36 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000199074 น.ส.สุพัตรา แซ่ภู่ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000102780 น.ส.วิญะดาวรรณ จันทร์สกุลนี 112 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/30
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000180451 นายณรงค์ ทองศิริ 19 ซ.3 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000033743 นางพรพรรณ หลีเกษม 227 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000132967 นางชูศรี ล้อมผล 37 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000039362 น.ส.สารี่ เอี่ยมอำไพ 40 ซอย2 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/19
000016683 น.ส.ลำดวน โสพิณ 43/1 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000041130 นายชาญ นกขุนทอง 6/26 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000081045 นางสุนันท์ ปัณราช 42 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000156971 นางดารณี คงสวัสดิ์ 51 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000045736 นางสาคร เบ็กเคอร์ 28ถ.รัฐราษฎ์รังสรรค์ ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000027949 จ.ส.ต.สมศักดิ์ พรหมเมือง 16 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/21
000047537 นางวงเดือน หนูเทศ 70 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000104345 นางประคอง สุขสาลี 38 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000164429 น.ส.สา ถาวรกูล 143 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000066114 นางเบญจวรรณ หอมกลิ่น 28 ม.7 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/04/26
000022513 นางละมัย ครูมาต 1 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000017051 นางน้อย โพธิ์ศรี 3 ถนนหัวดาน ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000054337 นายศานิต บุญเรืองถาวร 61 ม.9 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/18
000105426 นางอัญชลี ศรีทรง 14 ม.9 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000085464 พระครูวิลาสรัตนรังสี ทัศศรี วัดหาดแตงโม ม. ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/07
000107586 นางเชื่อม ฑีตารักษ์ 83 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000055035 นายสวาท เยาวกุล 142 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/27
000088376 นางวันเพ็ญ ดารากุล 176 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000161103 นางจำเริญ คล้ายทองคำ 14/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000048480 นางเพ็ญศรี สงวนศรี 156 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000127999 นายสมชัย ศรีนวล 518 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000028359 นางยุพิน ทองเอม 527 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000078383 นายมานพ แสนสุข 554 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000081241 นางอุไร ดวงมณี 545 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/02
000145436 นายอุเทน ลือเนตร 177 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000132145 นางหวล โพธิ์ดี 195 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000008071 นางจันทนา ภุมมา 179 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000040779 นายสมบุญ ใจเย็น 68 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000017681 น.ส.มาลา ปั้นมี 45 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000047065 นางสายหยุด อยู่ดี 7 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000059669 นางกำไร กล่อมเกลี้ยง 205 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000098694 น.ส.สมควร อยู่ประยงค์ 5 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000117014 นางประเสริฐ จันทร์ขำ 264 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000128720 นางปรานอม บุญจันทร์ 6 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000024284 นางปิ่น เกตุตะมะ 17 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000099817 นางเฉลิม ขำหรุ่น 36/11 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000098333 นายสำรวย มีนิสัย 46/1 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000124355 นายประเวศ อินบึง 99 ม.9 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000080976 นางสมหวัง เถระวัฒน์ 168 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000031788 นางสมหวัง ดีมี 43 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000163868 นายอัมพร โชคสุวรรณวงศ์ 112 ม.3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/29
000066546 นายเนียม ผลอุบล 152 ม. ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000071459 นายทะวิตย์ แสงสุวรรณ์ 284 ม.10 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000009980 นางจำเนียร เขียวหวาน 97 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000035256 นายบุญชู สุวรรณสาร 14/1 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000112840 นางประทุม สมัครการไถ 91/3 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/29
000138317 นายนะ เขียวหวาน 67 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000103683 นางวิราวรรณ ทาทอง 20/1 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000133577 นางกัลยา วงศ์เขียว 125 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000004833 นางพเยาว์ บุญบุตร 8/1 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/01/27
000159628 นางอารี บุญบุตร 85 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000128543 นางเตือนใจ นิรันต์พานิช 5 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/16
000004414 นางศรีจันทร์ วงษาบุญโน 442 ม.5 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000102114 นางวิลาวัลย์ แก้วคีลี 34 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/15
000159082 นายเอนก อดิภาสกุล 111/4 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/19
000072529 นางรำพัน ถาวรพันธ์ 6 ม.8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000092977 นางสุดารัตน์ ยี่สุ่นแก้ว 478/1 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/08
000013839 นางวันนา เทียมธรรม 10 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000017218 นางบุญเชือน เนียมเที่ยง 54 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000016875 นางเจริญ สังข์ทอง 132 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000081467 นายหอม เพ็ชรโต 24 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000037268 นายประเสริฐ ค้ำคูณเมือง 95 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000052952 นางสมควร หงษ์ทอง 33 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000128382 นางอนันท์ พ่วงอยู่ 164/2 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000025404 นางประเทือง บัวทอง 35 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/16
000133145 นางพิมพา มีสุข 8 ม.6 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/23
000099783 นางชิด เที่ยงอยู่ 37/2 ม. ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000156561 นายสังเวียน แก้วเมือง 10/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000108239 นางมาลี วันอินทร์ 29/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000181168 นางบุญนาค ทิมทัย 123/2 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000062869 นางสุวดี สวนเศรษฐ 108/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000202768 นายอนันต์ กาญจนศรีศุภ 46 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000022937 นางคำนึง บุญทั่ง 56/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000013348 นางจินดา พิทักษ์ 9 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000136266 นางสมศรี เภาอ่อน 81/1 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000081197 นายบุญรอด เกตุบางลาย 11/1 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000079532 นางวงค์ดาว เด่นดวง 113/2 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000132848 นางสมควร พรมวัน 69 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000021458 นางสายทอง บุญคำ 3 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000111494 นางบัวศรี ระมั่งน้อย 113 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000032880 นางจันทร์ฟอง ชัยวงศ์ 74 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/08
000093301 นางขวัญข้าว กริ่งทอง 40 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000059636 นางหวล เหลาสกุล 106/1 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000109288 นางสำลี รู้แสวง 131 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000087841 นางวัง พะโยหะ 165 ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000170567 นางมนัสสิกาญจน์ ยาลา 191/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000166383 น.ส.จรูญ อัมพร 17 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000137732 นางบุญยัง อุ่นแก้ว 160/1 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000119984 นางสมบัติ ละมูล 71 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000077099 นายแพง ขัตฤกษ์ 95 ม.7 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000116782 นายสมพาน ทองห่อ 164 ม.8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000137470 นางวินัย โตม่วง 6 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000120802 นายมะนิตย์ แก้วอ่ำ 110 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000071946 นางไสว วงธัญญกรณ์ 114/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000120092 นางสมบูลณ์ สุวาวรรณ์ 92/1 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/18
000206732 นายยุทธภูมิ ชูเพ็ชร 66 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/14
000126739 นางเหลือง เปรมประสิทธิ์ 14 ม.4 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000150294 นางน้ำเชื่อม ม้าเทศ 9/1 ม.5 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000021285 นางสุรางค์ วิริยะ 32 ม.6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1144
826
695
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
458
271
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
357
269
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
144
81
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
565
319
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
167
83
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
217
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
247
127
95
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
339
229
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
230
139
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
237
110
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
229
185
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
268
168
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
212
99
82
5
6
8
รวม
4900
3123
2,566
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2202

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)