กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางไต กลุ่มที่ 2"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000013063 นางซิว คุ่ยสว่าง 12/4 ถนนพร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000043945 นางวรรณา อุฤทธิ์ 8 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000119232 นายอ๊อต น้อยพันธ์ 17 ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/25
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000016310 นางบงกช ปัญญา 30/24 ถ. ร่มเกล้า ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000007619 นางธัญพร บุญคุ้มอยู่ 68 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000070185 น.ส.สดศรี แสงทองสุข 45 ถ.19กรกฎา ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/06
000005345 นางสมควร คำฟัก 109 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000083367 นางสอิ้ง พันธุ 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000036974 นางจันทนีย์ คำดวง 931/5 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000001174 นายเหลียง ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/29
000082110 นางวัชรินทร์ สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000001026 นางนวล ก้อนเพชร 14 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000024908 ด.ต.สมัย ศิริเขตกิจ 19 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/20
000077416 นางจำปี บุญมี 61 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000120332 นายศรุต สังคะสาตร 88/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/09
000023744 นางระยอง หาญชัยภูมิ 11 ม.16 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000116559 นางเล็ก จันทร์เพ็ญ 34/13 ม.17 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000106170 นางสุชิน หลินเจริญ 93/1 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000012201 นางทองคำ ขวัญตา 61/3 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000070888 นางน้อม กิจทรานนท์ 101/2 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000045596 นางเจียน ศรีศุภภร 45 ม.4 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/18
000086193 นางชุ่ม ฉิมเทศน์ 90 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/28
000095144 นายวิษณุ นาคอินทร์ 14 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000187222 น.ส.อำพร เมืองสว่าง 21 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000053972 นางทองคำ ไทยตรง 9 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000100851 นางแป้งร่ำ เอมสอาด 46 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000065643 นายบัญชา ตังศรี 77 ม.99 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000010639 นายวัลลพ พามี 33 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/21
000071867 นางสายยัน แดงสัมริด 165 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000034501 นายประสพ บุญศรี 161 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000012899 นางจำลอง ใจสอน 14 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/02/04
000129770 นางลำใย ทองหมื่น 27 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000133390 นางสายฝน ตรีเวช 124 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000015468 นางนกเล็ก อยู่ขอม 71 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000018477 นางน้ำค้าง พรกิจ 289 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000039001 นายประยูร จันทวาศ 27 ม.3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/23
000175790 นายเอก ชาญณรงค์ 59 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000030071 นางบุญส่ง บัวเพชร 98 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000042407 นางมาริน แสวงสุข 127 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000122076 นางบุญเหลือ มีแม่นวิทย์ 32 ม.5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/22
000083234 นางบุญเลิศ อ่ำรักษ์ 246 ม.6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000133293 นายเฮง ปิ่นกระจาย 222 ม.6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/25
000000317 นางกนกวรรณ เผือกผ่อง 256/3 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000005999 นางประคอง กลิ่นสุคนธ์ 634 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000095244 นางละเอียด เจริญจันทร์ 269/1 ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/06
000074346 นางช้า มหายนต์ 8 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000011597 นางบัวชื้น เป้าอิ่ม 32 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/17
000013152 นางวารินทร์ รอดเมือง 497 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/04
000057517 นางอุไร จาตุกรณีย์ 156 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/05
000133727 นายนิกร นิ่มฮง 12 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000165553 นายสมศักดิ์ พุกภู่ 49 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000104708 นางเยื้อน คงบุรี 2 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/18
000094785 นางทองหล่อ เนียมสกุล 30/1 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/11
000146926 นางจำนงค์ พูนอนุ 62 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/30
000199731 นายอำพร เพ็ชรนิน 163 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000105296 นายไทย เมืองสถาน 34 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/01
000023279 นายอุดม มะโนเครื่อง 444 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000168851 นายประจักร์ ม้วนทอง 538 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000093273 นางอำพร หงษาวดี 533 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/20
000066323 นางนงนิตย์ พรมสิงห์ 131 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/02
000008550 นางหนานเตย บุตร์ฉิม 94 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000101890 น.ส.เรือง ขวัญเดือน 23 ม.4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000201176 นายทองหล่อ พึ่งสุข 427 ม.6 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000036196 นางทองแปลง ขุมทอง 313 ม.6 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/27
000064929 นายอภิชาต โชติสุวรรณ 3/1 ม.8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000043305 นางมาลี จันทร์สอน 23 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000120341 นางสกุล คำมี 9 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000057988 นางบุญธัญ คำสงเคราะห์ 72 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000060831 นางเบ็ญจา อินทอง 15 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000090606 นายชุม หล้าสวัสดิ์ 11 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/24
000117179 นายไพโรจน์ ด้วงโท้ 152 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/24
000008304 นางจันทร์ บุญโห้ 183 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000079337 นางอนงค์ คำพุฒ 1 ม.3 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000094938 นางมะลัย นุชขำ 76 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/07
000059171 นางเนียน ทีดี 21/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000114448 นางบุญเรือง เส็งชื่น 46 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/25
000124774 นายเสน โพธิ์แก้ว 12 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/27
000088315 นายบุญธรรม ศรีสวาท 60 ม.6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/14
000105609 น.ส.สังเวียน อาศาพันธ์ 63 ม.7 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000033383 น.ส.สำรวย หงษ์ทอง 33 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/07
000090897 น.ส.แก้ว วงษ์จินเฟื่อง 7 ม.8 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000091638 นายมนตรี สินจุ้ย 128/1 ม.9 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000020928 นางอำนวย หลูมณี 39 ม.9 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/15
000050436 นางสมควร รุ่งเรือง 70/1 ม.9 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000111764 นางหวล อินรอด 73 ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000043446 นายละออ เทียมเมฆ 43 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000011207 ร.ต.ต.บุญนำ ดอกลั่นทม 110 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000183725 นายสมพงษ์ บุญเหลือ 142 ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000110020 นางสงบ รุ่งรอด 134/2 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000065847 น.ส.สมจิตร นาคอินทร์ 266 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000192436 นายสุนทร ศรีสำอาง 19/3 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/27
000179066 นางสนิท เรืองเวช 5 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000069167 นางบุญนาค น้ำนุช 151 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/01
000104710 นางพิม เมืองงิ้วราย 18 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000002100 นายประเสริฐ บัวโต 14 ม.7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000076190 นายประชุม เพิ่มสุวรรณ 77 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/09
000192390 นางบรรจง เหลืองกระโทก 156/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000055041 นายโปร่ง ปรมะ 143 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/31
000088750 นางจำเนียร เพ็ชรโต 57/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000013556 นายสมควร คงเจริญ 205 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/17
000016055 น.ส.สำรอง พิมพา 59 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000036993 นายสอาด แก้วโภคา 778/1 ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03