กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2566 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
242 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
209 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
195 คน

รายชื่อผู้ป่วย "DM ภาวะแทรกซ้อนทางไต กลุ่มที่ 3"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000080054 นางสำเนียง แจ่มยิ่ง 15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000045728 นางสุกัญญา ยอดคงดี 2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000077428 จ.ส.ต.วน เพชรวีระ 45/19 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000045112 นางเฉลียว แก้ววิจิตร 932/6 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000103413 นางประจวบ แจ้งเอี่ยม 8/4 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000027288 นายกิมเซ้ง ชมบุญตา 02 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000161836 นางบุญช่วย ตั้งสุวรรณ 1/6 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000045673 นายชาญ เอมสอาด 116/2 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/30
000063926 นายเสรี ศรีสวัสดิ์ 15 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/03
000104557 นางประไพ จาตุกรณีย์ 26 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000038513 นางสำรวม พลายละหาร 29 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000016873 นายสมาน ปิ่นแก้ว 39/5 ม.2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/26
000143522 นางสมจิตร สาหร่ายสังข์ 3/5 ม.3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000112993 นายสวัสดิ์ พิมพ์สาร 47 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000041976 นางเกษร โชติศรีพันธุ์พร 47 ม.5 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000081813 นางสายหยุด ผลพัตร์ 160 ม.6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/13
000097282 นางจำปี พรผุดผ่อง 82 ม.7 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/20
000047400 นางบุญช่วย ชื่นโพธิ์ชัย 39/5 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000011535 นายสมพงษ์ นออุ่น 41/15 ม.8 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000029966 นายชวลิต เงินเส็ง 54 ม.9 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000126495 นางก่อกนก อิ่มคง 56 ม.9 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/24
000081898 นางเจียม เพ็ชรแสง 532 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/29
000053891 น.ส.น้อย หรุ่นโพธิ์ (2558/07/05) 72 ม.2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/07/09
000008470 นางอนงค์ บุญยอด 65 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000012536 นางยี สังข์ทอง 106 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/27
000012497 นายขาว คล้ายทองคำ 143 ม.4 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/28
000025034 นางปัน กล้าหาญ 50/1 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000027918 นายจ่าน จันทศร 65 ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/19
000014264 นางละเอียด เภาบัว 510 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000174849 นางทองย้อย สะท้านวัตร 52 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/12
000008322 นายสุวัฒน์ ตันเส็ง 22 ม.4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000057120 นางสำรวย อยู่จันทร์ 61/1 ม.5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/04
000105063 นางเจือ อินจันทร์ 158 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000099647 นายบุญเลิศ โคม่วง 1 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000122137 นายเที้ยม พานิชการ 59 ม.2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/03
000001442 นายสมงาม กระถินทอง 577 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/02
000065789 น.ส.ผ่องศรี บัวทองคำ 204 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000081531 นางกองแก้ว ประสมทรัพย์ 17 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/08
000150336 นางดำ คำทอง 93 ม.2 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/06/06
000109230 นายเชื่อม กลิ่นเณร 62 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000016969 นางพลอย รัตนา 124/1 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000089840 นางแดง วงษ์เวียนคำ 53/3 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000094722 นางแผว ทองคำ 87 ม.5 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/10
000056243 นางน้อย ทองทวี 159 ม.6 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/10
000011698 นางอั้ว นนทะพัฒน์ 79 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000078618 นางงาม กรงเงิน 142 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/02
000108172 นายสนอง สิบผุด 30 ม.7 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/09
000047524 นางทองดี คูณแก้ว 3 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/11
000023363 นายลำดวน ศรศรี 43 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/28
000023280 นางมาลัย ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/13
000020273 นายเอกวุธ ไชยมหาพฤกษ์ 2 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/29
000139768 นางฉลวย บุตรราช 18 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000091820 น.ส.แก้ววรรณา ศิริพันธ์ 49 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000099242 นางอรุณ กสิวัฒน์ 29 ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/07/24
000113380 นางขวัญเมือง สิงห์โตทอง 19 ม.1 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/21
000103907 นางพิมพา ทาบึงกาฬ 145 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18
000016098 นางทองอยู่ ปานฤทธิ์ 100 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000115630 นางหัน บุญโห้ 184 ม.2 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000118696 นายฉลอง จะเติบโต 104/1 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/09
000033951 น.ส.มาลี เงินเผือก 79 ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000116425 นางสายหยุด ศรีศาสตร์ 69 ม.9 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/28
000057417 นางทองสุข พุ่มเผย 106 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/15
000126959 นางละเอียด เทียมเมฆ 51 ม.3 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000035464 นางป่วน ภู่กลัด 24 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/13
000122447 นางสายสุนีย์ เภาอ่อน 175/1 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/16
000132422 นายสุชาติ จันทร์ทอง (2557/03/05) 92 ม.2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/03/04
000120063 นางนกแก้ว อังศุเกษตร 34 ม.6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/22
000096538 นายวิชัย พัดสุข 84 ม.7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/03/14
000082899 นางสนิท แผ่ผล 36/1 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/17
000007976 นางบุญช่วย ทรัพย์เมฆ 155 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/02/26
000059928 นางสนม สุขสมัคร 150 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/17
000084117 นางขวัญเรือน กริ่งทอง 37 ม.4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/05/01
000101593 นางจำเนียร อินสอาดผล 82 ม.2 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/25
000100056 นางก้านตอง พรมศรี 46 ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/04/18

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
1144
826
695
64
58
55
รพ.สต.งิ้วราย
458
271
220
25
18
20
รพ.สต.ห้วยเกตุ
357
269
215
20
21
18
รพ.สต.ไทรโรงโขน
144
81
75
4
4
5
รพ.สต.หนองพยอม
565
319
258
23
27
21
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
167
83
74
11
12
5
รพ.สต.ดงตะขบ
303
217
161
21
13
13
รพ.สต.คลองคูณ
247
127
95
11
11
5
รพ.สต.วังสำโรง
339
229
195
15
12
15
รพ.สต.วังหว้า
230
139
116
9
9
8
รพ.สต.บ้านเขารวก
237
110
92
7
3
4
รพ.สต.วังหลุม
229
185
150
14
8
9
รพ.สต.ทับหมัน
268
168
138
13
7
9
รพ.สต.ไผ่หลวง
212
99
82
5
6
8
รวม
4900
3123
2,566
242
209
195

2557

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2214

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2202

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

2288

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

2721

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)