กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2531 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
246 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
232 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
211 คน

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน "การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด กลุ่มที่ 1"

HN/CID ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รับบริการครั้งล่าสุด
000005233 นางน้อย ชูประเสริฐ 216 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000004428 นายสง่า พิมพ์ทอง ไฟฟ้าตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000080155 พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน ส.ภ.ตะพานหิน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000018573 นายสมชาย หวังประเสริฐ 10 ถนนมธุรสใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000068679 น.ส.อนงค์ อ้นงาม 83 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000116089 น.ส.วิเรืองรอง บัวยิ้ม 70 ถนนรถไฟ. ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000106852 นายวิเชียร ปีทนงค์ 41/1ถนนเทศบาล ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/21
000129053 นางสมคิด สุขสำเภา 186ถ.ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000149360 นางทะวัย มะโนแจ่ม 36 ถ.พร้อมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000038623 นางวันเพ็ญ โพธิ์ศรี 48/1 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000086194 น.ส.สุมนมาลย์ ปิติเหมินทร์ 19/22 ซอย 1 ถ. ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000126256 น.ส.อารีย์ แซ่โค้ว 191 ถนนแดงทองดีใต้ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/07
000133589 น.ส.ฟ้อย โนนุช 551/2 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/03
000101899 นายสมชาย ศรีพัฒน์พงษ์ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000015205 นางพยุง พรกิจ 26 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000087668 นางเอนก เพ็ชรมีค่า 194ถ.รถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/22
000002051 นางศศิมา ไทยตรง 34 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/15
000043620 นายสมบัติ ใหม่ศรี 63 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000017349 นายศิริชัย ศรีแพรขาว 90 ถ.แดงทองดี ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000058573 น.ส.ก้านตอง ปานแจ่ม 262/1 ริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000127791 นางหลอด นาคนิล 478 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000018594 นางจำลอง โพธิ์ทอง 16 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000066262 นางมะลิ สุขเจริญ 01 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000026469 นางอุทัยวรรณ คงเข็ม 266/4 ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2557/12/23
000012369 นางจำรอง สาระจันทร์ 18 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000003431 น.ส.สมจินตนา บุญเจริญ 91 ถนนร่วมใจ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000025262 ด.ต.สุทธิชัย ฝอยทอง 70 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/28
000085886 นางธัญญ์นภัส วิเชษฐ์ธนณัฐ 1/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000023047 พระอุดม สว่างแก้ว วัดเทวประสาท ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/30
000205202 นายวิชัย เธียรธีรวิทย์ 3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000035054 นางทองสุข จิตดี 27 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000012655 นางเกียว ตั้งปัญญาวงศ์ 302 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000078165 นางสนทยา ปรุงเรณู 53 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/20
000035909 นายปิยภัทร แสงคำ 14 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000042891 นางมานิต ฉิมสุทธิ 78/2 ถนน เศรษฐทัต ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000026303 นายอนุชา อุบลธานี 11/1ถนนชมฐีระเวช ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000080645 นางทองดำ ยิ้มแย้ม 88 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000180451 นายณรงค์ ทองศิริ 19 ซ.3 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000081239 นายพิทยา ศรีสุวรรณ 112ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/24
000015427 นายสุนทร เลิศศิริรุ่งเรือง 247 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/19
000128309 น.ส.ชูศรี บุญประสพ 106/15 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/21
000038338 นางสมจิตร พูลทอง 7 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/14
000027837 นายสนั่น คงสวัสดิ์ (2559/10/29) 372 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/08/05
000056453 นางวิรัช ภู่พงษ์ 146 ถนนริมน่านตะวันตก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000035537 นางแดง กลั่นทอง 536 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000025668 นางนิภา พงษ์ซุ้ย 53/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06
000031905 นางนงเยาว์ สุต้น 37 ถ.หัวดาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000087449 นางเซียงเอียง แซ่อึ้ง 258 ถนนริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000046003 พระปรีชา เล็กชูผล 20/2 ถนนริมน่านตะวันออก ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000027365 นายพันธุ์เทพ ต่างใจ 70 ถนนเรียบขนานทางรถไฟ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000072154 นางบำรุง วงค์เขียว 11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/11
000048075 นายบุญมี โสตะ 51 ถนนสันติพลาราม ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/02
000096860 นางสุมาลี นาจีน 5/1 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000189703 นายวิสิษฐ วิรัทธิโกวิท 1/3 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/12/28
000109010 น.ส.พรรณี ฉัตรปุญญานนท์ 7/5 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000037486 นางต้อย สอไชยยศ 25 ถนนพระเกตุ ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000114116 นายอำนาจ รอดทรัพย์ 15 ซ.หนุมาน 21 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000111310 น.ส.ประยูร เย็นระยับ 277 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000112678 นายอ๊อด สังฆคุณ 21ซ.12ถ.หนุมาน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/24
000168052 นางสมคิด ยิ้มณรงค์ 154 ถ.ริมน่าน ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000078522 นายบุญลือ ถึงสุข 23 ถนนมธุรส ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/04/16
000003949 นางกรี บางศรี 20/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/22
000025348 นายพินัย อ่อนสร้อย โรงสี18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000115681 นายจำลอง วุฒิ 31 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000011111 นายเสริม อุไรพันธ์ 9/1 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000093889 นางจำเริญ บุญคุ้ม 967/2 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000022389 นางจำเนียร จันทร์กลิ่น 16 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/09/20
000072477 นางน้อย ขุนกลางทัพ 6/7 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000014208 นางทองคำ อำนาจวรกิจ 54 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000083367 นางสอิ้ง พันธุ 961 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/14
000041721 นายสุธี สมสาม 934 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000005345 นางสมควร คำฟัก 109 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000179072 น.ส.ทองสุข อ่อนสร้อย โรงสี18 ม.1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000053518 นางจงรักษ์ โสพิน 54 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000001174 นายเหลียง ใจภูมิ 93,95 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000013548 นางทวี ธรรมมุณี 8/8 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000133055 นางเรณู วงษ์นุช 40/1 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000096225 นายสุนทร ปานทอง 55/2 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000115606 นายทองใบ รุ่งฉัตร 21 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/21
000093865 นายไกร ด่านศรีชาญชัย 353 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000095037 น.ส.มัณทนา ศิวาพานิช 20 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000064243 นายสุทิน แก้วสิทธิ์ 34/1 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000007090 นางไพร นพคุณ 31 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/11
000096817 นายอนุชาติ เรืองเกษม 102 ม.10 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/13
000101684 นายวิทยา สังข์แสง 55/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000118313 นายวิวัฒน์ ลี้ตระกูล 39 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/30
000101978 นายนิยม เบ้าคำ 46/2 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/13
000146650 นางรุจาภา ณัฐธนโชต 36/12 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/19
000012492 นางสุวารี วรรณมหินทร์ 31 ม.11 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/28
000066325 นางสมพร ตังศรี 43/2 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000081192 นางเล็ก หงษ์ดวง 103 ถนนแดงทองดี ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/15
000078795 นายสมชาย สุขสมบูรณ์วงศ์ 28/10 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/10
000107987 นางเตียง ทามี 21/2 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/12
000039647 นางเอี้ยวคุน แซ่เอี้ยว 62 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/02
000027288 นายกิมเซ้ง ชมบุญตา 02 ม.12 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/08
000044713 นางบัวลอย แซ่นา 81/5 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/28
000081045 นางสุนันท์ ปัณราช 42 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000005176 น.ส.กิมเลี้ยง โพธิ์อ่อง 1/14 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/10
000015478 นายสมบุญ สาริกา 1/25 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/17
000091817 นายประสาท แย้มยงค์ 6 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2559/04/20
000190001 น.ส.พูลศิริ ทองแผ่น 4 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2558/10/29
000050052 นางนิภา แซ่อุ้ย 52 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/29
000115155 นางทิ้ง จันทร์ทุม 1/18 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/03/23
000036588 นางสมพงษ์ แพดอก 1 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000024908 ด.ต.สมัย ศิริเขตกิจ 19 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/08/15
000093659 นางชลอ ชัยนาท 3/9 ม.13 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/17
000017433 น.ส.จงจิตร ศรลัมภ์ 41 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000045925 นายบัวขาว สีดา 76 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000037292 นางวรรณศิริ หนูทวน 51 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/04
000043117 นางสุรพรีย์ สมนิล 71 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/23
000149738 นายหาญ สัลเลขนันท์ 41 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000012165 นายจักรศิลป์ หนูทวน 51 ม.14 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/10/18
000063926 นายเสรี ศรีสวัสดิ์ 15 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/07
000169046 นายนฤทธิ์ ศิริมาศ 53 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/05/17
000098263 นางอรทัย หลำแสงกุล 55/1 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/20
000111123 นางติ๋ม จันทร์เอี่ยม 55 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/20
000053323 นางสะอาด ชมชื่น 36/4 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/16
000146548 นางวันนา พุ่มไพจิตร 4 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561/01/10
000033941 นางสมคิด ขีดเขียว บ้านเช่า ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/06
000098250 นางชูชีพ ตั้งเบญจผล 352 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/11/09
000116671 นายเฉลิม เหลี่ยมไพโรจน์ 47 ม.15 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2560/12/06